ใช้สำหรับตัดภาพให้เหลือเฉพาะส่วนของภาพที่ต้องการ
1. คลิกเครื่องมือครอพ
2. ลากเมาส์เป็นกรอบสี่เหลี่ยม ครอบส่วนของภาพที่ต้องการ
3. กดปุ่ม Enter
4. ผลงานที่ได้ ภาพถูกตัดทอนบางส่วนออกไป
5. การยกเลิกให้คลิกเมนู Edit>>Undo...