การใช้สรรพนามบ่งชี้ that, this, one, those, these และ ones ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจการใช้งานมากยิ่งขึ้น สรรพนามเหล่านี้ใช้เพื่อชี้เฉพาะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค เช่น That is my book. นั่นคือหนังสือของฉัน

 

ทำความรู้จักสรรพนามบ่งชี้

คำสรรพนามแบบนี้ ใช้กันอยู่บ่อยๆ เพื่อกล่าวถึงสิ่งหนึ่งหนึ่งใดหรือหลายสิ่ง ชี้เฉพาะว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร มีลักษณะอย่างไร จะมีอยู่ 6 แบบด้วยกันคือ that/แดท, this/ดีส, one/วัน, those/โดส, these/ดีส และ ones/ วันสึ

 

การใช้สรรพนาม that /แดท/นั้น

การใช้ That จะใช้แทนคำนาม เป็นการกล่าวถึงสิ่งของบางอย่างที่อยู่ไกลจากผู้พูด กรณีพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น สิ่งนั้น อันนั้นเป็น... การใช้คำว่า that จะกล่าวถึงสิ่งของที่รู้กันอยู่แล้วว่าคืออะไร ไม่ต้องระบุชื่อตรงๆ ก็เป็นที่รู้กัน

That is my car. แดท อิส มาย คาร์. นั่น เป็น รถของฉัน That/แดท จะต้องตามด้วยคำกริยาเอกพจน์ เป็นของสิ่งเดียว อย่างเดียว เช่น is/อีส/เป็น อยากจะพูดว่า สิ่งไหน อันไหนเป็น... ให้ใช้ That is + คำนาม... กรณีนี้ That จะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค

Tom baught a new car last week. He like that so much ทอม บอทเท่อะ อะ นิว คาร์ ลาสทึ วีคเค่อะ. ฮี ไลเค่อะ แดท โซ มัชเช่อะ. ทอม ซื้อ รถใหม่ อาทิตย์ ที่แล้ว. เขา ชอบ รถคันนั้น มาก. (พูดถึงรถซึ่งจอดอยู่ไกลๆ ในโรงรถ) กรณีนี้ That จะทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค ซึ่งจะหมายถึง that car /แดท คาร์/รถคันนั้น หากเทียบกับประโยคในภาษาไทยแล้ว อาจะใช้กับประโยคต่างๆ เช่น ฉันได้ยินเรื่องนั้นแล้ว ฉันได้เห็นสิ่งนั้นแล้ว ฉัน...นั้น

 

การใช้สรรพนาม this /ดิส/นี้

การใช้ This จะใช้แทนคำนาม เป็นการกล่าวถึงสิ่งของบางอย่างที่อยู่ใกล้ๆ ตัวผู้พูด กรณีพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น สิ่งนี้เป็น... อันนี้ เป็น... การใช้คำว่า this จะกล่าวถึงสิ่งของที่รู้กันอยู่แล้วว่าคืออะไร ในขณะที่กำลังสนทนากัน ไม่ต้องระบุชื่อตรงๆ ก็เป็นที่รู้กัน

 

This is my car.
แดท อิส มาย คาร์.

นั่น เป็น รถของฉัน (รถจอดอยู่ใกล้ผู้พูด) This/ดีส จะต้องตามด้วยคำกริยาเอกพจน์ เป็นของสิ่งเดียว อย่างเดียว เช่น is/อีส/เป็น อยากจะพูดว่า สิ่งไหนเป็นของฉันหรืออะไรก็ว่าใช้ This is + คำนาม... กรณีนี้ This จะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค

 

Tom baught a new car last week. He like this so much
ทอม บอทเท่อะ อะ นิว คาร์ ลาสทึ วีคเค่อะ. ฮี ไลเค่อะ ดีส โซ มัชเช่อะ.

