บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน but /บัด / แต่ เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน but

คำสันธาน but / บัด / แต่, แต่ว่า, ยกเว้น, ชั่วแต่ว่า, แต่กระนั้น, แต่กลับ, จะไม่ เช่น เขาขี้เหร่ แต่ รวย คำสันธานนี้จะใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคแบบขัดแย้งกัน ไปคนละอย่างกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน but เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : Dang likes dog, but Somchai likes cat.
คำอ่าน : แดง ไล้คสึ ด็อก บั๊ด สมชาย ไล้คสึ แค่ท.
คำแปล : แดงชอบสุนัข/Dang likes dog แต่/but สมชายชอบแมว/Somchai likes cat
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- Dang likes dog. /แดงชอบสุนัข
- Somchai likes cat. /สมชายชอบแมว
- Dang likes dog, but Somchai likes cat. ประโยคขัดแย้งกัน ชอบคนละอย่าง ไม่ได้ชอบสุนัขหรือแมว เหมือนกัน

 

ตัวอย่างประโยค : Sara learns Japanese language, but I learn Thai.
คำอ่าน : ซาร่า เลินสึ จาเปนนีส แลงกะเหวดจึ บัด ไอ เลิน ไทย
คำแปล : ซาร่าเรียนภาษาอังกฤษ/Sara learns Japanese language แต่/but ฉันเรียนภาษาไทย/I learn Thai.
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- Sara learns Japanese language. ซาร่าเรียนภาษาญี่ปุ่น
- I learn Thai language.ฉันเรียนภาษาไทย
- Sara learns Japanese language, but I learn Thai.

 

ตัวอย่างประโยค : They will go to school, but you have to wait here.
คำอ่าน : เด วิล โก ทู สกูล บัด ยู แฮ้ฟ ทู เว้ท เฮีย.
คำแปล : พวกเขาจะไปโรงเรียน/They will go to school แต่/ but คุณต้องรออยู่ที่นี่/you have to wait here..
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- They will go to school. พวกเขาจะไปโรงเรียน
- You have to wait here. คุณต้องรออยู่ที่นี่
- They will go to school, but you have to wait here

 

ตัวอย่างประโยค : She designed this house, but I built.
คำอ่าน : ชี ดีซาย ดิสสึ เฮ้าสึ บัต ไอ บิลถึ
คำแปล : เธอออกแบบบ้านหลังนี้/She designed this house, แต่/but ฉันเป็นคนสร้าง/I built.
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- She designed this house. เธอออกแบบบ้านหลังนี้
- I built this house. ฉันสร้างบ้านหลังนี้
- She designed this house, but I built. เธอเป็นคนออกแบบบ้านหลังนี้ แต่ ฉันเป็นคนสร้าง

 

ตัวอย่างประโยค : she sits down, but I stand up.
คำอ่าน : ชี ซิดสึ ดาว บัต ไอ สะแตน ดั้บ.
คำแปล : เธอนั่งลง/she sits down, แต่/but ฉันยืนขึ้น/I stand up
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- she sits down เธอนั่งลง
- I stand up. ฉันยืนขึ้น
- she sits down, but I stand up.

 

ตัวอย่างประโยค : She attends the meeting, but he is absent.
คำอ่าน : ชี แอทเทนสึ เดอะ มี้ดดิง บัต ฮี อิส แอ็บเซนถึ
คำแปล : เธอเข้าร่วมประชม/She attends the meeting, แต่/but เขาขาดประชุม/he is absent
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- She attends the meeting. เธอเข้าร่วมประชุม
- He is absent.เขาขาดประชุม
- She attends the meeting, but he is absent.