บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย Whose /ฮูส/ของใคร ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า ของนั้นๆ เป็นของใคร เช่น รถคันนี้ เป็นของใคร? พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นได้วย Whose สิ่งนั้น สิ่งนี้ คืออะไร สามารถใช้สร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษได้หลายแบบ เช่น - รถคันนี้เป็นของใคร?
- เรากำลังพูดถึง..ของใคร?
- เขาชอบ...ของใคร?
เป็นต้น

 

การใช้ Whose สร้างคำถามแบบต่างๆ

การใช้ Whose กับกริยาช่วย is

การใช้ Whose กับกริยาช่วย is เป็นคำถามในความหมายว่า ของใคร แบบต่างๆ
1. ใช้ Whose กับกริยาช่วย is และคำนาม เป็นคำถามว่า สิ่งนั้นๆ ของใคร คำถามขึ้นต้นด้วย Whose + คำนาม + is + สรรพนาม this that เช่น

Whose bicycle is that?
ฮูส ไบ๊ซิเกิล อิส แด้ด?
นั่นคือจักรยานของใคร?

Whose is that bicycle?
ฮูส อิส แด้ด ไบ๊ซิเกิ่ล?
รถจักรยานคันนั้นเป็นของใคร?

2. ใช้ Whose กับกริยาช่วย is และคำคุณศัพท์ เป็นคำถามว่า ของที่มีคุณสมบัติอย่างนั้น อย่างนี้ เป็นของใคร สี pink ชมพู เป็นคำคุณศัพท์ เช่น

Whose car is pink?
ฮูส คาร อิส พิงขึ?
รถยนต์สีชมพูคันนั้นเป็นของใคร?

3. ใช้ Whose กับกริยาช่วย is และสรรพนามบ่งชี้ ไม่มีคำนาม เป็นคำถามว่า นั้นของใคร นี้ของใคร อาจไม่มีการกล่าวถึงคำนาม เพราะเป็นที่รู้กัน อยู่แล้วว่าพูดถึงอะไร เช่น พูดถึงหนังสือ ก็ไม่ต้องมีคำนาม book ในประโยค เช่น

Whose is this?
ฮูส อิส ดิส?
นี่ของใคร?

Whose is this book?
ฮูส อิส ดิส บุ๊คขึ?
หนังสือเล่มนี้ของใคร?

4. ใช้ Whose กับกริยาช่วย is และกลุ่มคำ เป็นคำถามว่า ของใคร มีลักษณะ อาการ คุณสมบัติ อย่างไร (is on the table) เช่น

Whose smartphone is on the table?
ฮูส สมาร์ทโฟน อิส ออน เดอะ เทเบิ่ล?
มือถือของใครอยู่บนโต๊ะ?

5. ใช้ Whose กับกริยาช่วย is และกริยา ing เป็นคำถามว่า กำลังทำอะไร ... กับของใคร? เช่น

Whose car is he talking about?
ฮูส คาร อิส ฮี ท้อกกิง อะเบ๊าถึ?
เขากำลังพูดถึงรถของใคร?

 

การใช้ Whose กับกริยาช่วย are

การใช้ Whose กับกริยาช่วย are เป็นคำถามในความหมายว่า ของใคร แบบต่างๆ
1. ใช้ Whose กับกริยาช่วย are และคำนาม เป็นคำถามว่า สิ่งนั้นๆ ของใคร คำถามขึ้นต้นด้วย Whose + คำนาม + are + สรรพนาม these / those เช่น

Whose shoes are these?
ฮูส ชูสึ อาร ดิสสึ?
เหล่านั้นเป็นรองเท้าของใคร?

Whose are these shoes?
ฮูส อาร ดิสสึ ชูสึ?
รองเท้าเหล่านี้เป็นของใคร?

2. ใช้ Whose กับกริยาช่วย are และคำคุณศัพท์ เป็นคำถามว่า ของที่มีคุณสมบัติอย่างนั้น อย่างนี้ เป็นของใคร เช่น

Whose shoes are pink?
ฮูส ชูสสึ อาร พิงขึ?
รองเท้าของใครเป็นสีชมพู?

