รวมตัวอย่างการใช้ประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย Be / is, am, were, was และ were / ในภาษาอังกฤษ โดยใช้ถามในความ หมายว่า ใช่หรือไม่? จะดีไหม? ไม่ใช่เหรอ? ไม่ใช่หรือ? ไม่ใช่รึ? เช่น คุณชอบแมว, ใช่หรือไม่? คุณไม่รักเธอ, ใช่หรือไม่? พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามแบบ Question Tag / คะเว้ด ชัน แถ็ก / จะเป็นการถามโดยใช้กริยาช่วย Be ซึ่งมีคำถามลงท้ายด้วยคำว่า ใช่หรือไม่? เช่น
-ประโยคคำถามข้างหน้าเป็นแบบบอกเล่า ตัวอย่าง เธอเป็นคนรวย, ใช่หรือไม่? หรือ ไม่ใช่เหรอ? ไม่ใช่หรือ? หรือ ไม่ใช่รึ?
-ประโยคคำถามข้างหน้าเป็นแบบปฏิเสธ ตัวอย่าง เขาไม่กินกาแฟ, ใช่หรือไม่? หรือ ไม่ใช่เหรอ? ไม่ใช่หรือ? หรือ ไม่ใช่รึ?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย Be

กริยาช่วย Be ในการใช้งานจริงจะใช้ is, am, were, was และ were ซึ่งจะมีรูปแบบการนำไปตั้งคำถามแบบ Question Tag ดังนี้

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย is

การใช้กริยาช่วย is จะเป็นประโยคคำถามในปัจจุบัน ถามถึงสิ่งที่เป็นไปในขณะนั้น วันนั้น เวลานั้น โดยจะใช้กับประธานเอกพจน์มีสิ่งเดียว อัน เดียว อย่างเดียว เช่น she, he, it, Tom, a cat, a boy, the girl เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย is แบบบอกเล่า

ตัวอย่างประโยค : That is your cat, isn't it?
คำอ่าน : แด้ด อิส ยัว แค่ด, อิสซีน อิ๊ด?
คำแปล :นั่นคือแมวของคุณไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก That นั่น แล้ว อาจจะใช้ This นี้

 

ตัวอย่างประโยค : Tom is fat, isn't he?
คำอ่าน : ทอม อิส แฟ่ด, อิสซึน ฮี้?
คำแปล : ทอมอ้วนไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคนี้จะใช้ประธานเป็นชื่อคน เช่น Tom ทอม โดยใช้กริยาช่วย is กับคำคุณศัพท์ เช่น fat อ้วน / beautiful สวย เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค : Sara is singing a song, isn't she?
คำอ่าน : ซาร่า อิส ซิงงิง อะ ซ็อง, อิสซึน ชี้
คำแปล : ซาร่ากำลังร้องเพลงอยู่ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ตัวอย่างกริยาอื่นเพิ่มเติม เช่น is walking กำลังเดินอยู่ ไม่ใช่เหรอ?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย is แบบปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยค : That is not your cat, is it?
คำอ่าน : แด้ด อิส น็อด ยัว แค่ด, อิส อิ๊ด?
คำแปล :นั่นไม่ใช่แมวของคุณไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก That นั่น แล้ว อาจจะใช้ This นี้ ประโยคคำถามปฏิเสธแบบนี้จะวาง not ไว้หลัง is

 

ตัวอย่างประโยค : Tom is not fat, is he?
คำอ่าน : ทอม อิส น็อด แฟ่ด, อิส ฮี้?
คำแปล : ทอมไม่อ้วนไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคนี้จะใช้ประธานเป็นชื่อคน เช่น Tom ทอม โดยใช้กริยาช่วย is กับคำคุณศัพท์ เช่น fat อ้วน / beautiful สวย เป็นต้น ประโยคคำถามปฏิเสธแบบนี้จะวาง not ไว้หลัง is

 

ตัวอย่างประโยค : Sara is not singing a song, is she?
คำอ่าน : ซาร่า อิส น็อด ซิงงิง อะ ซ็อง, อิส ชี้
คำแปล : ซาร่าไม่ได้กำลังร้องเพลงอยู่ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคคำถามปฏิเสธแบบนี้จะวาง not ไว้หลัง is ตัวอย่างกริยาอื่นเพิ่มเติม เช่น is not walking ไม่ได้ กำลังเดินอยู่ ไม่ใช่เหรอ?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย was

