บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน while / วายเออะ / ในขณะที่ เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำ อธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน while

คำสันธาน while / วายเออะ / ในขณะที่, ระหว่าง, แม้ว่า, ขณะ, ในตอนที่ เช่น เขานอนในขณะที่ฉันออกกำลังกาย คำสันธานนี้มักจะใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคแบบขัดแย้ง กัน หรือไม่เป็นไปในทางเดียวกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน while เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : Dang plays with a dog, while Somchai plays with a cat.
คำอ่าน : แดง เพลย์ วิด อะ ด้อก วายเออะ สมชาย เพลย์ วิด อะ แค่ท.
คำแปล : แดงเล่นกับสุนัข/Dang plays with a dog, ในขณะที่/while สมชายเล่นกับแมว/Somchai plays with a cat.
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- Dang plays with a dog. /แดงเล่นกับสุนัข
- Somchai plays with a cat. /สมชายเล่นกับแมว
- Dang plays with a dog, while Somchai plays with a cat.

 

ตัวอย่างประโยค : Sara learned Japanese language, while she had lived in Japan for two years.
คำอ่าน : ซาร่า เลิน จาเปนนีส วายเออะ ชี แฮ่ด ลิฟ อิน เจแพน ฟอร ทู เยียสึ
คำแปล : ซาร่าเรียนภาษาญี่ปุ่น/Sara learned Japanese language, ในขณะที่/ while เธอได้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 ปี/she had lived in Japan for two years.
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- Sara learned Japanese language.ซาร่าเรียนภาษาญี่ปุ่น
- She had lived in Japan for two years. เธออาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 ปี
- Sara learned Japanese language, while she had lived in Japan for two years.

 

ตัวอย่างประโยค : They go to the south, while I go to the north.
คำอ่าน : เด โก ทู เดอะ เซา วายเออะ ไอ โก ทู เดอะ นอด
คำแปล : พวกเขาไปทางใต้/They go to the south, ส่วน หรือ ขณะที่/while ฉันไปทางเหนือ/I go to the north.
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- They go to the south. พวกเขาไปทางใต้
- I go to the north. ฉันไปทางเหนือ
- They go to the south, while I go to the north

 

ตัวอย่างประโยค : She does the housework, while I work in the garden.
คำอ่าน : ชี ดาสสึ เดอะ เฮ้าสึเวิ่กขึ วายเออะ ไอ เวิก อิน เดอะ กาเดน
คำแปล : เธอทำงานบ้าน/She does the housework, ในขณะที่ /while ฉันทำงานอยู่ในสวน/I work in the garden (ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเอง)
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- She does the housework. เธอทำงานบ้าน
- I work in the garden. ฉันทำงานอยู่ในสวน
- She does the housework, while I work in the garden

 

ตัวอย่างประโยค :He came while I was out..
คำอ่าน : ฮี เคม วายเออะ ไอ วอดสึ เอาถึ.
คำแปล : เขามา/He came ในระหว่างที่/while ฉันไม่อยู่ /I was out
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- He came. เขามา
- I was out. ฉันไม่อยู่
- He came while I was out.

 

ตัวอย่างประโยค : she sits down, while I stand up.
คำอ่าน : ชี ซิดสึ ดาว วายเออะ ไอ สะแตน ดั้บ.
คำแปล : เธอนั่งลง/she sits down, ในขณะที่/while ฉันยืนขึ้น/I stand up
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- she sits down เธอนั่งลง
- I stand up. ฉันยืนขึ้น
- she sits down, while I stand up.

 

ตัวอย่างประโยค : She is still on the bed while I am taking a bath.
คำอ่าน : ชี อิส สะติล ออน เดอะ เบ้ด วายเออะ ไอ แอม เท้กกิง อะ บ้าด
คำแปล : เธอยังคงอยู่ที่เตียง/She is still on the bed ในขณะที่/while ฉันกำลังอาบน้ำ./I am taking a bath
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- She is still on the bed. เธอยังคงอยู่ที่เตียง หรือยังคงนอนอยู่บนเตียง
- I am taking a bath. ฉันกำลังอาบน้ำ
- She is still on the bed while I am taking a bath.

 

ตัวอย่างประโยค : The dog eats quickly while the cat eats slowly.
คำอ่าน : เดอะ ด้อก อี้ดสึ ควิกหลิ วายเออะ เดอะ แค่ท อี้ดสึ สะโลหลิ
คำแปล : สุนัขกินอาหารอย่างรวดเร็ว/The dog eats quickly ในขณะที่/while แมวกินอย่างช้าๆ/the cat eats slowly
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- The dog eats quickly. สุนัขกินอาหารอย่างรวดเร็ว
- the cat eats slowly. / แมวกินอาหารอย่างช้าๆ
- The dog eats quickly while the cat eats slowly.

 

ตัวอย่างประโยค :Don't use mobile phone while you are driving.
คำอ่าน : ด้อนถึ ยูส โมบาย โฟน วายเออะ ยู อาร ไดร้วิง
คำแปล : อย่าใช้โทรศัพท์มือถือ/Don't use mobile phone ในขณะที่ /while คุณกำลังขับรถ/you are driving
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- Don't use mobile phone. / อย่า หรือ ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
- You are driving. / คุณกำลังขับรถ
- Don't use mobile phone while you are driving.

 

ตัวอย่างประโยค : Tom does the housework, while his wife do nothing.
คำอ่าน : ทอม ดาสสึ เดอะ เฮ้าสะเวิ่กขึ วายเออะ ฮิส ไวฝึ ดู นาซิง
คำแปล :ทอมทำงานบ้าน/Tom does the housework, สวน /while ภรรยาของเขาไม่ทำอะไรเลย/his wife do nothing
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- Tom does the housework./ ทอมทำงานบ้าน
- His wife do nothing. ภรรยาของเขาไม่ทำอะไรเลย
- Tom does the housework, while his wife do nothing.