บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน or else / ออร เอลสึ / ไม่งั้น ไม่เช่นนั้น มิฉะนั้น เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำ อ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน or else

คำสันธาน or else / ออร เอลสึ / ไม่งั้น ไม่เช่นนั้น มิฉะนั้น เช่น เราต้องไป มิฉะนั้น จะเจอพายุ คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคให้เลือกทางเลือกทางใดทางหนึ่ง

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน or else เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : He goes to bed early, or else he will wake up late.
คำอ่าน : ฮี โกสึ ทู เบด เอ๊อหลิ ออร เอลสึ ฮี วิล เวกอับ เล่ด
คำแปล : เขาเข้านอนเร็ว/He goes to bed early, ไม่เช่นนั้น/or else เขาจะตื่นสาย/he will wake up late
คำอธิบายเพิ่มเติม :
He goes to bed early. เขาเข้านอนเร็ว
He will wake up late. เขาจะตื่นสาย
He goes to bed early, or else he will wake up late

 

ตัวอย่างประโยค : He have to work hard, or else his family won't have enough money for the expenses.
คำอ่าน : ฮี แฮบฝึ ทู เวิก ฮาด ออร เอลสึ ฮิส แฟ้มมิหลิ วอนถึ แฮบฝึ อินาฟ มั้นหนิ ฟอร ดิ เอ็กสะเพนเสดสึ
คำแปล : เขาต้องทำงานหนัก/He have to work hard, ไม่เช่นนั้น/or else ครอบครัวของเขา/his family จะไม่มีเงินเพียงพอ/ won't have enough money สำหรับค่าใช้จ่าย /for the expenses
คำอธิบายเพิ่มเติม :
He have to work hard. เขาต้องทำงานหนัก
His family won't have enough money for the expenses. ครอบครัวของเขาจะไม่มีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ
He have to work hard, or else his family won't have enough money for the expenses.

 

ตัวอย่างประโยค : Fish need water to live in, or else they will die.
คำอ่าน : ฟิชฉุ นีด ว้อเท่อะ ทู ลิฟฝึ อิน ออร เอลสึ เด วิล ดาย
คำแปล : ปลาต้องการน้ำ/Fish need water เพื่อดำรงชีวิต/to live in, ไม่เช่นนั้น/or else ก็จะตาย/they will die
คำอธิบายเพิ่มเติม :
Fish need water to live in. ปลาต้องการน้ำเพื่อดำรงชีวิต
They will die. พวกมันจะตาย
Fish need water to live in, or else they will die

 

ตัวอย่างประโยค : He doesn't eat too much, or else he will be fat.
คำอ่าน : ฮี ดาสซึน อี๊ด ทู มัชฉุ ออร เอลสึ ฮี วิล บี แฟ่ด
คำแปล : เขาไม่กินมากเกินไป/He doesn't eat too much, ไม่เช่นนั้น/or else เขาจะอ้วน/he will be fat
คำอธิบายเพิ่มเติม :
He doesn't eat too much. เขาไม่กินมากเกินไป
He will be fat. เขาจะอ้วน
He doesn't eat too much, or else he will be fat

 

ตัวอย่างประโยค : He stops drinking, or else he will sick.
คำอ่าน : ฮี สะต้อบสึ ดริงกิง ออร เอลสึ ฮี วิล ซิกขึ่
คำแปล : เขาหยุดดื่มสุรา/He stops drinking, . ไม่งั้น/or else เขาจะป่วย/he will sick
คำอธิบายเพิ่มเติม :
He stops drinking. เขาหยุดดื่มสุรา
He will sick. เขาจะป่วย
He stops drinking, or else he will sick.

 

ตัวอย่างประโยค : I need you, or else I will die.
คำอ่าน : ไอ นี้ด ยู ออร เอลสึ ไอ วิล ดาย
คำแปล : ฉันต้องการคุณ/I need you, ไม่เช่นนั้น/or else ฉันจะตาย /I will die.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
I need you. ฉันต้องการคุณ
I will die. ฉันจะตาย
I need you, or else I will die.

 

ตัวอย่างประโยค : Car needs an oil change, or else the engine may damage.
คำอ่าน : คาร นีดสึ แอน ออยเอิล เชงจึ ออร เอลสึ ดิ เอนจิน เม แดมเหมดจึ
คำแปล : รถยนต์ต้องการการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง /Car needs an oil change, ไม่เช่นนั้น/or else เครื่องยนต์อาจเสียหาย /the engine may damage.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
Car needs an oil change. รถยนต์ต้องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
The engine may damage. เครื่องยนต์อาจเสียหาย
Car needs an oil change, or else the engine may damage.

 

ตัวอย่างประโยค : She works every day, or else her earning will be less.
คำอ่าน : ชี เวิกสึ เอฟวะหริ เด ออร เอลสึ เฮอ เอินนิง วิล บี เลสสึ
คำแปล : เธอทำงานทุกวัน/She works every day, ไม่เช่นนั้น/or else รายได้ของเธอจะลดน้อยลง/ her earning will be less.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
She works every day. เธอทำงานทุกวัน
Her earning will be less. รายได้ของเธอจะลดน้อยลง
She works every day, or else her earning will be less.