ใช้สำหรับเลือกภาพเช่นกัน โดยจะเลือกภาพเฉพาะบริเวณที่มีสีใกล้เคียงกัน
1. คลิกเครื่องมือเมจิก วอนด์ ทูล
2. คลิกตำแหน่งที่ต้องการเลือก
3. บริเวณที่ถูกเลือกจะปรากฏเป็นเส้นประโดยรอบ
4. กดปุ่ม Ctrl+D ให้เส้นประหายไป