Sponsored Ads

บทความแนะนำ


บทความแสดงตัวอย่างการทำ อีบุ๊คแบบง่ายๆ ด้วยโปรแกรม FlipAlbum โดยจะเป็นการนำภาพมาสร้างเป็นอีบุ๊ค
การทำงานจะแบ่งขั้นตอนการทำงานเป็น 2 ส่วนคือการออกแบบอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Word, Publisher หรือโปรแกรมสร้างสิ่งพิมพ์ใดๆ ก็ได้ตามที่ต้องการ
สำหรับการสร้างภาพที่จะทำอีบุ๊คจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ แนะนำให้สร้างโดยกำหนดขนาดกระดาษเท่ากับ A5 เพราะเมื่อนำไปใช้งานกับโปรแกรม FlipAlbum แล้วจะได้ขนาดที่พอดีกับหน้าจอ
1. ตัวอย่างสิ่งพิมพ์ที่ได้ออกแบบไว้แล้ว ให้ใฃ้โปรแกรม PDFill Free PDF แปลงเป็นไฟล์ภาพแบบ JPG
2. คลิก File>>Print

 

3. กำหนดค่าในการพิมพ์เช่น เครื่องพิมพ์คลิกเลือก PDFill PDF&Image Writer
4. ตัวอย่างหน้าปกหนังสือ
5. จำนวนหน้าทั้งหมด มี 6 หน้า
6. เลือกพิมพ์ทุกหน้า All
7. คลิกปุ่ม Properties ไปกำหนดค่าเพิ่มเติม

 

8. ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมาคลิกปุ่ม Advance
9. ขนาดของกระดาษ (Paper Size) คลิกเลือกขนาด A5 การแปลงหน้าเอกสารเป็นไฟล์ภาพเพื่อนำไปใช้ทำอีบุ๊คในโปรแกรม FlipAlbum ใช้ขนาดเท่านี้ก็พอ
10. คลิกปุ่ม OK เพื่อปิดกรอบข้อความ
11. จะกลับไปกรอบข้อความให้กำหนดเกี่ยวกับการพิมพ์ คลิก OK ทำงานต่อ

 

12. Save in ให้คลิกเลือกที่เก็บไฟล์
13. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์ ให้ใช้ชื่อหนังสือเป็นชื่อไฟล์เช่น Screen Hunter
14. ชนิดของไฟล์คลิกเลือกแบบ JEPG
15. คลิก Save

 

16. ตัวอย่างไฟล์ที่ได้ แต่ละหน้าของหนังสือหรือสิ่งพิมพ์จะถูกแบ่งเป็นหน้าๆ แต่ละหน้าจะเป็นไฟล์ๆ หนึ่ง โดยเป็นไฟล์แบบ JPEG หรือ .jpg
17. จะมีปกซึ่งเราจะไว้ทำปกอีบุ๊คใน FlipAlbum

 

18. ตัวอย่างแต่ละหน้าในสิ่งพิมพ์ หนังสือที่พิมพ์ใน Word, Publisher หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ถูกแบ่งเป็นหน้าๆ ละไฟล์


Sponsored Ads