3. ใช้ Whose กับกริยาช่วย are และสรรพนามบ่งชี้ ไม่มีคำนาม เป็นคำถามว่า เหล่านั้นของใคร (those) เหล่านี้ของใคร (these) ไม่มีการกล่าว ถึงคำนาม เพราะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าพูดถึงอะไร เช่น พูดถึงจักรยาน ก็ไม่ต้องมีคำนาม bicycles ในประโยค เช่น

Whose are those?
ฮูส อาร โดสสึ?
เหล่านั้น/พวกนั้นเป็นของใคร?

Whose are those bicycles?
ฮูส อาร โดสสึ ไบ๊ซิเกิลสึ?
รถจักรยานพวกนั้นเป็นของใคร?

4. ใช้ Whose กับกริยาช่วย are และกลุ่มคำ เป็นคำถามว่า ของใคร มีลักษณะ อาการ คุณสมบัติ อย่างไร (outside the door) เช่น

Whose shoes are outside the door?
ฮูส ชูสึ อาร เอ๊าซาย เดอะ ดอร?
รองเท้าของใครอยู่นอกประตู?

5. ใช้ Whose กับกริยาช่วย are และกริยา ing เป็นคำถามว่า กำลังทำอะไร ... กับของใคร? เช่น

Whose cars are we talking about?
ฮูส คาร์ อาร วี ท้อกกิง อะเบ๊าถึ?
เรากำลังพูดถึงรถของใคร?

 

การใช้ Whose กับกริยาช่วย was

การใช้ Whose กับกริยาช่วย was เป็นคำถามในความหมายว่า ของใคร แบบต่างๆ
1. ใช้ Whose กับกริยาช่วย was และคำนาม เป็นคำถามว่า สิ่งนั้นๆ ของใคร คำถามขึ้นต้นด้วย Whose + คำนาม + was + สรรพนาม this that เช่น

Whose bicycle was that?
ฮูส ไบ๊ซิเกิล วอส แด้ด?
นั่นคือจักรยานของใคร?

2. ใช้ Whose กับกริยาช่วย was และคำคุณศัพท์ เป็นคำถามว่า ของที่มีคุณสมบัติอย่างนั้น อย่างนี้ เป็นของใคร สี pink ชมพู เป็นคำคุณศัพท์ เช่น

Whose car was pink?
ฮูส คาร วอส พิงขึ?
รถยนต์ของใครเป็นสีชมพู?

3. ใช้ Whose กับกริยาช่วย was และสรรพนามบ่งชี้ ไม่มีคำนาม เป็นคำถามว่า นั้นของใคร นี้ของใคร อาจไม่มีการกล่าวถึงคำนาม เพราะเป็นที่รู้ กันอยู่แล้วว่าพูดถึงอะไร เช่น พูดถึงหนังสือ ก็ไม่ต้องมีคำนาม book ในประโยค เช่น

Whose was this?
ฮูส วอส ดิส?
นี่ของใคร?

Whose was this book?
ฮูส วอส ดิส บุ๊คขึ?
หนังสือเล่มนี้ของใคร?

4. ใช้ Whose กับกริยาช่วย was และกลุ่มคำ เป็นคำถามว่า ของใคร มีลักษณะ อาการ คุณสมบัติ อย่างไร (is on the table) เช่น

Whose smartphone was on the table?
ฮูส สมาร์ทโฟน วอส ออน เดอะ เทเบิ่ล?
มือถือของใครอยู่บนโต๊ะ?

5. ใช้ Whose กับกริยาช่วย was และกริยา ing เป็นคำถามว่า กำลังทำอะไร ... กับของใคร? เช่น

Whose car was he talking about?
ฮูส คาร วอส ฮี ท้อกกิง อะเบ๊าถึ?
เขากำลังพูดถึงรถของใคร?

6. ใช้ Whose กับกริยาช่วย was และกริยาช่องที่ 3 เป็นคำถามว่า ของใคร ... ถูกกระทำบางอย่าง เช่น

Whose car was stolen?
ฮูส คาร วอส สะโตลเลน?
รถของของใครถูกขโมย?

 

การใช้ Whose กับกริยาช่วย were

การใช้ Whose กับกริยาช่วย were เป็นคำถามในความหมายว่า ของใคร แบบต่างๆ
1. ใช้ Whose กับกริยาช่วย were และคำนาม เป็นคำถามว่า สิ่งนั้นๆ ของใคร คำถามขึ้นต้นด้วย Whose + คำนาม + were + สรรพนาม these / those เช่น

Whose shoes were these?
ฮูส ชูสึ เวอ ดิสสึ?
เหล่านั้นเป็นรองเท้าของใคร?