การใช้กริยาช่วย was จะเป็นประโยคคำถามในเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ถามถึงสิ่งที่เป็นไปในขณะนั้น วันนั้น เวลานั้น โดยจะใช้กับประธาน เอกพจน์มีสิ่งเดียว อันเดียว อย่างเดียว เช่น she, he, it, Tom, a cat, a boy, the girl เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย was แบบบอกเล่า

ตัวอย่างประโยค : That was your cat, wasn't it?
คำอ่าน : แด้ด วอส ยัว แค่ด, วอสซีน อิ๊ด?
คำแปล :นั่นคือแมวของคุณไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก That นั่น แล้ว อาจจะใช้ This นี้

 

ตัวอย่างประโยค : Tom was fat, wasn't he?
คำอ่าน : ทอม วอส แฟ่ด, วอสซึน ฮี้?
คำแปล : ทอมอ้วนไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคนี้จะใช้ประธานเป็นชื่อคน เช่น Tom ทอม โดยใช้กริยาช่วย was กับคำคุณศัพท์ เช่น fat อ้วน / beautiful สวย เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค : Sara was singing a song, wasn't she?
คำอ่าน : ซาร่า วอส ซิงงิง อะ ซ็อง, วอสซึน ชี้
คำแปล : ซาร่ากำลังร้องเพลงอยู่ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ตัวอย่างกริยาอื่นเพิ่มเติม เช่น was walking กำลังเดินอยู่ ไม่ใช่เหรอ?

 

ตัวอย่างประโยค : I was right, wasn't I?
คำอ่าน : ไอ วอส ไร้ถึ, วอสซึน ไอ๊?
คำแปล : ฉันถูก ไม่ใช่เหรอ? (เป็นฝ่ายถูก)
คำอธิบายเพิ่มเติม : ตัวอย่างกริยาอื่นเพิ่มเติม เช่น am walking กำลังเดินอยู่ ไม่ใช่เหรอ? /am beautiful? ฉันสวย ไม่ใช่ เหรอ

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย was แบบปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยค : That was not your cat, was it?
คำอ่าน : แด้ด วอส น็อด ยัว แค่ด, วอส อิ๊ด?
คำแปล :นั่นไม่ใช่แมวของคุณไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก That นั่น แล้ว อาจจะใช้ This นี้ ประโยคคำถามปฏิเสธแบบนี้จะวาง not ไว้หลัง was

 

ตัวอย่างประโยค : Tom was not fat, was he?
คำอ่าน : ทอม วอส น็อด แฟ่ด, วอส ฮี้?
คำแปล : ทอมไม่อ้วนไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคนี้จะใช้ประธานเป็นชื่อคน เช่น Tom ทอม โดยใช้กริยาช่วย was กับคำคุณศัพท์ เช่น fat อ้วน / beautiful สวย เป็นต้น ประโยคคำถามปฏิเสธแบบนี้จะวาง not ไว้หลัง was

 

ตัวอย่างประโยค : Sara was not singing a song, was she?
คำอ่าน : ซาร่า วอส น็อด ซิงงิง อะ ซ็อง, วอส ชี้
คำแปล : ซาร่าไม่ได้กำลังร้องเพลงอยู่ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคคำถามปฏิเสธแบบนี้จะวาง not ไว้หลัง was ตัวอย่างกริยาอื่นเพิ่มเติม เช่น was not walking ไม่ ได้กำลังเดินอยู่ ไม่ใช่เหรอ?

