บทที่ 1?
ทำความรู้จักโปรแกรม ?1
ลักษณะการพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์?1
โปรแกรมช่วยในการพิมพ์เอกสาร?2
การเข้าและออกจากโปรแกรม?4
ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม?5
Quick Office Button?6
การจัดการกับ Quick Access Toolbar?6
การทำงานกับริบบอน?7
ปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรม Word?9
ลักษณะการจับเมาส์?15

บทที่ 2?
การทำงานกับไฟล์ 17
การเริ่มต้นสร้างงานหรือไฟล์ใหม่ 17
การเก็บหรือบันทึกเอกสารที่ได้พิมพ์เสร็จแล้ว 18
การบันทึกข้อมูลแบบมีรหัสผ่าน 18
การเปิดดูงานหรือเอกสารที่ได้พิมพ์ไว้ 19
การบันทึกงานเพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมอื่น 20
การเรียกดูไฟล์ข้อความที่สร้างจากโปรแกรมอื่น 22
การลบไฟล์ 23

บทที่ 3?
การพิมพ์และการจัดการกับข้อความ 25
การพิมพ์ข้อความ 25
การเลือกข้อความหรือการสร้างแถบสีที่ข้อความ 26
การเปลี่ยนขนาด สี แบบของตัวหนังสือ 27
การลบ ย้าย ก็อปปี้ ข้อความ 28
ลักษณะการจัดการกับข้อความ 29
การลบข้อความ 29
การย้ายหรือก็อปปี้ข้อความ 30
การย้ายหรือก็อปปี้ข้อความภายในเอกสารเดียวกัน 30
การย้ายหรือก็อปปี้ข้อความข้ามเอกสาร 31
การจัดตำแหน่งข้อความในหน้ากระดาษ 32
การค้นหาข้อความหรือคำ 33
การแทนที่ด้วยข้อความหรือคำใหม่ 34
การพิมพ์โดยใช้กรอบข้อความ (Text Box) 35
การใช้เครื่องหมายหน้าหัวข้อและเลขลำดับ 38
การพิมพ์โดยใช้แท็ป (Tab) 40
การแทรก Symbol 41
การพิมพ์แบบคอลัมน์ 43
การตีกรอบข้อความ 44
การจัดการกับย่อหน้า 44
การตรวจหาคำผิด 45
การสร้างอักษรศิลป์ ( Word Art) 47
มุมมองเอกสารกับการพิมพ์ข้อความ 51
การแบ่งหน้ากระดาษ 52
การสร้างแผนภูมิ 52
การอันดูยกเลิกความผิดพลาด 54
การเลื่อนดูเอกสาร 54
การซูมหน้าจอ 55

บทที่ 4?
การจัดการกับภาพในลักษณะต่างๆ 57
การนำเข้าภาพจากโปรแกรม ClipArt Gallery 57
การปรับแต่งภาพที่นำเข้าจากโปรแกรม ClipArt Gallery 58
แถบเครื่องมือจัดการกับภาพ 58
ตัวอย่างการจัดการภาพด้วยเครื่องมือ Picture แบบต่างๆ 59
Brightness ลดเพิ่มความสว่างของภาพ 59
Contrast ปรับความเปรียบต่างของโทนสี 60
เปลี่ยนรูปแบบสีของภาพด้วย Recolor 60
การคร็อบภาพให้เป็นรูปทรงต่างๆ 61
การคร็อบภาพ 62
การสร้างเฟรมให้กับภาพ 62
การหมุนภาพ 63
สร้างเส้นขอบให้กับภาพ 64
ลดขนาดภาพให้เล็กลง 64
ปรับสีภาพให้โปร่งใส 65
การยกเลิกการปรับแต่งภาพ 66
การนำเข้าไฟล์ภาพแบบต่างๆ 67
ใช้เครื่องมือช่วยในการวาดภาพ 67
การระบายสีภาพ (Fill color) 68
การใช้เครื่องมือระบายสีเส้นขอบ 70
การสร้างเงาภาพ 70
การสร้างภาพสามมิติ 71
การจัดการกับภาพในลักษณะต่างๆ 72
A. การย้ายภาพ 72
การย่อขยายขนาดภาพ 72
B. การก็อปปี้หรือ Duplicate ภาพ 73
C. การกลับภาพในแนวนอนและแนวตั้ง 73
D. การจัดตำแหน่งภาพ 74
E. การจัดกลุ่ม และแยกภาพที่เป็นกลุ่มออกจากกัน 74
F. การเปลี่ยนรูปทรงของภาพ 75
G. จัดตำแหน่งภาพด้วยคำสั่ง Align or Distribute 76
การจัดตำแหน่งภาพเข้ากับข้อความ 76
การสร้างข้อความแบบ SmartArt 78

บทที่ 5?
การสร้างตารางแบบต่างๆ 79
ทำความรู้จักตาราง 79
การแทรกตารางเข้ามาในเอกสาร 79
การพิมพ์ข้อความในตาราง 80
การจัดการกับตาราง 81
การลดหรือขยายความกว้างของคอลัมน์ 81
การแทรกแถวและคอลัมภ์ 82
การจัดการกับข้อความในตาราง 82
การจัดตำแหน่งข้อความในตาราง 83
การจัดตำแหน่งตารางในหน้ากระดาษ 84
การใช้ Text Box ช่วยสร้างตาราง 85
การใช้ตารางสำเร็จรูป (Table Autoformat) 86
การจัดเรียงข้อมูลในตาราง 87
การแปลงข้อความเป็นตาราง 88
การรวมช่องในตารางเข้าด้วยกัน 90
การแยกแบ่งเซลล์ 90
การตีเส้นตารางและระบายสีตาราง 91
ตัวอย่างการสร้างตารางแบบต่างๆ 92
การสร้างตารางแบบที่ 1 92
การสร้างตารางแบบที่ 2 93

บทเรียนที่ 6?
การพิมพ์เอกสารแบบต่างๆ 99
การพิมพ์จดหมายและซองจดหมาย 99
การพิมพ์จดหมายเวียน 103
การพิมพ์ป้ายผนึกไปรษณีย์ Mailing Label 110
การพิมพ์หนังสือ รายงาน 114
ขั้นตอนที่ 3 สร้าง Header & Footer 119
ขั้นตอนที่ 4 การสร้างสารบัญ 122
ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบปกหนังสือ 124
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงาน 125
การพิมพ์แผ่นพับ 126
การพิมพ์ประกาศ 127

บทที่ 7?
การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ 129
ดูผลงานก่อนพิมพ์จริง 129
พิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ 129
การพิมพ์แบบประหยัดหมึกพิมพ์ 131