Whose were these shoes?
ฮูส เวอ ดิสสึ ชูลสึ?
รองเท้าเหล่านี้เป็นของใคร?

2. ใช้ Whose กับกริยาช่วย was และคำคุณศัพท์ เป็นคำถามว่า ของที่มีคุณสมบัติอย่างนั้น อย่างนี้ เป็นของใคร สี pink ชมพู เป็นคำคุณศัพท์ เช่น

Whose shoes were pink?
ฮูส ชูสึ เวอ พิงขึ?
รองเท้าของใครเป็นสีชมพู?

3. ใช้ Whose กับกริยาช่วย were และสรรพนามบ่งชี้ ไม่มีคำนาม เป็นคำถามว่า เหล่านั้นของใคร เหล่านี้ของใคร อาจไม่มีการกล่าวถึงคำนาม เพราะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าพูดถึงอะไร เช่น พูดถึงหนังสือ ก็ไม่ต้องมีคำนาม book ในประโยค เช่น

Whose were those?
ฮูส เวอ โดสสึ?
เหล่านั้น/พวกนั้นเป็นของใคร?

Whose were those bicycles?
ฮูส เวอ โดสสึ ไบ๊ซิเกิลสึ?
รถจักรยานพวกนั้นเป็นของใคร?

4. ใช้ Whose กับกริยาช่วย were และกลุ่มคำ เป็นคำถามว่า ของใคร มีลักษณะ อาการ คุณสมบัติ อย่างไร (outside the door) เช่น

Whose shoes were outside the door?
ฮูส ชูสึ เวอ เอ๊าซาย เดอะ ดอร?
รองเท้าของใครอยู่นอกประตู?

5. ใช้ Whose กับกริยาช่วย were และกริยา ing เป็นคำถามว่า กำลังทำอะไร ... กับของใคร? เช่น
Whose car were we talking about?

ฮูส คาร เอว วี ท้อกกิง อะเบ๊าถึ?
เรากำลังพูดถึงรถของใคร?

6. ใช้ Whose กับกริยาช่วย were และกริยาช่องที่ 3 เป็นคำถามว่า ของใคร ... ถูกกระทำบางอย่าง เช่น

Whose shoes were stolen?
ฮูส ชูสึ เวอ สะโตลเลน?
รองเท้าของใครถูกขโมย?

 

การใช้ Whose กับกริยาช่วย do

การใช้ Whose กับกริยาช่วย do เป็นคำถามในความหมายว่า ของใคร แบบต่างๆ
1. การใช้ Whose กับกริยาช่วย do เป็นคำถามในความหมายว่า ... ของใคร? เช่น

Whose shoes do they steal?
ฮูส ชูสึ ดู เด สะตีล?
พวกเขาขโมยรองเท้าของใคร?

Whose gift do you like?
ฮูส กิฟฟะถึ ดู ยู ไล้ขึ?
คุณชอบของขวัญของใคร?


2. การใช้ Whose กับกริยาช่วย do เป็นคำถามแบบปฏิเสธ ในความหมายว่า ไม่ ...ของใคร? เช่น

Whose shoes don't they steal?
ฮูส ชูสึ ด๊อนถึ เด สะตีล?
พวกเขาไม่ขโมยรองเท้าของใคร?

 

การใช้ Whose กับกริยาช่วย does

การใช้ Whose กับกริยาช่วย does เป็นคำถามในความหมายว่า ของใคร แบบต่างๆ
1. การใช้ Whose กับกริยาช่วย does เป็นคำถามในความหมายว่า ... ของใคร? เช่น

Whose car does he drive?
ฮูส คาร ดาส ฮี ไดรฝึ?
เขาขับรถของใคร?

2. การใช้ Whose กับกริยาช่วย does เป็นคำถามแบบปฏิเสธ ในความหมายว่า ไม่ ...ของใคร? เช่น

Whose car doesn't he like?
ฮูส คาร ดาสซึน ฮี ไล้ขึ?
เขาไม่ชอบรถของใคร?

 

การใช้ Whose กับกริยาช่วย did

การใช้ Whose กับกริยาช่วย did เป็นคำถามในความหมายว่า ของใคร แบบต่างๆ
1. การใช้ Whose กับกริยาช่วย did เป็นคำถามในความหมายว่า ... ของใคร? เช่น

Whose house did she buy?
ฮูส เฮ๊าสึ ดิด ชี บาย?
เขาซื้อบ้านของใคร?

