บทความรวมตัวอย่างประโยคแบบ Active Voice ประธานเป็นผู้กระทำบางสิ่งบางอย่าง และ Passive Voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ กับ Tense ในภาษาอังกฤษทั้ง 12 แบบ ทั้ง Tense แบบปัจจุบัน อดีต และอนาคต เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจการเปลี่ยนประโยค Active เป็น Passive มากยิ่งขึ้น

 

การพูดในภาษาใดๆ ก็ตาม จะมี 2 รูปแบบ เช่น
1. สมชาย กิน กล้วย ประโยคที่ คน หรือ สิ่งใด เป็นผู้กระทำ สมชายเป็นผู้กระทำ เป็นคนกินกล้วย จะเรียกประโยคในลักษณะนี้ว่า Active Voice
2. กล้วยถูกกินโดยสมชาย ประโยคที่ คน หรือ สิ่งใด ถูกกระทำ อย่างนี้ จะเรียกประโยคแบบนี้ว่า Passive Voice

ในภาษาอังกฤษ ประโยค หรือ Tense จะมี 12 แบบ รูปแบบของประโยคแบบถูกกระทำ หรือ Passive Voice จึงต้องใช้ 12 แบบ เช่นกัน  

 

คำกริยาที่นำมาใช้เป็นตัวอย่างในการแต่งประโยค

สำหรับคำกริยาที่นำมาใช้เป็นตัวอย่างในการสร้างประโยคแบบ Active และ Passive จะใช้คำกริยา eat / อี๊ท / แปลว่า กิน ซึ่งมีรูปของคำกริยา 3 แบบคือ
1. Present Tense หรือ กริยาช่องที่ 1 หรือ V.1 จะใช้ eat อี๊ท /กิน, เสพ, หม่ำ, เสวย, ยัด, แดก, รับประทาน กรณีประธานของประโยคเป็น เอกพจน์(He/She/It) จะเติม s เป็น eats
2. Past Tense หรือ กริยาช่องที่ 2 หรือ V.2 จะใช้ ate เอ้ด / กิน, เสพ, หม่ำ, เสวย, ยัด, แดก, รับประทาน กริยาบางคำจะเติม ed เช่น walk -> walked
3. Future Tense หรือ กริยาช่องที่ 3 หรือ V.3 จะใช้ eaten อี๊ทเทน /กิน, เสพ, หม่ำ, เสวย, ยัด, แดก, รับประทาน กริยาบางคำจะเติม ed เช่น walk -> walked

 

ตัวอย่างประโยค Active และ Passive กับ Tense 12 แบบ ในภาษาอังกฤษ

Tense 1 : ประโยค Active และ Passive กับประโยคแบบ Present Simple

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 1 หรือ V.1 โดยจะกล่าวถึง เรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง เรื่องจริงในขีวิตประจำวัน หรือเรื่องราวที่เกิดวันนี้ เช่น
- วันนี้ ฉัน กินข้าวผัด * บอกเรื่องราวที่เกิดในวันนี้
- เขา กิน กล้วยหนึ่งลูก

 

ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + V.1 + เติม s ออกเสียง สึ ท้ายคำด้วย (eat -> eats)
Passive Voice : ประธาน + is + V.3

1. Active : He eats the banana. / เขา กิน กล้วย (หนึ่งลูก)
Passive : The banana is eaten by him. / กล้วย (หนึ่งลูก) ถูกกิน โดย เขา เปลี่ยน He เป็น him

2. Active : She eats the banana.
Passive : The banana is eaten by her.

3. Active : It eats the banana.
Passive : The banana is eaten by it.

4. Active : The boy eats the banana.
Passive : The banana is eaten by the boy.

5. Active : A boy eats the banana.
Passive : The banana is eaten by a boy.

6. Active : This boy eats the banana.
Passive : The banana is eaten by this boy.

7. Active : A bird eats the banana. / นกตัวเดียว กินกล้วยหนึ่งลูก/
Passive : The banana is eaten by a bird. / กล้วย(ลูกเดียว)ถูกกินโดยนก(ตัวเดียว)

8. Active : Somchai eats the banana.
Passive : The banana is eaten by Somchai.

ประธานของประโยคเป็นพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + V.1 + ไม่เติม s (eat)
Passive Voice : ประธาน + are + V.3

