บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง resend resent resent ส่งอีกครั้ง ส่งซ้ำ ส่งใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

resend รีเซน / resent รีเซนถึ / resent รีเซนถึ / ส่งอีกครั้ง ส่งซ้ำ ส่งใหม่

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He resends email to her.
คำอ่าน ฮี รีเซนสึ อีเมล ทู เฮอ
คำแปล เขาส่ง / He resends อีเมล์ให้ /email เธอ / to her อีกครั้ง สำนวนนี้ใช้ในความหมาย ส่ง... ให้อีกครั้ง ประธานเอกพจน์ He, She, It กริยาต้องเติม s resends

 

ประโยค They resend message to me via line.
คำอ่าน เด รีเซน แมสเสดเจอะ ทู มี เวีย ไลน
คำแปล พวกเขาส่ง/They resend ข้อความ / message ให้ฉัน /to me อีกครั้ง ผ่านแอปไลน์ /via line ประธานพหูพจน์ They, You, I, We กริยาไม่ต้องเติม s resend

 

ประโยค They resend gift to the customer.
คำอ่าน เด รีเซน กิ๊ฟถึ ทู เดอะ คัสสะโตเมอ
คำแปล พวกเขาส่ง/They resend ของขวัญ /gift ให้ลูกค้าใหม่ / to the customer (สินค้าที่ส่งไปก่อนหน้าอาจจะสูญหาย หรือเสียหาย จึง ต้องส่งใหม่)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค They resent gift to the customer yesterday.
คำอ่าน เด รีเซนถึ กิ๊ฟถึ ทู เดอะ คัสสะโตเมอ เยสสะเตอเด
คำแปล พวกเขาส่ง/They resent ของขวัญ /gift ให้ลูกค้าใหม่ / to the customer เมื่อวานนี้ /yesterday (สินค้าที่ส่งไปก่อนหน้าอาจจะสูญ หาย หรือเสียหาย จึงต้องส่งใหม่)

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค They had resent gift to the customer already.
คำอ่าน เด รีเซนถึ กิ๊ฟถึ ทู เดอะ คัสสะโตเมอ ออลเร้ดดิ
คำแปล พวกเขาได้ส่ง/They had resent ของขวัญ /gift ให้ลูกค้าใหม่ / to the customer เรียบร้อยแล้ว / adready (สินค้าที่ส่งไปก่อนหน้า อาจจะสูญหาย หรือเสียหาย จึงต้องส่งใหม่)

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They is resending gift to the customer.
คำอ่าน เด อิส รีเซนดิง กิ๊ฟถึ ทู เดอะ คัสสะโตเมอ
คำแปล พวกเขากำลังส่ง/They is resending ของขวัญ /gift ให้ลูกค้าใหม่ / to the customer (สินค้าที่ส่งไปก่อนหน้าอาจจะสูญหาย หรือ เสียหาย ตอนนี้กำลังส่งไปใหม่ น่าจะถึงในเร็ววันนี้)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will resend gift to the customer tomorrow.
คำอ่าน เด วิล รีเซน กิ๊ฟถึ ทู เดอะ คัสสะโตเมอ ทูโมโร
คำแปล พวกเขาจะส่ง/They will resend ของขวัญ /gift ให้ลูกค้าใหม่ / to the customer (สินค้าที่ส่งไปก่อนหน้าอาจจะสูญหาย หรือเสีย หาย พวกเขาจะส่งไปให้ใหม่ในพรุ่งนี้)

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

send /เซน/ส่ง