2. การใช้ Whose กับกริยาช่วย does เป็นคำถามแบบปฏิเสธ ในความหมายว่า ไม่ ...ของใคร? เช่น

Whose gift didn't she like?
ฮูส กิฟฟะถึ ดิ๊นถึ ชี ไล้ขึ?
เธอไม่ชอบของขวัญของใคร?

 

การใช้ Whose กับกริยาช่วย will

การใช้ Whose กับกริยาช่วย will เป็นคำถามในความหมายว่า ของใคร แบบต่างๆ
1. การใช้ Whose กับกริยาช่วย will เป็นคำถามในความหมายว่า จะ ...ของใคร? เช่น

Whose house will she buy?
ฮูส เฮ้าสึ วิล ชี บาย?
เธอจะซื้อบ้านของใคร?

2. การใช้ Whose กับกริยาช่วย will เป็นคำถามแบบปฏิเสธ ในความหมายว่า จะไม่... ของใคร? เช่น

Whose house won't she buy?
ฮูส เฮ้าสึ วอนถึ ชี บาย?
เธอจะไม่ซื้อบ้านของใคร?

 

การใช้ Whose กับกริยาช่วย would

การใช้ Whose กับกริยาช่วย would เป็นคำถามในความหมายว่า ของใคร แบบต่างๆ
1. การใช้ Whose กับกริยาช่วย would เป็นคำถามในความหมายว่า จะ ...ของใคร? เช่น

Whose house would she buy?
ฮูส เฮ้าสึ วูด ชี บาย?
เธอจะซื้อบ้านของใคร?

2. การใช้ Whose กับกริยาช่วย would เป็นคำถามแบบปฏิเสธ ในความหมายว่า จะไม่ ... ของใคร? เช่น

Whose house wouldn't she buy?
ฮูส เฮ้าสึ วูดดึน ชี บาย?
เธอจะไม่ซื้อบ้านของใคร?

 

การใช้ Whose กับกริยาช่วย shall

การใช้ Whose กับกริยาช่วย shall เป็นคำถามในความหมายว่า ของใคร แบบต่างๆ
1. การใช้ Whose กับกริยาช่วย shall เป็นคำถามในความหมายว่า จะ ...ของใคร? เช่น

Whose house shall she buy?
ฮูส เฮ้าสึ ชอล ชี บาย?
เธอจะซื้อบ้านของใคร?

2. การใช้ Whose กับกริยาช่วย shall เป็นคำถามแบบปฏิเสธ ในความหมายว่า จะไม่ ... ของใคร? เช่น

Whose house shan't she buy?
ฮูส เฮ้าสึ แชนถึ ชี บาย?
เธอจะไม่ซื้อบ้านของใคร?

 

การใช้ Whose กับกริยาช่วย should

การใช้ Whose กับกริยาช่วย should เป็นคำถามในความหมายว่า ของใคร แบบต่างๆ
1. การใช้ Whose กับกริยาช่วย should เป็นคำถามในความหมายว่า ควร หรือ ควรจะ ...ของใคร? เช่น

Whose house should I buy?
ฮูส เฮ้าสึ ชูด ไอ บาย?
ฉันควรจะซื้อบ้านของใคร?

2. การใช้ Whose กับกริยาช่วย should เป็นคำถามแบบปฏิเสธ ในความหมายว่า ของใครไม่ควร... ?

Whose house shouldn't I buy?
ฮูส เฮ้าสึ ชู้ดดึน ไอ บาย?
บ้านของใครที่ฉันไม่ควรซื้อ?

 

การใช้ Whose กับกริยาช่วย can

การใช้ Whose กับกริยาช่วย can เป็นคำถามในความหมายว่า ของใคร แบบต่างๆ
1. การใช้ Whose กับกริยาช่วย can เป็นคำถามในความหมายว่า สามารถ..ของใครได้? เช่น

Whose shoes can I wear?
ฮูส ชูสึ แคน ไอ แวร?
ฉันสามารถใส่รองเท้าของใครได้บ้าง?

