จดหมายข่าว (Newsletter หรือ Mailing List) เป็นบริการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้มาชิกที่มาลงทะเบียน สมัครไว้ในเว็บไซต์ของเรา เพื่อแจ้งข่าวสารใหม่ๆ ให้รับรู้ หรือเสนอแนะสินค้าและบริการ ฯลฯ
1. คลิกที่ จดมหายข่าว
2. ช่อง เรื่อง คลิกและพิมพ์ชื่อเรื่อง
3. ช่อง เนื้อหา พิมพ์รายละเอียดลงไป
4. คลิกเลือก ลักษณะการส่ง มี 2 แบบ
5. คลิกที่ ทดลองแสดงผลบนจอภาพ เพื่อดูผลงาน
6. คลิก ส่ง