บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธานeither..or / อี๊ เซอะ ออร /ไม่..ก็ เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และ คำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน either or

either..or / อี๊ เซอะ ออร / ไม่..ก็ (ไม่อย่างใด ก็อย่างหนึ่ง) เช่น เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ปากกาสีชมพู ก็ สีฟ้า คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคให้เลือกทางเลือก ทางใดทางหนึ่ง

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน either or เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : You have to choose either motorcycle or car.
คำอ่าน : ยู แฮบฝึ ทู ชูส อี๊เซ่อะ มอเตอไซเคิล ออร คาร
คำแปล : คุณต้องเลือก /You have to choose ไม่มอเตอร์ไซค์ ก็ รถยนต์ / either motorcycle or car เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
คำอธิบายเพิ่มเติม :
You have to choose motorcycle. คุณต้องเลือกรถมอเตอร์ไซค์
You have to choose car. คุณต้องเลือกรถยนต์
You have to choose either motorcycle or car.

 

ตัวอย่างประโยค : He is either stupid or mad.
คำอ่าน :ฮี อิส อี๊เซ่อะ สตู๊ปิด ออร แม่ด
คำแปล : เขาไม่โง่ /He is either stupid ก็บ้า/or mad
คำอธิบายเพิ่มเติม :
He is stupid. เชาโง่
He is mad. เขาบ้า
He is either stupid or mad.

 

ตัวอย่างประโยค : I will eat either fried rice or noodle.
คำอ่าน : ไอ วิล อี้ด อี๊เซอะ ฟราย ไรสึ ออร นูเดิ่ล
คำแปล : ฉันจะกิน /I will eat ไม่ข้าวผัด ก็ ก๋วยเตี๋ยว/ either fried rice or noodle.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
I will eat fried rice. ฉันจะกินข้าวผัด
I will eat noodle. ฉันจะกินก๋วยเตี๋ยว
I will eat either fried rice or noodle.

 

ตัวอย่างประโยค : Either Dang or Somchai likes cat.
คำอ่าน : อี๊เซ่อะ แดง ออร สมชาย ไล้คสึ แค่ท.
คำแปล : ไม่แดงก็สมชาย/Either Dang or Somchai ชอบแมว/ likes cat
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน ประธานคนเดียว กริยาใช้เอกพจน์เติม s likes
- Dang likes cat. แดงชอบแมว
- Somchai likes cat. สมชายชอบแมว
- Either Dang or Somchai likes cat.

 

ตัวอย่างประโยค : Sara learns either Japanese language or Thai.
คำอ่าน : ซาร่า เลินสึ อี๊เซ่อะ จาเปนนีส แลงกะ ออร ไทย
คำแปล : ซาร่าเรียน/Sara learns ไม่ภาษาญี่ปุ่น/either Japanese language ก็ภาษาไทย/or Thai.
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- Sara learnsJapanese language. ซาร่าเรียนภาษาญี่ปุ่น
- Sara learns Thai language. ซาร่าเรียนภาษาไทย
- Sara learns either Japanese language or Thai.

 

ตัวอย่างประโยค : Either he or you have to wait here.
คำอ่าน : อี๊เซ่อะ ฮี ออร ยู แฮ้ฟ ทู เว้ท เฮีย.
คำแปล : ไม่เขา/Either he ก็คุณ/or you ต้องรออยู่ที่นี่/have to wait here.
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน กริยา have หลัง you ต้องใช้พหูพจน์ แต่หากเปลี่ยนเป็น Either you or he ต้องใช้ has เป็น he has
- He has to wait here. เขาต้องรออยู่ที่นี่
- You have to wait here. คุณต้องรอยู่ที่นี่
- Either he or you have to wait here.

 

ตัวอย่างประโยค : We will go to Either Nan or Chiang Rai.
คำอ่าน : วี วิล โก ทู อี๊เซ่อะ น่าน ออร เชียงราย.
คำแปล : เราจะไป/We will go to ไม่น่าน /Either Nan ก็เชียงราย/or Chiang Rai.
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- We will go to Nan. เราจะไปน่าน
- We will go Chiang Rai. เราจะไปเขียงราย
- We will go to Either Nan or Chiang Rai.

 

ตัวอย่างประโยค : There is a green house on either left side or right of the road.
คำอ่าน : แด อิส อะ กรีน เฮ้าสึ ออน อี๊เซ่อะ เล่บฟะถึ ไซ้ท ออร ไร้ถึ ออฟ เดอะ โร่ด
คำแปล : มีบ้านหลังสีเขียว/There is a green house อยู่ ไม่ทางซ้าย/on either left side ก็ทางขวา ของถนน / or right of the road
คำอธิบายเพิ่มเติม :
There is a green house on the left side of the road. มีบ้านหลังสีเขียวอยู่ทางด้านซ้ายมือของถนน.
There is a green house on the right side of the road. มีบ้านหลังสีเขียวอยู่ทางด้านขวามือของถนน .
There is a green house on either left side or right of the road.