1. Active : You eat the bananas. / คุณกินกล้วย (หลายลูก)
/ Passive : The bananas are eaten by you. / กล้วย(หลายลูก) ถูกกินโดยคุณ กริยาใช้ are เพราะ กล้วยหลายลูก

2. Active : We eat the bananas.
Passive : The bananas are eaten by us.

3. Active : They eat the bananas.
Passive : The bananas are eaten by them.

4. Active : These boys eat the bananas.
Passive : The bananas are eaten by these boys.

5. Active : Those boys eat the bananas.
Passive : The bananas are eaten by those boys.

6. Active : The birds eat the bananas. / The birds นกหลายตัว
Passive : The bananas are eaten by the birds.

7. Active : Somchai and Somsak eat the bananas.
Passive : The bananas are eaten by Somchai and Somsak.

8. Active : I eat the bananas.
Passive : The bananas are eaten by me.

 

Tense 2 : ประโยค Active และ Passive กับประโยคแบบ Present Continuous

  ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 1 หรือ V.1 เติม ing หรือ V.ing โดยจะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ ขณะนี้ ของวันนี้ กำลังทำอะไรอยู่ ในขณะนี้ จะมีคำว่า กำลัง ในประโยคด้วย เช่น
- ขณะนี้พวกเรากำลังเล่นฟุตบอล
- เขากำลัง กิน กล้วย อยู่ในตอนนี้ ขณะนี้

 

ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + is+ V.ing
Passive Voice : ประธาน + is + being + V.3

1. Active : He is eating the banana. / เขากำลังกินกล้วย(ลูกเดียว)
Passive : The banana is being eaten by him. / กล้วย(ลูกเดียว) กำลังถูกกินโดยเขา

2. Active : She is eating the banana.
Passive : The banana is being eaten by her.

3. Active : It is eating the banana.
Passive : The banana is being eaten by it.

4. Active : The boy is eating the banana.
Passive : The banana is being eaten by the boy.

5. Active : A boy is eating the banana.
Passive : The banana is being eaten by a boy.

6. Active : This boy is eating the banana.
Passive : The banana is being eaten by this boy.

7. Active : A bird is eating the banana.
Passive : The banana is being eaten by a bird.

8. Active : Somchai is eating the banana.
Passive : The banana is being eaten by Somchai.

9. Active : I am eating the banana.
Passive : The banana is being eaten by me.

 

ประธานของประโยคเป็นพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + are + V. ing
Passive Voice : ประธาน + are + being + V.3

1. Active : You are eating the bananas. / คุณกำลังกินกล้วย (หลายลูก)
Passive : The bananas are being eaten by you. / กล้วย (หลายลูก) กำลังถูกกินโดยคุณ

2. Active : We are eating the bananas.
Passive : The bananas are being eaten by us.

3. Active : They are eating the bananas.
Passive : The bananas are being eaten by them.

4. Active : The boys are eating the bananas.
Passive : The bananas are being eaten by the boys.

5. Active : These boys are eating the bananas.
Passive : The bananas are being eaten by thes boys.

6. Active : The birds are eating the bananas.
Passive : The bananas are being eaten by the birds.

7. Active : Somchai and Somsak are eating the bananas.
Passive : The bananas are being eaten by Somchai and Somsak.

Tense 3 : ประโยค Active และ Passive กับแบบ Present Perfect Simple

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 3 หรือ V.3 โดยจะล่าวถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในวันนั้นหรือขณะที่ได้พูดถึง เหตุการณ์นั้นได้จบลงแล้ว เสร็จเรียบ ร้อยแล้ว ทำสิ่งนั้น ทำสิ่งนี้เสร็จแล้ว ประโยคเหล่านี้จะมีคำว่า ได้ทำแล้ว หรือ เสร็จแล้ว เรียบร้อยแล้ว แล้ว เช่น
ตัวอย่างประโยคที่สื่อความหมายแบบนี้
- วันนี้ ตอนที่คุณโทรศัพท์มา ฉันได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้ว
- เขาได้ กิน กล้วย (ลูกเดียว) แล้ว

 

ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + has + V.3
Passive Voice : ประธาน + has + been + V.3

1. Active : He has eaten the banana. / เขาได้ กิน กล้วย (ลูกเดียว) แล้ว Passive : The banana has been eaten by him. / กล้วย (ลูกเดียวใช้ has) ได้ถูกกินโดยเขาแล้ว

