รวมตัวอย่างประโยค Active Voice และ Passive Voice กับกริยาช่วยต่างๆ เช่น can, could, may, might, must, shall, should, ought to, need to, has to, have to พร้อมคำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้งานได้

 

ทำความรู้จักกริยาช่วยในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษจะมีกริยาช่วยต่างๆ ดังนี้
can / แคน / สามารถ
could / คู้ด / สามารถ
has to / แฮสสึ ทู / จะต้อง
have to / แฮฟฝึ ทู / จะต้อง
may / เม / อาจจะ, น่าจะ, อาจ, คง
might / ไมถึ / อาจ, คง
must / มัสสะถึ / ต้อง
need to / นีด ทู / จำเป็นต้อง
shall / ชอล / จะ
should / ชูด / ควร
ought to / อ็อด ทู / ควรจะ

 

คำนามที่ใช้เป็นประธานและกรรมในประโยค Active Voice และ Passive Voice

คำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคใน Active Voice และ Passive Voice จะมีวิธีเปลี่ยนดังนี้
ประธานเอกพจน์
1. Somchai ชื่อคน เป็นประธานของประโยคเอกพจน์ เปลี่ยนเป็นกรรมจะใช้ by Somchai
2. A cat สัตว์ เป็นประธานของประโยคเอกพจน์ เปลี่ยนเป็นกรรมจะใช้ by a cat
3. The car เป็นประธานของประโยคเอกพจน์ เปลี่ยนเป็นกรรมจะใช้ by the car
ประธานพหูพจน์
1. Somchai and Somsak เป็นประธานของประโยคพหูพจน์ มี 2 อย่างขึ้นไป เปลี่ยนเป็นกรรมจะใช้ by Somchai and Somsak
2. Cats เป็นประธานของประโยคพหูพจน์ แมวหลายตัว เปลี่ยนเป็นกรรมจะใช้ by cats
3. The cars เป็นประธานของประโยคพหูพจน์ รถหลายคัน เปลี่ยนเป็นกรรมจะใช้ by the cars

<

คำสรรพนามที่ใช้เป็นประธานและกรรมในประโยค Active Voice และ Passive Voice

คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคใน Active Voice และ Passive Voice จะมีวิธีเปลี่ยนดังนี้
ประธานเอกพจน์
1. He เป็นประธานของประโยคเอกพจน์ เปลี่ยนเป็นกรรมจะใช้ by him
2. She เป็นประธานของประโยคเอกพจน์ เปลี่ยนเป็นกรรมจะใช้ by her
3. It เป็นประธานของประโยคเอกพจน์ เปลี่ยนเป็นกรรมจะใช้ by it
ประธานพหูพจน์
1. They เป็นประธานของประโยคพหูพจน์ เปลี่ยนเป็นกรรมจะใช้ by them
2. We เป็นประธานของประโยคพหูพจน์ เปลี่ยนเป็นกรรมจะใช้ by us
3. You เป็นประธานของประโยคพหูพจน์ เปลี่ยนเป็นกรรมจะใช้ by you
4. I เป็นประธานของประโยคพหูพจน์ เปลี่ยนเป็นกรรมจะใช้ by me

 

ตัวอย่างประโยค Active Voice และ Passive Voice กับกริยาช่วย

 

++++++ can ++++++

 

ตัวอย่างประโยค Active Voice และ Passive Voice กับกริยาช่วย can / แคน / สามารถ

รูปแบบประโยค
Active Voice : S + can + V.1
Passive Voice : S + can + be + V.3

 

ประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว เช่น He, She, It, A dog, The dog, Somchai, This dog เป็นต้น
Active Voice : He can do the housework. / เขาสามารถทำงานบ้านได้
Passive Voice : The housework can be done by him. / งานบ้านสามารถถูกทำโดยเขาได้
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน He อาจจะเปลี่ยนเป็น She เธอ (by her), Somchai สมชาย (by somchai)

 

ประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป เช่น They, We, You, I, The dogs, These dogs, Somchai and Somsak เป็นต้น
Active Voice : They can do the housework. / พวกเขาสามารถทำงานบ้านได้
Passive Voice : The housework can be done by them. / งานบ้านสามารถถูกทำโดยพวกเขาได้
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน They อาจจะเปลี่ยนเป็น We พวกเรา (by us), You คุณหรือพวกคุณ (by you), I ฉัน (by me), Somchai and Somsak สมชาย และ สมศักดิ์ (by Somchai and Somsak )

 

++++++ could ++++++

 

ตัวอย่างประโยค Active Voice และ Passive Voice กับกริยาช่วย could / คู้ด / สามารถ

รูปแบบประโยค
Active Voice : S + could + V.1
Passive Voice : S + could + be + V.3

 

ประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว เช่น He, She, It, A dog, The dog, Somchai, This dog เป็นต้น
Active Voice : He could do the housework. / เขาสามารถทำงานบ้านได้
Passive Voice : The housework could be done by him. / งานบ้านสามารถถูกทำโดยเขาได้
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน He อาจจะเปลี่ยนเป็น She เธอ (by her), Somchai สมชาย (by somchai)

 

ประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป เช่น They, We, You, I, The dogs, These dogs, Somchai and Somsak เป็นต้น
Active Voice : They could do the housework. / พวกเขาสามารถทำงานบ้านได้
Passive Voice : The housework could be done by them. / งานบ้านสามารถถูกทำโดยพวกเขาได้
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน They อาจจะเปลี่ยนเป็น We พวกเรา (by us), You คุณหรือพวกคุณ (by you), I ฉัน (by me), Somchai and Somsak สมชาย และ สมศักดิ์ (by Somchai and Somsak )

 

++++++ has to ++++++

 

ตัวอย่างประโยค Active Voice และ Passive Voice กับกริยาช่วย has to / แฮสสึ ทู / จะต้อง

รูปแบบประโยค
Active Voice : S + has to + V.1
Passive Voice : S + has to + be + V.3

 

ประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว เช่น He, She, It, A dog, The dog, Somchai, This dog เป็นต้น
Active Voice : He has to do the housework. / เขาจะต้องทำงานบ้าน
Passive Voice : The housework has to be done by him. / งานบ้านจะต้องถูกทำโดยเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน He อาจจะเปลี่ยนเป็น She เธอ (by her), Somchai สมชาย (by somchai)

 

++++++ have to ++++++

 

ตัวอย่างประโยค Active Voice และ Passive Voice กับกริยาช่วย have to / แฮฟฝึ ทู / จะต้อง

รูปแบบประโยค
Active Voice : S + have to + V.1
Passive Voice : S + have to + be + V.3

 

ประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป เช่น They, We, You, I, The dogs, These dogs, Somchai and Somsak เป็นต้น
Active Voice : They have to do the housework. / พวกเขาจะต้องทำงานบ้าน
Passive Voice : The housework have to be done by them. / งานบ้านจะต้องถูกทำโดยพวกเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน They อาจจะเปลี่ยนเป็น We พวกเรา (by us), You คุณหรือพวกคุณ (by you), I ฉัน (by me), Somchai and Somsak สมชาย และ สมศักดิ์ (by Somchai and Somsak )

 

++++++ may ++++++

 

ตัวอย่างประโยค Active Voice และ Passive Voice กับกริยาช่วย may / เม / อาจจะ

รูปแบบประโยค
Active Voice : S + may + V.1
Passive Voice : S + may + be + V.3

 

ประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว เช่น He, She, It, A dog, The dog, Somchai, This dog เป็นต้น
Active Voice : He may do the housework. / เขาอาจจะทำงานบ้าน
Passive Voice : The housework may be done by him. / งานบ้านอาจจะถูกทำโดยเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน He อาจจะเปลี่ยนเป็น She เธอ (by her), Somchai สมชาย (by somchai)

 

ประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป เช่น They, We, You, I, The dogs, These dogs, Somchai and Somsak เป็นต้น
Active Voice : They may do the housework. / พวกเขาอาจจะทำงานบ้าน
Passive Voice : The housework may be done by them. / งานบ้านอาจจะถูกทำโดยพวกเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน They อาจจะเปลี่ยนเป็น We พวกเรา (by us), You คุณหรือพวกคุณ (by you), I ฉัน (by me), Somchai and Somsak สมชาย และ สมศักดิ์ (by Somchai and Somsak )

 

++++++ might ++++++

 

ตัวอย่างประโยค Active Voice และ Passive Voice กับกริยาช่วย might / ไมถึ / อาจ

รูปแบบประโยค
Active Voice : S + might + V.1
Passive Voice : S + might + be + V.3

 

ประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว เช่น He, She, It, A dog, The dog, Somchai, This dog เป็นต้น
Active Voice : He might do the housework. / เขาอาจทำงานบ้าน
Passive Voice : The housework might be done by him. / งานบ้านอาจถูกทำโดยเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน He อาจจะเปลี่ยนเป็น She เธอ (by her), Somchai สมชาย (by somchai)

 

ประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป เช่น They, We, You, I, The dogs, These dogs, Somchai and Somsak เป็นต้น
Active Voice : They might do the housework. / พวกเขาอาจทำงานบ้าน
Passive Voice : The housework might be done by them. / งานบ้านอาจถูกทำโดยพวกเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน They อาจจะเปลี่ยนเป็น We พวกเรา (by us), You คุณหรือพวกคุณ (by you), I ฉัน (by me), Somchai and Somsak สมชาย และ สมศักดิ์ (by Somchai and Somsak )

 

++++++ must ++++++

 

ตัวอย่างประโยค Active Voice และ Passive Voice กับกริยาช่วย must / มัสสะถึ / ต้อง

รูปแบบประโยค
Active Voice : S + must + V.1
Passive Voice : S + must + be + V.3

 

ประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว เช่น He, She, It, A dog, The dog, Somchai, This dog เป็นต้น
Active Voice : He must do the housework. / เขาต้องทำงานบ้าน
Passive Voice : The housework must be done by him. / งานบ้านต้องถูกทำโดยเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน He อาจจะเปลี่ยนเป็น She เธอ (by her), Somchai สมชาย (by somchai)

 

ประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป เช่น They, We, You, I, The dogs, These dogs, Somchai and Somsak เป็นต้น
Active Voice : They must do the housework. / พวกเขาต้องทำงานบ้าน
Passive Voice : The housework must be done by them. / งานบ้านต้องถูกทำโดยพวกเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน They อาจจะเปลี่ยนเป็น We พวกเรา (by us), You คุณหรือพวกคุณ (by you), I ฉัน (by me), Somchai and Somsak สมชาย และ สมศักดิ์ (by Somchai and Somsak )

 

++++++ need to ++++++

 

ตัวอย่างประโยค Active Voice และ Passive Voice กับกริยาช่วย need to / นีด ทู / จำเป็นต้อง

รูปแบบประโยค
Active Voice : S + need to + V.1
Passive Voice : S + need to + be + V.3

 

ประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว เช่น He, She, It, A dog, The dog, Somchai, This dog เป็นต้น
Active Voice : He need to do the housework. / เขาจำเป็นต้องทำงานบ้าน
Passive Voice : The housework need to be done by him. / งานบ้านจำเป็นต้องถูกทำโดยเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน He อาจจะเปลี่ยนเป็น She เธอ (by her), Somchai สมชาย (by somchai)

 

ประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป เช่น They, We, You, I, The dogs, These dogs, Somchai and Somsak เป็นต้น
Active Voice : They need to do the housework. / พวกเขาจำเป็นต้องทำงานบ้าน
Passive Voice : The housework need to be done by them. / งานบ้านจำเป็นต้องถูกทำโดยพวกเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน They อาจจะเปลี่ยนเป็น We พวกเรา (by us), You คุณหรือพวกคุณ (by you), I ฉัน (by me), Somchai and Somsak สมชาย และ สมศักดิ์ (by Somchai and Somsak )