 

ตัวอย่างประโยค : I was not right, was I?
คำอ่าน : ไอ วอสสึ น็อด ไร้ถึ, วอส ไอ๊?
คำแปล : ฉันไม่ถูก ไม่ใช่เหรอ? (เป็นฝ่ายถูก)
คำอธิบายเพิ่มเติม : ตัวอย่างกริยาอื่นเพิ่มเติม เช่น was not walking ไม่ได้กำลังเดินอยู่ ไม่ใช่เหรอ? /was not beautiful? ฉัน ไม่สวย ไม่ใช่เหรอ

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย are

การใช้กริยาช่วย were จะเป็นประโยคคำถามในปัจจุบัน ถามถึงสิ่งที่เป็นไปในขณะนั้น วันนั้น เวลานั้น โดยจะใช้กับประธานพหูพจน์ มี มากกว่าหนึ่ง เช่น they, we, you, I, Tom and John เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย are แบบบอกเล่า

ตัวอย่างประโยค : Those are your cats, aren't they?
คำอ่าน : โดส อาร ยัว แค่ดสึ, อานถึ เด๊?
คำแปล :พวกนั้นคือแมวของคุณไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก Those นั่น แล้ว อาจจะใช้ Thess พวกนี้ เหล่านี้

 

ตัวอย่างประโยค : Tom and John are fat, aren't they?
คำอ่าน : ทอม แอน จอห์น อาร แฟ่ด, อานถึ เด๊?
คำแปล : ทอมและจอห์นอ้วนไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคนี้จะใช้ประธานเป็นชื่อคน เช่น Tom ทอม และ John มีสองคนเป็นพหูพจน์ โดยใช้กริยาช่วย were กับคำคุณศัพท์ เช่น fat อ้วน / handsome หล่อ เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค : You aret singing a song, aren't you?
คำอ่าน : ยู อาร ซิงงิง อะ ซ็อง, อานถึ ยู้?
คำแปล : คุณกำลังร้องเพลงอยู่ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ตัวอย่างกริยาอื่นเพิ่มเติม เช่น were walking กำลังเดินอยู่ ไม่ใช่เหรอ? / were eating กำลังกินอยู่

 

ตัวอย่างประโยค : We were lost, aren't we?
คำอ่าน : วี อาร ลอสสะถึ, อานถึ วี้?
คำแปล : พวกเราหลงทางไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ตัวอย่างกริยาอื่นเพิ่มเติม เช่น were handsome หล่อไม่ใช่เหรอ?

 

ตัวอย่างประโยค : I am right, aren't I?
คำอ่าน : ไอ แอม ไร้ถึ, อานถึ ไอ๊?
คำแปล : ฉันถูก ไม่ใช่เหรอ? (เป็นฝ่ายถูก)
คำอธิบายเพิ่มเติม : ตัวอย่างกริยาอื่นเพิ่มเติม เช่น am walking กำลังเดินอยู่ ไม่ใช่เหรอ? /am beautiful? ฉันสวย ไม่ใช่ เหรอ

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย are แบบปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยค : Those are not your cats, are they?
คำอ่าน : โดส อาร น็อด ยัว แค่ดสึ, อาร เด๊?
คำแปล :พวกนั้นไม่ใช่แมวของคุณไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก Those นั่น แล้ว อาจจะใช้ Thess พวกนี้ เหล่านี้

 

ตัวอย่างประโยค : Tom and John are not fat, are they?
คำอ่าน : ทอม แอน จอห์น อาร น็อด แฟ่ด, อาร เด๊?
คำแปล : ทอมและจอห์นไม่อ้วนไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคนี้จะใช้ประธานเป็นชื่อคน เช่น Tom ทอม และ John มีสองคนเป็นพหูพจน์ โดยใช้กริยาช่วย are notกับคำคุณศัพท์ เช่น fat อ้วน / handsome หล่อ เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค : You are not singing a song, are you?
คำอ่าน : ยู อาร น็อด ซิงงิง อะ ซ็อง, อาร ยู้?
คำแปล : คุณไม่ได้กำลังร้องเพลงอยู่ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ตัวอย่างกริยาอื่นเพิ่มเติม เช่น are not walking ไม่ได้กำลังเดินอยู่ ไม่ใช่เหรอ? / are not eating ไม่ได้ กำลังกินอยู่

 

ตัวอย่างประโยค : We are not lost, are we?
คำอ่าน : วี อาร น็อด ลอสสะถึ, อาร วี้?
คำแปล : พวกเราไม่หลงทางไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ตัวอย่างกริยาอื่นเพิ่มเติม เช่น are not handsome ไม่หล่อไม่ใช่เหรอ?