2. Active : She has eaten the banana.
Passive : The banana has been eaten by her.

3. Active : It has eaten the banana.
Passive : The banana has been eaten by it.

4. Active : The boy has eaten the banana.
Passive : The banana has been eaten by the boy.

5. Active : A boy has eaten the banana.
Passive : The banana has been eaten by a boy.

6. Active : This boy has eaten the banana.
Passive : The banana has been eaten by this boy.

7. Active : A bird has eaten the banana.
Passive : The banana has been eaten by a bird.

8. Active : Somchai has eaten the banana.
Passive : The banana has been eaten by Somchai.

 

ประธานของประโยคเป็นพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + have + V.3
Passive Voice : ประธาน + have + been + V.3

1. Active : You have eaten the bananas. / คุณได้กินกล้วยหลายลูกแล้ว
Passive : The bananas have been eaten by you. / กล้วย (หลายลูกใช้ have) ได้ถูกกินโดยคุณแล้ว

2. Active : We have eaten the bananas.
Passive : The bananas have been eaten by us.

3. Active : They have eaten the bananas.
Passive : The bananas have been eaten by them.

4. Active : These boys have eaten the bananas.
Passive : The bananas have been eaten by these boys.

5. Active : Those boys have eaten the bananas.
Passive : The bananas have been eaten by those boys.

6. Active : The birds have eaten the bananas.
Passive : The bananas have been eaten by the birds.

7. Active : Somchai and Somsak have eaten the bananas.
Passive : The bananas have been eaten by Somchai and Somsak.

8. Active : I have eaten the bananas.
Passive : The bananas have been eaten by me.

 

Tense 4 : ประโยค Active และ Passive กับแบบ Present Perfect Continuous

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 1 เติม ing หรือ V.ing โดยจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยไม่ได้หยุดพักเลย ในช่วงเวลาหนึ่งของ วันนั้น วันนี้ เช่น
- วันนี้ ตั้งแต่เวลา 8:00 จนถึงขณะนี้ ฉันได้ประชุมมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พูดถึง ก็ยังไม่เลิกประชุม หรือ เขาได้เข้าประชุมมาตั้งแต่ 8 โมงเช้าแล้ว (ขณะนี้ก็ยังประชุมอยู่)
- เขาได้ กิน กล้วย มาตั้งแต่เวลา (เช้า, 8 โมงเช้า, เที่ยง) แล้ว ขณะนี้ก็ยังกินอยู่

 

ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + has + been + V. ing
Passive Voice : ประธาน + has + been + being + V.3

1. Active : He has been eating the banana. / เขาได้กำลังกินกล้วย (ลูกเดียว)อยู่
Passive : The banana has been being eaten by him. / กล้วย (ลูกเดียว)ได้กำลังถูกกินอยู่โดยเขา

2. Active : She has been eating the banana.
Passive : The banana has been being eaten by her.

3. Active : It has been eating the banana.
Passive : The banana has been being eaten by it.

4. Active : The boy has been eating the banana.
Passive : The banana has been being eaten by the boy.

5. Active : A boy has been eating the banana.
Passive : The banana has been being eaten by a boy.

6. Active : This boy has been eating the banana.
Passive : The banana has been being eaten by this boy.

7. Active : A bird has been eating the banana.
Passive : The banana has been being eaten by a bird.

8. Active : Somchai has been eating the banana.
Passive : The banana has been being eaten by Somchai.

 

ประธานของประโยคเป็นพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + have + been + V. ing
Passive Voice : ประธาน + have + been + being + V.3

1. Active : You have been eating the bananas. / คุณได้กำลัง กินกล้วย (หลายลูก) อยู่
Passive : The bananas have been being eaten by you. / กล้วย (หลายลูก ใช้ have) ได้กำลังถูกกินอยู่โดยคุณ

2. Active : We have been eating the bananas.
Passive : The bananas have been being eaten by us

3. Active : They have been eating the bananas.
Passive : The bananas have been being eaten by them.

4. Active : These boys have been eating the bananas.
Passive : The bananas have been being eaten by these boys.

5. Active : Those boys have been eating the bananas.
Passive : The bananas have been being eaten by those boys.

6. Active : The birds have been eating the bananas.
Passive : The bananas have been being eaten by the birds.

7. Active : Somchai and Somsak have been eating the bananas.
Passive : The bananas have been being eaten by Somchai and Somsak.

