ขั้นตอนการสร้างตัวจดหมาย สำหรับใช้เป็นจดหมายเวียน
1. สร้างจดหมาย โดยคลิก แฟ้ม>>สร้าง
2. คลิกเลือก เอกสารเปล่า
3. คลิก สร้าง

 

4. แล้วพิมพ์จดหมายลงไป