 

ตัวอย่างประโยค : I am not right, am I?
คำอ่าน : ไอ แอม น็อด ไร้ถึ, แอม ไอ๊?
คำแปล : ฉันไม่ถูก ไม่ใช่เหรอ? (ไม่ใช่เป็นฝ่ายถูก)
คำอธิบายเพิ่มเติม : ตัวอย่างกริยาอื่นเพิ่มเติม เช่น am not beautiful? ฉันไม่สวย ไม่ใช่เหรอ?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย were/h2>

การใช้กริยาช่วย were จะเป็นประโยคคำถามเรื่องราวในอดีต ถามถึงสิ่งที่เป็นไปในขณะนั้น วันนั้น เวลานั้น โดยจะใช้กับประธานพหูพจน์ มี มากกว่าหนึ่ง เช่น they, we, you, I, Tom and John เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย were แบบบอกเล่า

ตัวอย่างประโยค : Those were your cats, weren't they?
คำอ่าน : โดส เวอ ยัว แค่ดสึ, เวินถึ เด๊?
คำแปล :พวกนั้นคือแมวของคุณไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก Those นั่น แล้ว อาจจะใช้ Thess พวกนี้ เหล่านี้

 

ตัวอย่างประโยค : Tom and John were fat, weren't they?
คำอ่าน : ทอม แอน จอห์น เวอ แฟ่ด, เวินถึ เด๊?
คำแปล : ทอมและจอห์นอ้วนไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคนี้จะใช้ประธานเป็นชื่อคน เช่น Tom ทอม และ John มีสองคนเป็นพหูพจน์ โดยใช้กริยาช่วย were กับคำคุณศัพท์ เช่น fat อ้วน / handsome หล่อ เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค : You were singing a song, weren't you?
คำอ่าน : ยู เวอ ซิงงิง อะ ซ็อง, เวินถึ ยู้?
คำแปล : คุณกำลังร้องเพลงอยู่ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ตัวอย่างกริยาอื่นเพิ่มเติม เช่น were walking กำลังเดินอยู่ ไม่ใช่เหรอ? / were eating กำลังกินอยู่

 

ตัวอย่างประโยค : We were lost, weren't we?
คำอ่าน : วี เวอ ลอสสะถึ, เวินถึ วี้?
คำแปล : พวกเราหลงทางไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ตัวอย่างกริยาอื่นเพิ่มเติม เช่น were handsome หล่อไม่ใช่เหรอ?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย were แบบปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยค : Those were not your cats, were they?
คำอ่าน : โดส เวอ น็อด ยัว แค่ดสึ, เวอ เด๊?
คำแปล :พวกนั้นไม่ใช่แมวของคุณไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก Those นั่น แล้ว อาจจะใช้ Thess พวกนี้ เหล่านี้

 

ตัวอย่างประโยค : Tom and John were not fat, were they?
คำอ่าน : ทอม แอน จอห์น เวอ น็อด แฟ่ด, เวอ เด๊?
คำแปล : ทอมและจอห์นไม่อ้วนไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคนี้จะใช้ประธานเป็นชื่อคน เช่น Tom ทอม และ John มีสองคนเป็นพหูพจน์ โดยใช้กริยาช่วย were notกับคำคุณศัพท์ เช่น fat อ้วน / handsome หล่อ เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค : You were not singing a song, were you?
คำอ่าน : ยู เวอ น็อด ซิงงิง อะ ซ็อง, เวอ ยู้?
คำแปล : คุณไม่ได้กำลังร้องเพลงอยู่ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ตัวอย่างกริยาอื่นเพิ่มเติม เช่น were not walking ไม่ได้กำลังเดินอยู่ ไม่ใช่เหรอ? / were not eating ไม่ได้ กำลังกินอยู่

 

ตัวอย่างประโยค : We were not lost, were we?
คำอ่าน : วี เวอ น็อด ลอสสะถึ, เวอ วี้?
คำแปล : พวกเราไม่หลงทางไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ตัวอย่างกริยาอื่นเพิ่มเติม เช่น were not handsome ไม่หล่อไม่ใช่เหรอ?

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามแบบ Question Tag ด้วยกริยาช่วย Be สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