8. Active : I have been eating the bananas.
Passive : The bananas have been being eaten by me.

 

Tense 5 : ประโยค Active และ Passive กับแบบ Past Simple

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 2 โดยจะกล่าวถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้ว อาจจะมีคำที่สื่อความหมายให้รู้ อย่างคำว่า เมื่อวานนี้ เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เช่น
- เมื่อวานนี้ ฉัน กินข้าวผัด
- เขา กิน กล้วย (ลูกเดียว) แล้ว (เมื่อวานนี้)

 

ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + กริยาช่องที่ 2
Passive Voice : ประธาน + was + V.3

1. Active : He ate the banana. / เขากินกล้วย (ลูกเดียว)
Passive : The banana was eaten by him.
/ กล้วย(ลูกเดียว ใช้ was) ถูกกิน โดยเขา

2. Active : She ate the banana.
Passive : The banana was eaten by her.

3. Active : It ate the banana.
Passive : The banana was eaten by it.

4. Active : The boy ate the banana.
Passive : The banana was eaten by the boy.

5. Active : A boy ate the banana.
Passive : The banana was eaten by a boy.

6. Active : This boy ate the banana.
Passive : The banana was eaten by this boy.

7. Active : A bird ate the banana.
Passive : The banana was eaten by a bird.

8. Active : Somchai ate the banana.
Passive : The banana was eaten by Somchai.

9. Active : I ate the banana.
Passive : The banana was eaten by me.

 

ประธานของประโยคเป็นพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + กริยาช่องที่ 2
Passive Voice : ประธาน + were + V.3

1. Active : You ate the bananas. / คุณกินกล้วย (หลายลูก)
Passive : The bananas were eaten by you. / กล้วย (หลายลูก ใช้ were)ถูกกินโดยคุณ

2. Active : We ate the bananas.
Passive : The bananas were eaten by us.

3. Active : They ate the bananas.
Passive : The bananas were eaten by them.

4. Active : These boys ate the bananas.
Passive : The bananas were eaten by these boys.

5. Active : Those boys ate the bananas.
Passive : The bananas were eaten by those boys.

6. Active : The birds ate the bananas.
Passive : The bananas were eaten by the birds.

7. Active : Somchai and Somsak ate the bananas.
Passive : The bananas were eaten by Somchai and Somsak.

 

Tense 6 : ประโยค Active และ Passive กับแบบ Past Continuous

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 1 เติม ing หรือ V.ing โดยจะกลาวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต โดยมีลักษณะเป็นการกระทำที่มีความต่อเนื่อง เช่น
- เมื่อวานนี้ ตอนที่เธอโทรศัพท์มา ฉันกำลังทำการบ้านอยู่
- เมื่อวานเวลานี้ พวกเรากำลังเล่นฟุตบอล

 

ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + was + V. ing
Passive Voice : ประธาน + was + being + V.3

1. Active : He was eating the banana. / เขากำลังกินกล้วย
Passive : The banana was being eaten by him. / กล้วยกำลังถูกกินโดยเขา

2. Active : She was eating the banana.
Passive : The banana was being eaten by her.

3. Active : It was eating the banana.
Passive : The banana was being eaten by it.

4. Active : The boy was eating the banana.
Passive : The banana was being eaten by the boy.

5. Active : A boy was eating the banana.
Passive : The banana was being eaten by a boy.

6. Active : This boy was eating the banana.
Passive : The banana was being eaten by this boy.

7. Active : A bird was eating the banana.
Passive : The banana was being eaten by a bird.

8. Active : Somchai was eating the banana.
Passive : The banana was being eaten by Somchai.

9. Active : I was eating the banana.
Passive : The banana was being eaten by me.

 

ประธานของประโยคเป็นพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + were + V. ing
Passive Voice : ประธาน + were + being + V.3

1. Active : You were eating the bananas. / คุณกำลังกินกล้วย (หลายลูก)
Passive : The bananas were being eaten by you. /กล้วย (หลายลูกใช้ were) กำลังถูกกินโดยคุณ

2. Active : We were eating the bananas.
Passive : The bananas were being eaten by us.

3. Active : They were eating the bananas.
Passive : The bananas were being eaten by them.

4. Active : The birds were eating the bananas.
Passive : The bananas were being eaten by the birds.

5. Active : These boys were eating the bananas.
Passive : The bananas were being eaten by these boys.

6. Active : Those boys were eating the bananas.
Passive : The bananas were being eaten by those boys.

7. Active : Somchai and Somsak were eating the bananas.
Passive : The bananas were being eaten by Somchai and Somsak.

 

Tense 7 : ประโยค Active และ Passive กับแบบ Past Perfect Simple

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 3 หรือ V.3 โดยจะกล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ได้จบลงไปแล้ว มักจะใช้พูดถึง 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ โดยมักจะมีคำว่า เสร็จแล้ว เรียบร้อยแล้ว หรือ แล้ว ในประโยคนั้นๆ ที่บอกให้รู้ว่าเป็น Past Perfect Simple เช่น
- ตอนที่คุณโทรศัพท์มา ฉันได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้ว (การกระทำ อาบน้ำ ได้เกิดขึ้นก่อน คุณจะโทรศัพท์เข้ามา และฉัน ก็ได้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว )
- เมื่อวานนี้ตอนที่พ่อแม่มาถึงบ้าน ฉันก็ได้กินอาหารเที่ยงเรียบร้อยแล้ว (ฉันได้กินอาหารเที่ยง เกิดขึ้นก่อน พ่อแม่จะมาถึง และก็จบลงแล้ว กินข้าว เสร็จแล้ว )

 

ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + had + V.3
Passive Voice : ประธาน + had + been + V.3

1. Active : He had eaten the banana. / เขาได้ กิน กล้วย แล้ว
Passive : The banana had been eaten by him. / กล้วยได้ถูกกินโดยเขาแล้ว

2. Active : She had eaten the banana.
Passive : The banana had been eaten by her.

3. Active : It had eaten the banana.
Passive : The banana had been eaten by it.

4. Active : The boy had eaten the banana.
Passive : The banana had been eaten by the boy .

5. Active : A boy had eaten the banana.
Passive : The banana had been eaten by a boy.

6. Active : This boy had eaten the banana.
Passive : The banana had been eaten by this boy.

7. Active : A bird had eaten the banana.
Passive : The banana had been eaten by a bird.

8. Active : Somchai had eaten the banana.
Passive : The banana had been eaten by Somchai.

9. Active : I had eaten the banana.
Passive : The banana had been eaten by me.

 

ประธานของประโยคเป็นพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + had + V.3
Passive Voice : ประธาน + had + been + V.3

1. Active : You had eaten the bananas. / คุณได้กินกล้วย(หลายลูก)แล้ว
Passive : The bananas had been eaten by you. /กล้วย(หลายลูก ใช้ had เหมือนกันทั้งประธานเอกพจน์และพหูพจน์)ได้ถูกกินโดยคุณแล้ว

2. Active : We had eaten the bananas.
Passive : The bananas had been eaten by us.

3. Active : They had eaten the bananas.
Passive : The bananas had been eaten by them.

4. Active : These boys had eaten the bananas.
Passive : The bananas had been eaten by these boys.

5. Active : Those boys had eaten the bananas.
Passive : The bananas had been eaten by those boys.

6. Active : The birds had eaten the bananas.
Passive : The bananas had been eaten by the birds.

7. Active : Somchai and Somsak had eaten the bananas. /
Passive : The bananas had been eaten by Somchai and Somsak.

 

Tense 8 : ประโยค Active และ Passive กับแบบ Past Perfect Continuous

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 1 เติม ing หรือ V.ing โดยจะกล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเหตุการณ์นั้นมีลักษณะต่อเนื่อง มักจะใช้พูดถึง เหตุการณ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น 2 เหตุการณ์ ในเวลาเดียวกัน เช่น
- เมื่อวานนี้ ตอนที่ลูกค้ามาถึงบริษัท พวกเขาก็ได้ประชุมกันมาตั้งแต่เวลา 8:00 เช้าแล้ว (การประชุมมีความต่อเนื่อง และขณะที่ลูกค้ามาถึง ก็ยัง ประชุมอยู่)
- เขาได้ทำงานมาตั้งแต่เช้าแล้ว ก่อนที่คุณจะมาถึง (การทำงานมีความต่อเนื่อง แม้ว่าคุณจะมาถึงแล้ว แต่เขาก็ยังทำงานต่อ ยังไม่หยุด)