ทอม ซื้อ รถใหม่ อาทิตย์ ที่แล้ว. เขา ชอบ รถคันนี้ มาก. (พูดถึงรถซึ่งจอดอยู่ใกล้ๆ หรือกำลังขับอยู่ หรือทำอะไรกับรถก็ตาม) กรณีนี้ That จะทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค ซึ่งจะหมายถึง that car /แดท คาร์/รถคันนั้น หากเทียบกับประโยคในภาษาไทยแล้ว อาจะใช้กับประโยคต่างๆ เช่น ฉันได้ยินเรื่องนี้แล้ว ฉันได้เห็นสิ่งนี้แล้ว ฉัน...นี้.

 

การใช้สรรพนาม those /โดส/สิ่งนั้น ของเหล่านั้น มีหลายชิ้น

การใช้ Those จะใช้แทนคำนาม เป็นการกล่าวถึงสิ่งของมากกว่าหนึ่งรายการขึ้นไป ซึ่งเป็นสิ่งของที่อยู่ไกลจากผู้พูด กรณีพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น สิ่งของเหล่านั้นเป็น... สิ่งเหล่านั้น เป็น... การใช้คำว่า those จะกล่าวถึงสิ่งของหลายชิ้นที่รู้กันอยู่แล้วว่าคืออะไร มีหลายชิ้น

 

Those are toys.
โดส อาร์ ทอยสึ.

ของเหล่านั้น (อยู่ห่างจากผู้พูด) เป็น ของเล่นหลายชิ้น toys ต้องมี s หากเป็น toy ไม่มี s จะหมายถึงของสิ่งเดียว ต้องใช้ That is a toy. Those/โดส จะต้องตามด้วยคำกริยาพหูพจน์ เป็นสิ่งของหลายชิ้น เช่น are/อีส/เป็น อยากจะพูดว่า สิ่งไหนเป็นของฉันหรืออะไรก็ว่าใช้ Those are ... กรณีนี้ Those จะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค

 

Those are new toys.. My kid like those so much
โดส อาร์ นิว ทอยสึ. มาย คิดเด่อะ ไลเค่อะ แดท คาร์ โซ มัชเช่อะ.

สิ่งเหล่านั้นเป็นของเล่นใหม่ (มีหลายชิ้น). ลูกของฉัน ชอบ ของเล่นเหล่านั้นมาก. (พูดถึงของเล่นที่อยู่ไกลออกไป เช่น บนบ้าน สนามหญ้า) กรณีนี้ Those จะทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค ซึ่งก็หมายถึง those toys แต่ละคำว่า toys ไว้ไม่ต้องกล่าวถึงซ้ำๆ

 

การใช้สรรพนาม these /ดีส/สิ่งนี้ ของเหล่านี้ มีหลายชิ้น

การใช้ These จะใช้แทนคำนาม เป็นการกล่าวถึงสิ่งของมากกว่าหนึ่งรายการขึ้นไป ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดหรือกำลังหยิบจับอยู่ในขณะนั้น กรณีพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น สิ่งของเหล่านี้เป็น... สิ่งเหล่านี้ เป็น... การใช้คำว่า these จะกล่าวถึงสิ่งของหลายชิ้นที่รู้กันอยู่แล้วว่าคืออะไร

 

These are toys.
ดิส อาร์ ทอยสึ

ของเหล่านี้ (อยู่ใกล้ตัวผู้พูดหรือกำลังหยิบจับอยู่) เป็น ของเล่น toys ต้องมี s หากเป็น toy ไม่มี s จะหมายถึงของสิ่งเดียว ต้องใช้ This is toy. These/โดส จะต้องตามด้วยคำกริยาพหูพจน์ เป็นสิ่งของหลายชิ้น เช่น are/อีส/เป็น อยากจะพูดว่า สิ่งไหนเป็นของฉันหรืออะไรก็ว่าใช้ These are ... กรณีนี้ These จะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค

 

These are new toys.. My kid like those so much
ดิส อาร์ นิว ทอยสึ. มาย คิดเด่อะ ไลเค่อะ แดท คาร์ โซ มัชเช่อะ.

