บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน not only ... but also / น็อต โอนหลิ ...บั๊ด ออลโซ / ไม่เพียงแค่..แต่ยัง..อีกด้วย ไม่เพียงแต่.แต่ยัง..อีกด้วย เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และ สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน not only ... but also

คำสันธาน not only ... but also / น็อต โอนหลิ ...บั๊ด ออลโซ / ไม่เพียงแต่...แต่ยัง..อีกด้วย เช่น เขาไม่เพียงแค่รวย แต่ยังใจบุญอีกด้วย เป็นคำ สันธานใช้เชื่อมประโยค ข้อความ ที่มีความหมายคล้อยตามกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน not only ... but also เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : He is not only ugly but also the bad boy.
คำอ่าน : ฮี อิสสึ น็อต โอนหลิ อั๊กหลิ บั๊ด ออลโซ เดอะ แบ๊ด บอย
คำแปล : เขาไม่เพียงแต่หน้าตาขี้เหร่ อัปลักษณ์/He is not only ugly แต่ยังนิสัยไม่ดีอีกด้วย/ but also the bad boy
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคนี้เกิดจากการใช้คำสันธาน เชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน คือ
- He is ugly boy. เขาเป็นคนขี้เหร่ อัปลักษณ์
- He is the bad boy. เขาเป็นเด็กไม่ดี
- He is not only ugly but also the bad boy. ประโยคที่ได้เมื่อใช้สันธานเชื่อม 2 ประโยคนี้เข้าด้วยกัน

 

ตัวอย่างประโยค : She is not only good at singing but also dancing.
คำอ่าน : ชี อิสสึ น็อต โอนหลิ กูด แอด ซิงงิง บั๊ด ออลโซ แดนซิง
คำแปล : เธอไม่เพียงเก่งในการร้องเพลง/She is not only good at singing แต่ยังเต้นเก่งอีกด้วย/but also dancing
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคนี้เกิดจากการใช้คำสันธาน เชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน คือ
- She isgood at singing. เธอเก่งในการร้องเพลง มีความสามารถในการร้องเพลง
- She is good at dancing. เธอเก่งในการเต้น หรือ เธอเต้นเก่ง
- She is not only good at singing but also dancing. ประโยคที่ได้เมื่อใช้สันธานเชื่อม 2 ประโยคนี้เข้าด้วยกัน

 

ตัวอย่างประโยค : She is not only the best singer but also dancer.
คำอ่าน : ชี อิสสึ น็อต โอนหลิ เดอะ เบ้สสะถึ ซิงเงอ บั๊ด ออลโซ แด๊นเซอร์
คำแปล : เธอไม่เพียงเป็นนักร้องที่ดีที่สุด/She is not only the best singer แต่ยังคงเป็นนักเต้นที่ดีที่สุดด้วยเช่นกัน/ but also dancer
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคนี้เกิดจากการใช้คำสันธาน เชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน คือ
- She is the best singer. เธอเป็นนักร้องที่ดีที่สุด
- She is the best dancer. เธอเป็นนักเต้นที่ดีที่สุด
- She is not only the best singer but also dancer ประโยคที่ได้เมื่อใช้สันธานเชื่อม 2 ประโยคนี้เข้าด้วยกัน

 

ตัวอย่างประโยค : They stole not only our assets but also our car.
คำอ่าน : เด สะโตล น็อต โอนหลิ อาวเออะ แอสเสดสึ บั๊ด ออลโซ อาวเออะ คาร
คำแปล : พวกเขาไม่เพียงขโมยสมบัติต่างๆ ของเรา/They stole not only our assets แต่ยังขโมยรถของเราไปด้วย/ but also our car
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคนี้เกิดจากการใช้คำสันธาน เชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน คือ
- They stole our assets. พวกเขาขโมยทรัพย์สินต่างๆ ของเรา
- They stole our car. พวกเขาขโมยรถยนต์ของเรา
- They stole not only our assets but also our car. ประโยคที่ได้เมื่อใช้สันธานเชื่อม 2 ประโยคนี้เข้าด้วยกัน

 

ตัวอย่างประโยค : She works out not only in the morning but also in the evening.
คำอ่าน : ชี เวิ้กสึ เอ๊าถึ น็อต โอนหลิ อิน เดอะ มอรนิง บั๊ด ออลโซ อิน ดิ อิ๊ฟนิง
คำแปล : เธอไม่เพียงออกกำลังกายในตอนเช้า แต่ยังออกกำลังกายในตอนเย็นอีกด้วย
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคนี้เกิดจากการใช้คำสันธาน เชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน คือ
- She works out in the morning. เธอออกกำลังกายในตอนเช้า
- She works out in the evening. เธอออกกำลังกายในตอนเย็น
- She works out not only in the morning but also in the evening ประโยคที่ได้เมื่อใช้สันธานเชื่อม 2 ประโยคนี้เข้าด้วยกัน

 

ตัวอย่างประโยค : He not only speaks Japanese fluently but also English.
คำอ่าน : ฮี น็อต โอนหลิ สะปีกสึ จาเปนนีส ฟลูเอนหลิ บั๊ด ออลโซ อิงลิชฉุ่
คำแปล : เขาไม่เพียงพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่อง /He not only speaks Japanese fluently แต่ยังพูดภาษาอังกฤษคล่องด้วยเช่นกัน /but also English
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคนี้เกิดจากการใช้คำสันธาน เชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน คือ
- He speaks Japanese fluently. เขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่อง
- He speaks English fluently. เขาพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่อง
- He not only speaks Japanese fluently but also English.ประโยคที่ได้เมื่อใช้สันธานเชื่อม 2 ประโยคนี้เข้าด้วยกัน

 

ตัวอย่างประโยค : Not only my friends but also my family likes Thai food.
คำอ่าน : น็อต โอนหลิ มาย เฟรนสึ บั๊ด ออลโซ มาย แฟมมิหลิ ไล้สึ ไทย ฟู่ด
คำแปล : ไม่เพียงแค่เพื่อนของฉันเท่านั้น /Not only my friends แต่ครอบครัวของฉันต่างก็ชอบอาหารไทยด้วยเช่นกัน /but also my family likes Thai food
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคนี้เกิดจากการใช้คำสันธาน เชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน คือ
- My friends like Thai food. เพื่อนๆ ของฉันชอบอาหารไทย My friends เป็นพหูพจน์ กริยา like จะไม่เติม s
- My family likes Thai food. ครอบครัวของฉันชอบอาหารไทย My family เป็นเอกพจน์ กริยา like จะต้องเติม s
- Not only my friends but also my family likes Thai food ประโยคที่ได้เมื่อใช้สันธานเชื่อม 2 ประโยคนี้เข้าด้วยกัน