 

ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + had + been + V. ing
Passive Voice : ประธาน + had + been + being + V.3

1. Active : He had been eating the banana. / เขาก็ได้กำลัง กิน กล้วยอยู่
Passive : The banana had been being eaten by him. / กล้วยก็ได้กำลังถูกเขากินอยู่

2. Active : She had been eating the banana.
Passive : The banana had been being eaten by her.

3. Active : It had been eating the banana.
Passive : The banana had been being eaten by it.

4. Active : The boy had been eating the banana.
Passive : The banana had been being eaten by the boy.

5. Active : A boy had been eating the banana.
Passive : The banana had been being eaten by a boy.

6. Active : This boy had been eating the banana.
Passive : The banana had been being eaten by this boy.

7. Active : A bird had been eating the banana.
Passive : The banana had been being eaten by a bird.

8. Active : Somchai had been eating the banana.
Passive : The banana had been being eaten by Somchai.

9. Active : I had been eating the banana.
Passive : The banana had been being eaten by me.

 

ประธานของประโยคเป็นพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง


Active Voice : ประธาน + had + been + V. ing
Passive Voice : ประธาน + had + been + being + V.3

1. Active : You had been eating the bananas. / พวกเราก็ได้กำลัง กิน กล้วย (หลายลูก) อยู่
Passive : The bananas had been being eaten by you. / กล้วย(หลายลูก) ก็ได้กำลังถูกกินอยู่

2. Active : We had been eating the bananas.
Passive : The bananas had been being eaten by us.

3. Active : They had been eating the bananas.
Passive : The bananas had been being eaten by them.

4. Active : These boys had been eating the bananas.
Passive : The bananas had been being eaten by these boys.

5. Active : Those boys had been eating the bananas.
Passive : The bananas had been being eaten by those boys.

6. Active : The birds had been eating the bananas.
Passive : The bananas had been being eaten by the birds.

7. Active : Somchai and Somsak had been eating the bananas.
Passive : The bananas had been being eaten by Somchai and Somsak.

 

Tense 9 : ประโยค Active และ Passive กับแบบ Future Simple

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 1 โดยจะกล่าวถึงเรื่องที่จะเกิดในอนาคต พรุ่งนี้ หรือ อีกหลายวันข้างหน้า หรือในอนาคต มีคำว่า จะ (ทำ อะไร) ในประโยค เช่น
- วันพรุ่งนี้ ฉันจะกินข้าวผัด
- พร่งนี้ฉันจะไปอาบน้ำอุ่น

 

ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง


Active Voice : ประธาน + will + V.1
Passive Voice : ประธาน + will + be + V.3

1. Active : He will eat the banana. / เขาจะกินกล้วย (ลูกเดียว)
Passive : The banana will be eaten by him. / กล้วย (ลูกเดียว) จะถูกกิน โดยเขา

2. Active : She will eat the banana.
Passive : The banana will be eaten by her.

3. Active : It will eat the banana.
Passive : The banana will be eaten by it.

4. Active : The boy will eat the banana.
Passive : The banana will be eaten by the boy.

5. Active : A boy will eat the banana.
Passive : The banana will be eaten by a boy.

6. Active : This boy will eat the banana.
Passive : The banana will be eaten by this boy.

7. Active : A bird will eat the banana.
Passive : The banana will be eaten by a bird.

8. Active : Somchai will eat the banana.
Passive : The banana will be eaten by Somchai.

9. Active : I will eat the banana.
Passive : The banana will be eaten by me.

 

ประธานของประโยคเป็นพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + will + V.1
Passive Voice : ประธาน + will + be + V.3

1 . Active : You will eat the bananas. / คุณจะกิน กล้วย (หลายลูก) Passive : The bananas will be eaten by you. /กล้วย (หลายลูก ใช้ will เหมือนกัน) จะถูกกินโดย คุณ