สิ่งเหล่านี้เป็นของเล่นใหม่ (มีหลายชิ้น). ลูกของฉัน ชอบ ของเล่นเหล่านั้นมาก. (พูดถึงของเล่นที่อยู่ไกลออกไป เช่น บนบ้าน สนามหญ้า)กรณีนี้ These จะทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค ซึ่งก็หมายถึง these toys ของเล่นเหล่านี้ แต่ละคำว่า toys ไว้ไม่ต้องกล่าวถึงซ้ำๆ

 

การใช้สรรพนาม One

การใช้ One/วัน จะแทนสิ่งของที่มีเพียงสิ่งเดียว อันเดียว อย่างเดียว โดยระบุบ่งชี้ว่าของอย่างเดียว สิ่งเดียวนั้น เป็นอะไร คืออะไร

 

There are two dogs. The big one is very expensive.
แด อาร์ ทู ด้อกสึ, เดอะ บิ๊ก วัน อิส เวริ เอ็กเพนสิฟ.

มีสุนัขอยู่สองตัว. สุนัขตัวใหญ่มีราคาแพงมาก กรณีนี้ The big one ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค ต้องใช้คำกริยาแบบเอกพจน์ อย่าง is การใช้ One มักจะเป็นการพูดถึงสิ่งของบางอย่าง แล้วก็เจาะจงไปว่า หนึ่งในนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร

 

There are two dogs. I like the big one.
แด อาร์ ทู ด้อกสึ, ไอ ไลเค่อะ เดอะ บิ๊ก วัน.

มีสุนัขอยู่สองตัว. ฉัน ชอบ สุนัขตัวใหญ่ กรณีนี้ The big one ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค การใช้ One มักจะเป็นการพูดถึงสิ่งของบางอย่าง แล้วก็เจาะจงไปว่า ในสิ่งของเหล่านั้น มีเพียงสิ่งเดียวที่ชอบหรือสนใจ หรือกล่าวถึง เช่น มีจักรยานหลายคัน ฉันชอบคันสีแดง สำนวนแบบนี้จะใช้ one (I like the read one)

 

การใช้สรรพนาม Ones

การใช้ Ones จะแทนสิ่งของเป็นกลุ่ม เช่น มีกล่องหลายใบ คละกันหลายสี แดง เหลือง เขียว แต่ละสีมีหลายใบเช่นกัน การใช้ ones จะแทนสิ่งของเป็นกลุ่ม อย่างกล่องที่มีสีแดงทั้งหมด

 

These are boxes. The yellow ones are shoes.
ดิส อาร์ บ้อกเสส. เดอะ เยลโล่ วันสึ อาร์ ชูสึ.

สิ่งเหล่านี้เป็นกล่อง, กล่องสีเหลืองเหล่านั้นเป็นรองเท้า กล่องสีอื่นเป็นสีค้าต่างกันไป เป็นต้น กรณีนี้ ones จะทำหน้าที่เป็นประธาน โดยจต้องใช้คำกริยาแบบพหูพจน์ อย่าง are

 

These are toys. My kid like the pink ones.
ดิส อาร์ ทอยสึ. มาย คิด ไลเค่อะ เดอะ พิงเค่อะ วันสึ.

สิ่งเหล่านี้เป็นของเล่น. ลูกของฉันชอบชองเล่นที่มีสีชมพู เป็นของเล่นที่มีหลายชิ้น แต่ชอบสีนี้ทั้งหมด สีอื่นไม่ชอบ กรณีนี้ the pink ones ทำหน้าที่เป็นกรรม

 

การทำความเข้าใจกับคำสรรพนามบ่งชี้เหล่านี้ ให้พยายามแต่งประโยคที่คล้ายกับในบทความนี้ จะช่วยให้จำได้เร็วยิ่งขึ้น จำแม่นกว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว