แท็ปดาวน์โหลด ใน VirtueMart
กรณีขายสินค้าที่ให้ดาวน์โหลดทางอินเตอร์เน็ต เช่น ขายไฟล์เพลง mp3 ไฟล์วิดีโอต่างๆ ก็สามารถเปิดใช้บริการให้ลูกค้าดาวน์โหลดได้ สะดวกในการจัดส่งของมาก แต่การเปิดร้านค้าแบบ นี้จะต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการที่มีสมรรถนะสูง ควรปรึกษากับทางผู้ให้บริการ เพราะเครื่อง จะทำงานหนักมาก สำหรับการดาวน์โหลดหรืออัพโหลดข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ทั่วไป ที่คิดค่าบริการปี ละไม่กี่พันบาท ไม่รองรับเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลด เครื่องจะทำงานหนักมาก
1. อนุญาตให้ดาวน์โหลดได้ ถ้าขายสินค้าทั่วๆ ไป ไม่เกี่ยวกับการดาวน์โหลดก็ไม่ต้องคลิก เลือกติ๊กถูกหัวข้อนี้
2. สถานะการสั่งซื้อ กรณีอนุญาตให้ดาวน์โหลดได้ เป็นสถานะการสั่งซื้อ กรณียินยอมให้ ดาวน์โหลดได้ ก็จะมากำหนดค่าเพิ่มเติม เช่น ต้องมีการยืนยันการสั่งซื้อก่อน
3. สถานะการสั่งซื้อ กรณีไม่อนุญาตให้มีการดาวน์โหลด
4. พาธที่ใช้เก็บไฟล์ดาวน์โหลด ระบุตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์ที่ต้องการให้ลูกค้า ดาวน์โหลด
5. จำนวนครั้งดาวน์โหลดสูงสุด ระบุจำนวนครั้งที่ยินยอมให้ลูกค้าดาวน์โหลดได้ ระบุมาก เกินไป ลูกค้าอาจนำไปจ่ายแจกเพื่อนฝูงให้ช่วยกันดาวน์โหลด
6. ครบกำหนดดาวน์โหลด กำหนดวันเวลาให้ลูกค้าดาวน์โหลด ว่าจะต้องดาวน์โหลดใน เวลากี่วัน 86400 จะเท่ากับ 24 ชั่วโมงหรือ 1 วัน
7. Keep Product Stock Level on Purchase กำหนดเกี่ยวกับการตัดสต๊อกสินค้า เมื่อมีการชำระเงินค่าสินค้า ไม่ต้องตัดสต๊อก เพราะสินค้าแบบนี้ไม่มีวันหมด