2. การใช้ Whose กับกริยาช่วย can เป็นคำถามแบบปฏิเสธ ในความหมายว่า ของใคร...ไม่ได้? เช่น

Whose shoes can't I wear?
ฮูส ชูสึ แคนถึ ไอ แวร?
รองเท้าใครฉันใส่ไม่ได้บ้าง? (ไม่สามารถใส่ได้)

 

การใช้ Whose กับกริยาช่วย may

การใช้ Whose กับกริยาช่วย may เป็นคำถามในความหมายว่า ของใคร แบบต่างๆ
1. การใช้ Whose กับกริยาช่วย may เป็นคำถามในความหมายว่า อาจจะ ..ของใคร? น่าจะ .. ของใคร? เช่น
Whose house may he like?
ฮูส เฮ้าสึ เม ขี ไล้ขึ?
เขาอาจชอบบ้านของใคร?

2. การใช้ Whose กับกริยาช่วย may เป็นคำถามแบบปฏิเสธ ในความหมายว่า อาจไม่ ... ของใคร? เช่น

Whose house may she not like?
ฮูส เฮ้าสึ เม ชี น็อต ไล้ขึ?
เธออาจจะไม่ชอบบ้านของใคร?

 

การใช้ Whose กับกริยาช่วย have

การใช้ Whose กับกริยาช่วย have เป็นคำถามในความหมายว่า ของใคร แบบต่างๆ
1. การใช้ Whose กับกริยาช่วย have เป็นคำถามในความหมายว่า ได้ ... ของใคร? เช่น

Whose shoes have they stolen?
ฮูส ชูสึ แฮฟฝึ เด สะโตลเลน?
พวกเขาได้ขโมยรองเท้าของใคร?

Whose shoes have been stolen?
ฮูส ชูสึ แฮฟฝึ บีน สะโตลเลน?
รองเท้าของใครถูกขโมยไป?

2. การใช้ Whose กับกริยาช่วย have เป็นคำถามแบบปฏิเสธ ในความหมายว่า ไม่ได้...ของใคร? เช่น Whose shoes haven't they stolen?

ฮูส ชูสึ แฮฟวึน เด สะโตลเลน?
พวกเขาไม่ได้ขโมยรองเท้าของใคร?

 

การใช้ Whose กับกริยาช่วย has

การใช้ Whose กับกริยาช่วย has เป็นคำถามในความหมายว่า ของใคร แบบต่างๆ
1. การใช้ Whose กับกริยาช่วย has เป็นคำถามในความหมายว่า ได้..ของใคร? เช่น

Whose smartphone has he stolen?
ฮูส สมาร์ทโฟน แฮส ฮี สะโตลเลน?
เขาได้ขโมยสมาร์ทโฟนของใคร?

Whose car has been stolen?
ฮูส คาร แฮส บีน สะโตลเลน?
รถยนต์ของใครถูกขโมยไป?

2. การใช้ Whose กับกริยาช่วย has เป็นคำถามแบบปฏิเสธ ในความหมายว่า ไม่ได้...ของใคร? เช่น

Whose smartphone hasn't he stolen?
ฮูส สมาร์ทโฟน แฮสซีน ฮี สะโตลเลน?
เขาไม่ได้ขโมยมือถือของใคร?

 

การใช้ Whose กับกริยาช่วย had

การใช้ Whose กับกริยาช่วย had เป็นคำถามในความหมายว่า ของใคร แบบต่างๆ
1. การใช้ Whose กับกริยาช่วย had เป็นคำถามในความหมายว่า ของใครได้ ... ? หรือ ของใครไม่ได้ ... ? เช่น

Whose smartphone had he stolen?
ฮูส สมาร์ดโฟน แฮ่ด บีน สะโตลเลน?
เขาได้ขโมยสมาร์ทโฟนของใคร?/ ประธาน he, she, it, you, they, we, I ใช้ had เหมือนกัน

Whose shoes had been stolen?
ฮูส ชูสึ แฮ่ด บีน สะโตลเลน?
รองเท้าของใครถูกขโมยไป? /คำนามพหูพจน์ shoes ก็ใช้ had เหมือนกัน


2. การใช้ Whose กับกริยาช่วย had เป็นคำถามแบบปฏิเสธ ในความหมายว่า ไม่ได้...ของใคร? เช่น

Whose shoes hadn't they stolen?
ฮูส ? ชู แฮดอีน เด สะโตลเลน
พวกเขาไม่ได้ขโมยร้องเท้าของใคร?

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย When สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