บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน whereas / แวแรสสึ / ในขณะที่, แต่ทว่า, ยกเว้น เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำ อ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน whereas

whereas / แวแรสสึ / ในขณะที่, แต่ทว่า, ยกเว้น, ในทางตรงกันข้าม แม้ว่า เช่น เขามาถึงที่นี่ ในขณะที่ เธอออกไปแล้ว คำสันธานนี้จะใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคแบบขัดแย้ง กัน

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน whereas เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : Dang likes cat, whereas his wife hates cat very much.
คำอ่าน : แดง ไล้คสึ แค่ท แวแรสสึ ฮิส ไว้ฝึ เฮดสึ แค่ท เว้หริ มัชฉุ.
คำแปล : แดงชอบแมว/Dang likes cat, แต่ทว่า/whereas ภรรยาของเขาเกลียดแมวมาก/his wife hates cat very much
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- Dang likes cat. / แดงชอบสุนัข
- His wife hates cat very much. ภรรยาของเขาเกลียดแมวมาก
- Dang likes cat, whereas his wife hates cat very much.

 

ตัวอย่างประโยค :Sara has Japanese friends, whereas she can't speak Japanese.
คำอ่าน : ซาร่า แฮส จาเปนนีส เฟรนสึ แวแรสสึ ชี แคนถึ สะปีก จาเปนนีส
คำแปล : ซาร่ามีเพื่อนชาวญี่ปุ่นหลายคน /Sara has Japanese friends, แต่ทว่า/whereas เธอพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้/she can't speak Japanese
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- Sara has Japanese friends. ซาร่ามีเพื่อนชาวญี่ปุ่นหลายคน
- She can't speak Japanese. เธอพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้
- Sara has Japanese friends, whereas she can't speak Japanese

 

ตัวอย่างประโยค : She does nothing, whereas he has to work every day.
คำอ่าน : ชี ดาสสึ น้าดซิง แวแรสสึ ฮี แฮส ทู เวิ่ก เอฟวะหริ เด
คำแปล : เธอไม่ทำอะไรเลย/She does nothing, แต่ทว่า/ whereas เขาต้องทำงานทุกวัน/he has to work every day
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- She does nothing. เธอไม่ทำอะไรเลย
- He has to work every day. เขาต้องทำงานทุกวัน
- She does nothing, whereas He has to work every day

 

ตัวอย่างประโยค : I like small car, whereas my wife prefers the big car.
คำอ่าน : ไอ ไลขึ สะมอล คาร แวแรสสึ มาย ไว้ฝึ พรีเฟอสึ เดอะ บิ๊ก คาร
คำแปล : ฉันชอบรถคันเล็กๆ/I like small car, ในขณะที่/whereas ภรรยาของฉันชอบรถคันใหญ่ /my wife prefers the big car
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- I like small car. ฉันชอบรถคันเล็กๆ
- My wife prefers the big car. ภรรยาของฉันชอบรถคันใหญ่
- I like small car, whereas my wife prefers the big car

 

ตัวอย่างประโยค : she sits down, whereas I stand up.
คำอ่าน : ชี ซิดสึ ดาว แวแรสสึ ไอ สะแตน ดั้บ.
คำแปล : เธอนั่งลง/she sits down, ในขณะที่/whereas ฉันยืนขึ้น/I stand up
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- she sits down เธอนั่งลง
- I stand up. ฉันยืนขึ้น
- she sits down, whereas I stand up.

 

ตัวอย่างประโยค : She attends the meeting, whereas he is absent.
คำอ่าน : ชี แอทเทนสึ เดอะ มี้ดดิง แวแรสสึ ฮี อิส แอ็บเซนถึ
คำแปล : เธอเข้าร่วมประชม/She attends the meeting, แต่ทว่า/ whereas เขาขาดประชุม ไม่เข้าร่วมประชุม/he is absent
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- She attends the meeting. เธอเข้าร่วมประชุม
- He is absent. เขาขาดประชุม
- She attends the meeting, whereas he is absent.

 

ตัวอย่างประโยค : His car is very old, whereas it doesn't have any problem.
คำอ่าน : ฮิสสึ คาร อิส เวหริ โอล แวแรสสึ อิด ดาสซึน แฮฟ แอนหนิ พร้อบบะเล็ม.
คำแปล : รถของเขาเก่ามาก แต่ทว่า มันไม่มีปัญหาอะไรเลย
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- His car is very old. รถของเขาเก่ามาก
- It doesn't have any problem. มันไม่มีปัญหาอะไรเลย
- His car is very old, whereas it doesn't have any problem.