ก่อนอื่นจะต้องติดตั้งโปรแกรมตรวจค้นหาไวรัสโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งไว้ในเครื่องก่อน เช่น McAfee Virus Scan, PC Cillin สำหรับตัวอย่างนี้ได้ติดตั้งโปรแกรม Norton Anti Virus ไว้
1. คลิกแท็ป การจัดการแฟ้ม
2. ในส่วนตรวจไวรัสเมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ให้คลิกปุ่มมองหา แล้วคลิกเลือกโปรแกรมตรวจจับ ไวรัส เช่น NAVW32 แล้วคลิกปุ่ม Open
3. คลิกปุ่ม OK เพื่อออก