 

++++++ shall ++++++

 

ตัวอย่างประโยค Active Voice และ Passive Voice กับกริยาช่วย shall / ชอล / จะ

รูปแบบประโยค
Active Voice : S + shall + V.1
Passive Voice : S + shall + be + V.3

 

ประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว เช่น He, She, It, A dog, The dog, Somchai, This dog เป็นต้น
Active Voice : He shall do the housework. / เขาจะทำงานบ้าน
Passive Voice : The housework shall be done by him. / งานบ้านจะถูกทำโดยเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน He อาจจะเปลี่ยนเป็น She เธอ (by her), Somchai สมชาย (by somchai)

 

ประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป เช่น They, We, You, I, The dogs, These dogs, Somchai and Somsak เป็นต้น
Active Voice : They shall do the housework. / พวกเขาจะทำงานบ้าน
Passive Voice : The housework shall be done by them. / งานบ้านจะถูกทำโดยพวกเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน They อาจจะเปลี่ยนเป็น We พวกเรา (by us), You คุณหรือพวกคุณ (by you), I ฉัน (by me), Somchai and Somsak สมชาย และ สมศักดิ์ (by Somchai and Somsak )

 

++++++ should ++++++

 

ตัวอย่างประโยค Active Voice และ Passive Voice กับกริยาช่วย should / ชูด / ควร

รูปแบบประโยค
Active Voice : S + should + V.1
Passive Voice : S + should + be + V.3

 

ประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว เช่น He, She, It, A dog, The dog, Somchai, This dog เป็นต้น
Active Voice : He should do the housework. / เขาควรทำงานบ้าน
Passive Voice : The housework should be done by him. / งานบ้านควรถูกทำโดยเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน He อาจจะเปลี่ยนเป็น She เธอ (by her), Somchai สมชาย (by somchai)

 

ประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป เช่น They, We, You, I, The dogs, These dogs, Somchai and Somsak เป็นต้น
Active Voice : They should do the housework. / พวกเขาควรทำงานบ้าน
Passive Voice : The housework should be done by them. / งานบ้านควรถูกทำโดยพวกเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน They อาจจะเปลี่ยนเป็น We พวกเรา (by us), You คุณหรือพวกคุณ (by you), I ฉัน (by me), Somchai and Somsak สมชาย และ สมศักดิ์ (by Somchai and Somsak )

 

++++++ ought to ++++++

 

ตัวอย่างประโยค Active Voice และ Passive Voice กับกริยาช่วย ought to / อ็อด ทู / ควรจะ

รูปแบบประโยค
Active Voice : S + ought to + V.1
Passive Voice : S + ought to + be + V.3

 

ประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว เช่น He, She, It, A dog, The dog, Somchai, This dog เป็นต้น
Active Voice : He ought to do the housework. / เขาควรจะทำงานบ้าน
Passive Voice : The housework ought to be done by him. / งานบ้านควรจะถูกทำโดยเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน He อาจจะเปลี่ยนเป็น She เธอ (by her), Somchai สมชาย (by somchai)

 

ประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป เช่น They, We, You, I, The dogs, These dogs, Somchai and Somsak เป็นต้น
Active Voice : They ought to do the housework. / พวกเขาควรจะทำงานบ้าน
Passive Voice : The housework ought to be done by them. / งานบ้านควรจะถูกทำโดยพวกเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม
ประธาน They อาจจะเปลี่ยนเป็น We พวกเรา (by us), You คุณหรือพวกคุณ (by you), I ฉัน (by me), Somchai and Somsak สมชาย และ สมศักดิ์ (by Somchai and Somsak )

 

สรุป

ท้ายนี้ก็หวังว่า บทความนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเปลี่ยนประโยคที่ใช้กริยาช่วยเหล่านี้ จาก Active Voice เป็น Passive Voice ขอบคุณที่เข้ามาอ่านบทความในเว็บไซต์ของเรา