บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน yet /เย่ดเถ่อะ / แต่, กระนั้น เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำ อธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน yet

yet /เย่ดเถ่อะ / แต่, กระนั้น เช่น เขารวย แต่กระนั้น เธอก็ยังไม่รักเขา คำสันธานนี้จะใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคแบบขัดแย้งกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน yet เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : She is rich, yet she still works hard every day.
คำอ่าน : ชี อิส ริชฉุ เย่ดเถ่อะ ชี สะติล เวิกสึ ฮาด เอ๊ฟวะหริ เด
คำแปล : เธอร่ำรวย/She is rich, แม้กระนั้น/yet เธอก็ยังคงทำงานหนักทุกวัน/she still works hard every day.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
She is rich. เธอร่ำรวย หรือ เธอเป็นคนรวย
She still works hard every day. เธอยังคงทำงานหนักทุกวัน
She is rich, yet she still works hard every day.

 

ตัวอย่างประโยค : He just drank coffee, yet he feel sleepy.
คำอ่าน : ฮี จัสสะถึ ดะแรงขึ คอฟฟี่ เย่ดเถ่อะ ฮี ฟีล สะลีฟปี่
คำแปล : เขาเพิ่งดื่มกาแฟ/He just drank coffee, แต่/yetเขายังรู้สึกง่วง/ he feel sleepy
คำอธิบายเพิ่มเติม :
He just drank coffee. เขาเพิ่งดื่มกาแฟ
He feel sleepy. เขารู้สึกง่วง
He just drank coffee, yet he feel sleepy.

 

ตัวอย่างประโยค : He is diligent, yet he is still not rich.
คำอ่าน : ฮี อิสสึ ดิลลิเจนถึ เย่ดเถ่อะ ฮี อิสสึ น็อต ริชฉุ
คำแปล : เขาเป็นคนขยัน/He is diligent, แต่ /กระนั้น/yet เขาก็ยังคงไม่รวย/he is still not rich
คำอธิบายเพิ่มเติม :
He is diligent. เขาเป็นคนขยัน
He is still not rich. เขายังคงไม่รวย
He is diligent, yet he is still not rich.

 

ตัวอย่างประโยค : She is very good, yet he doesn't love her.
คำอ่าน : ชี อิส เว้หริ กู้ด เย่ดเถ่อะ ฮี ดาสซึน เลิฟฝึ เฮอ
คำแปล : เธอเป็นคนดีมาก /She is very good, กระนั้น /yet เขาก็ไม่รักเธอ/he doesn't love her
คำอธิบายเพิ่มเติม :
She is very good. เธอเป็นคนดีมาก
He doesn't love her. เขาไม่รักเธอ
She is very good, yet he doesn't love her.

 

ตัวอย่างประโยค : She is very beautiful, yet she is still single.
คำอ่าน : ชี อิส เว้ริ บิ๊วตีฟูล เย่ดเถ่อะ ชี อิส สะติล ซิ้งเกิล
คำแปล : เธอเป็นคนสวยมาก/She is very beautiful, กระนั้น/yet เธอก็ยังโสด/she is still single
คำอธิบายเพิ่มเติม :
She is very beautiful. เธอเป็นคนสวยมาก
She is still single. เธอยังคงโสด
She is very beautiful, yet she is still single.

 

ตัวอย่างประโยค : That dog ate very much, yet it is still hungry.
คำอ่าน : แด๊ด ด้อก เอ๊ด เวหริ มัชฉุ เย่ดเถ่อะ อิด อิสสึ สะติล ฮังกะหริ
คำแปล : สุนัขตัวนั้นกินมาก /That dog ate very much, แต่/กระนั้น /yet มันก็ยังคงหิว (ไม่อิ่ม)/it is still hungry
คำอธิบายเพิ่มเติม :
That dog ate very much. สุนัขตัวนั้นกินมาก
It is still hungry. มันยังคงหิว
That dog ate very much, yet it is still hungry.

 

ตัวอย่างประโยค : He is not handsome, yet she loves him.
คำอ่าน : ฮี อิสสึ น็อด แฮนซั้ม เย่ดเถ่อะ ชี เลิฟฝึ ฮิม
คำแปล : เขาไม่หล่อ/He is not handsome, กระนั้น/yet เธอก็รักเขา/she loves him.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
He is not handsome. เขาไม่หล่อ
She loves him. เธอรักเขา
He is not handsome, yet she loves him.