บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน neither..nor / นี้ เซอะ นอร / ไม่ทั้ง...และ เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำ แปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน and

คำสันธาน neither..nor / นี้ เซอะ นอร /ไม่ทั้ง...และ (ไม่ทั้งสองอย่าง) เช่น เขาไม่ชอบ ทั้งปากกาสีชมพู และ ปากกาสีฟ้า คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคให้เลือกทาง เลือกทางใดทางหนึ่ง

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน neither..nor เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : You have to choose neither motorcycle nor car.
คำอ่าน : ยู แฮบฝึ ทู ชูส นี๊เซ่อะ มอเตอไซเคิล นอร คาร
คำแปล : คุณไม่ต้องเลือก /You have to choose ทั้งมอเตอร์ไซค์ หรือ รถยนต์ / neither motorcycle nor car ไม่ต้องเลือกทั้งสองอย่าง
คำอธิบายเพิ่มเติม :
You have to choose motorcycle. คุณต้องเลือกรถมอเตอร์ไซค์
You have to choose car. คุณต้องเลือกรถยนต์
You have to choose neither motorcycle nor car.

 

ตัวอย่างประโยค : He is neither stupid nor mad.
คำอ่าน :ฮี อิส นี๊เซ่อะ สตู๊ปิด นอร แม่ด
คำแปล : เขาไม่ได้โง่ /He is neither stupid หรือบ้า/nor mad ไม่ได้โง่ ไม่ได้บ้า
คำอธิบายเพิ่มเติม :
He is stupid. เชาโง่
He is mad. เขาบ้า
He is neither stupid nor mad.

 

ตัวอย่างประโยค : I will eat neither fried rice nor noodle.
คำอ่าน : ไอ วิล อี้ด อี๊เซอะ ฟราย ไรสึ นอร นูเดิ่ล
คำแปล : ฉันจะไม่กิน /I will eat ทั้งข้าวผัด หรือ ก๋วยเตี๋ยว/ neither fried rice nor noodle.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
I will eat fried rice. ฉันจะกินข้าวผัด
I will eat noodle. ฉันจะกินก๋วยเตี๋ยว
I will eat neither fried rice nor noodle.

 

ตัวอย่างประโยค : Neither Dang nor Somchai likes cat.
คำอ่าน : นี๊เซ่อะ แดง นอร สมชาย ไล้คสึ แค่ท.
คำแปล : ทั้งแดงและสมชาย/neither Dang nor Somchai ไม่ชอบแมว/ likes cat
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน ประธานคนเดียว กริยาใช้เอกพจน์เติม s likes
- Dang likes cat. แดงชอบแมว
- Somchai likes cat. สมชายชอบแมว
- Neither Dang nor Somchai likes cat.

 

ตัวอย่างประโยค : Sara learns neither Japanese language nor Thai.
คำอ่าน : ซาร่า เลินสึ นี๊เซ่อะ จาเปนนีส แลงกะเวดจึ นอร ไทย
คำแปล : ซาร่าไม่เรียน/Sara learns ทั้งภาษาญี่ปุ่น/neither Japanese language หรือภาษาไทย/nor Thai.
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- Sara learns Japanese language. ซาร่าเรียนภาษาญี่ปุ่น
- Sara learns Thai language. ซาร่าเรียนภาษาไทย
- Sara learns neither Japanese language nor Thai.

 

ตัวอย่างประโยค : Neither he nor you have to wait here.
คำอ่าน : นี๊เซ่อะ ฮี นอร ยู แฮ้ฟ ทู เว้ท เฮีย.
คำแปล : ทั้งเขา/Neither he และ คุณ/nor you ไม่ต้องรออยู่ที่นี่/have to wait here.
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน กริยา have หลัง you ต้องใช้พหูพจน์ แต่หากเปลี่ยนเป็น neither you nor he ต้องใช้ has เป็น he has
- He has to wait here. เขาต้องรออยู่ที่นี่
- You have to wait here. คุณต้องรออยู่ที่นี่
- Neither he nor you have to wait here.

 

ตัวอย่างประโยค : We will go to neither Nan nor Chiang Rai.
คำอ่าน : วี วิล โก ทู นี๊เซ่อะ น่าน นอร เชียงราย.
คำแปล : เราจะไม่ไป/We will go to ทั้งน่าน /neither Nan หรือเชียงราย/nor Chiang Rai.
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- We will go to Nan. เราจะไปน่าน
- We will go Chiang Rai. เราจะไปเขียงราย
- We will go to neither Nan nor Chiang Rai.

 

ตัวอย่างประโยค : There is a green house on neither left side nor right of the road.
คำอ่าน : แด อิส อะ กรีน เฮ้าสึ ออน นี๊เซ่อะ เล่บฟะถึ ไซ้ นอร ไร้ถึ ออฟ เดอะ โร่ด
คำแปล : ไม่มีทั้งบ้านหลังสีเขียว /There is a green house อยู่ทางซ้าย /on neither left side หรือทางขวา ของถนน/nor right of the road
คำอธิบายเพิ่มเติม :
There is a green house on the left side of the road. มีบ้านหลังสีเขียวอยู่ทางด้านซ้ายมือของถนน.
There is a green house on the right side of the road. มีบ้านหลังสีเขียวอยู่ทางด้านขวามือของถนน .
There is a green house on neither left side nor right of the road.