2. Active : We will eat the bananas.
Passive : The bananas will be eaten by us.

3. Active : They will eat the bananas.
Passive : The bananas will be eaten by them.

4. Active : These boys will eat the bananas.
Passive : The bananas will be eaten by these boys.

5. Active : Those boys will eat the bananas.
Passive : The bananas will be eaten by those boys.

6. Active : The birds will eat the bananas.
Passive : The bananas will be eaten by the birds.

7. Active : Somchai and Somsak will eat the bananas.
Passive : The bananas will be eaten by Somchai and Somsak.

Tense 10 : ประโยค Active และ Passive กับแบบ Future Continuous

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 1 เติม ing หรือ V.ing โดยจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีความหมายว่า กำลังอยู่ระหว่างทำ เหตุการณ์นั้นในอนาคต เช่น
- เวลา 10 โมงเช้าพรุ่งนี้ ฉัน จะกำลัง อาบน้ำ
- พรุ่งนี้แปดโมงเช้า ฉัน จะกำลัง ประชุมอยู่

 

ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + will + be + V. ing
Passive Voice : ประธาน + will + be + being + V.3

1. Active : He will be eating the banana. / เขาจะกำลังกินกล้วย
Passive : The banana will be being eaten by him. / กล้วยจะกำลังถูกกินโดยเขา

2. Active : She will be eating the banana.
Passive : The banana will be being eaten by her.

3. Active : It will be eating the banana.
Passive : The banana will be being eaten by it.

4. Active : The boy will be eating the banana.
Passive : The banana will be being eaten by the boy.

5. Active : A boy will be eating the banana.
Passive : The banana will be being eaten by a boy.

6. Active : This boy will be eating the banana.
Passive : The banana will be being eaten by this boy.

7. Active : A bird will be eating the banana.
Passive : The banana will be being eaten by a bird.

8. Active : Somchai will be eating the banana.
Passive : The banana will be being eaten by Somchai.

9. Active : I will be eating the banana.
Passive : The banana will be being eaten by me.

 

ประธานของประโยคเป็นพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + will + be + V. ing
Passive Voice : ประธาน + will + be + being + V.3

1. Active : You will be eating the bananas. / คุณจะกำลังกินกล้วย (หลายลูก)
Passive : The bananas will be being eaten by you. / กล้วย (หลายลูก)จะกำลังถูกกิน โดยคุณ

2. Active : We will be eating the bananas.
Passive : The bananas will be being eaten by us.

3. Active : They will be eating the bananas.
Passive : The bananas will be being eaten by them.

4. Active : These boys will be eating the bananas.
Passive : The bananas will be being eaten by these boys.

5. Active : Those boys will be eating the bananas.
Passive : The bananas will be being eaten by those boys.

6. Active : The birds will be eating the bananas.
Passive : The bananas will be being eaten by the birds.

7. Active : Somchai and Somsak will be eating the bananas.
Passive : The bananas will be being eaten by Somchai and Somsak.

 

Tense 11 : ประโยค Active และ Passive กับแบบ Future Perfect Simple

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 3 หรือ V.3 โดยจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะจบลงในเวลาที่กำหนด มักจะมีคำว่า แล้ว เรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้ว ในประโยค เช่น
- เวลา 10 โมงเช้าพรุ่งนี้ ฉันจะได้ประชุมสร็จแล้ว
- เวลาบ่ายโมงพรุ่งนี้ พวกเราจะหยุดเล่นฟุตบอลแล้ว

 

ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + will + have + V.3
Passive Voice : ประธาน + will + have + been + V.3

1. Active : He will have eaten the banana. / เขาจะได้กินกล้วยเสร็จแล้ว
Passive : The banana will have been eaten by him. / กล้วยจะได้ถูกกินโดยเขาเสร็จแล้ว

2. Active : She will have eaten the banana.
Passive : The banana will have been eaten by her.

3. Active : It will have eaten the banana.
Passive : The banana will have been eaten by it.

4. Active : The boy will have eaten the banana.
Passive : The banana will have been eaten by the boy.

5. Active : A boy will have eaten the banana.
Passive : The banana will have been eaten by a boy.

6. Active : This boy will have eaten the banana.
Passive : The banana will have been eaten by this boy.

7. Active : A bird will have eaten the banana.
Passive : The banana will have been eaten by a bird.

8. Active : Somchai will have eaten the banana.
Passive : The banana will have been eaten by Somchai.

9. Active : I will have eaten the banana.
Passive : The banana will have been eaten by me.

 

ประธานของประโยคเป็นพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + will + have + V.3
Passive Voice : ประธาน + will + have + been + V.3

1. Active : You will have eaten the bananas. / คุณจะได้ กิน กล้วย เสร็จแล้ว
Passive : The bananas will have been eaten by you. / กล้วยจะได้ถูกกินโดยคุณเสร็จแล้ว

2. Active : We will have eaten the bananas.
Passive : The bananas will have been eaten by us.

3. Active : They will have eaten the bananas.
Passive : The bananas will have been eaten by them.

4. Active : These boys will have eaten the bananas.
Passive : The bananas will have been eaten by these boys.

5. Active : Those boys will have eaten the bananas.
Passive : The bananas will have been eaten by those boys.

6. Active : The birds will have eaten the bananas.
Passive : The bananas will have been eaten by the birds.

7. Active : Somchai and Somsak will have eaten the bananas.
Passive : The bananas will have been eaten by Somchai and Somsak.

 

Tense 12 : ประโยค Active และ Passive กับแบบ Future Perfect Continuous

  ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 1 เติม ing หรือ V.ing โดยจะกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีลักษณะเป็นการกระทำอย่างต่อเนื่อง จะได้ กำลังทำอะไรบางอย่าง ในช่วงเวลาที่กำหนด ประโยคในลักษณะนี้ไม่ค่อยได้ใช้กันบ่อยนัก ใช้น้อยมากในการแต่งประโยค หรือสนทนา พูดจากัน เช่น
- พรุ่งนี้เวลา 8:00-10:00 น. พวกเราจะได้กำลังประชุมกันอยู่ (กำลังประชุม เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง)
- พรุ่งนี้ 10 โมงเช้า คุณจะได้กำลังใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 2 ชั่วโมง

 

ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + will + have + been + V. ing
Passive Voice : ประธาน + will + have + been + being + V.3

1. Active : He will have been eating the banana. / เขา จะได้กำลัง กิน กล้วย อยู่
Passive : The banana will have been being eaten by him. / กล้วยจะได้กำลังถูกกินอยู่โดยเขา

2. Active : She will have been eating the banana.
Passive : The banana will have been being eaten by her.

3. Active : It will have been eating the banana.
Passive : The banana will have been being eaten by it.

4. Active : The boy will have been eating the banana.
Passive : The banana will have been being eaten by the boy.

5. Active : A boy will have been eating the banana.
Passive : The banana will have been being eaten by a boy.

6. Active : This boy will have been eating the banana.
Passive : The banana will have been being eaten by this boy.

7. Active : A bird will have been eating the banana.
Passive : The banana will have been being eaten by a bird.

8. Active : Somchai will have been eating the banana.
Passive : The banana will have been being eaten by Somchai.

9. Active : I will have been eating the banana.
Passive : The banana will have been being eaten by me.

 

ประธานของประโยคเป็นพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง

Active Voice : ประธาน + will + have + been + V. ing
Passive Voice : ประธาน + will + have + been + being + V.3

1. Active : You will have been eating the bananas. / คุณจะได้กำลังกินกล้วยอยู่
Passive : The bananas will have been being eaten by you. / กล้วยจะได้กำลังถูกกินอยู่โดยคุณ

2. Active : We will have been eating the bananas.
Passive : The bananas will have been being eaten by us.

3. Active : They will have been eating the bananas.
Passive : The bananas will have been being eaten by them.

4. Active : These boys will have been eating the bananas.
Passive : The bananas will have been being eaten by these boys.

5. Active : Those boys will have been eating the bananas.
Passive : The bananas will have been being eaten by those boys.

6. Active : The birds will have been eating the bananas.
Passive : The bananas will have been being eaten by the birds.

7. Active : Somchai and Somsak will have been eating the bananas.
Passive : The bananas will have been being eaten by Somchai and Somsak.

 

สรุป

การใช้ประโยค Active Voice และ Passive Voice กับเท้นส์ (Tense) ทั้ง 12 แบบ ในบทความนี้เป็นรูปแบบมาตรฐานของการสร้างประโยค แต่ โอกาสจะได้ใช้หรือนำไปแต่งประโยค เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตจริงมากน้อยต่างกันไป หรืออาจจะไม่นิยมใช้ ประโยคแบบ Passive Voice บางประโยค อาจจะใช้กับเท้นส์เพียงไม่กี่เท้นส์เท่านั้น ส่วนผู้ที่จะได้ใช้ทั้งหมดทุกเทนส์ก็จะมีเพียงคนที่ศึกษาภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำรายงานส่ง อาจารย์