บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน because / บี ค่อสสึ / เพราะว่า, เพราะ เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำ แปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน because

คำสันธาน because / บี ค่อสสึ /  เพราะว่า , เพราะ, เป็นเพราะ. ก็ต่อเมื่อ, เหตุเพราะ, ก็เพราะว่า เช่น เขาตกงาน เพราะว่า เขาขี้เกียจ คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความ หรือประโยคที่แสดงเหตุผลเกี่ยวข้องกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน because เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : She doesn't like him because he is dishonest.
คำอ่าน :ชี ดาสซีน ไล้ขึ ฮิม บี ค่อสสึ ฮี อิส ดิสสึออนเนสสะถึ
คำแปล : เธอไม่ชอบเขา/She doesn't like him เพราะว่า/because เขาเป็นคนไม่ซื่อสัตย์/he is dishonest.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She doesn't like. เธอไม่ชอบเขา.
- He is dishonest. เขาไม่ซื่อสัตย์
- She doesn't like him because he is dishonest.

 

ตัวอย่างประโยค : She gets a job here because she is diligent.
คำอ่าน : ชี เก็ดสึ อะ จ็อบ เฮีย บี ค่อสสึ ชี อิส ดิลลิเจนถึ
คำแปล : เธอได้งานที่นี่/She gets a job here เพราะว่า/because เธอเป็นคนขยันshe is diligent.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She gets a job here. เธอได้งานที่นี่
- She is diligent. เธอเป็นคนขยัน
- She gets a job here because she is diligent.

 

ตัวอย่างประโยค : He lost his job because he is lazy.
คำอ่าน :ฮี ลอดสะถึ ฮิดสึ จ้อบ บี ค่อสสึ ฮี อิสสึ เล้สี่
คำแปล : เขาตกงาน/He lost his job เพราะว่า/ because เขาเป็นคนขี้เกียจ/he is lazy.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He lost his job. เขาตกงาน
- He is lazy. เขาเป็นคนขี้เกียจ
- He lost his job because he is lazy.

 

ตัวอย่างประโยค : This bike runs fine because he takes good care of it.
คำอ่าน : ดิสสึ ไบขึ รันสึ ฟาย บี ค่อสสึ ฮี เท้กสึ กู้ด แคร ออฟ อิด
คำแปล : จักรยานคันนี้วิ่งดี/This bike runs fine เพราะว่า/because เขาดูแลมันดี/he takes good care of it.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- This bike runs fine. จักรยานคันนี้วิ่งดี
- He takes good care of it. เขาดูแลมันดี
- This bike runs fine because he takes good care of it.

 

ตัวอย่างประโยค : He is sick today because he worked too hard.
คำอ่าน : ฮี อิดสึ ซิก ทูเด บี ค่อสสึ ฮี เวิกถึ ทู ฮาด
คำแปล : เขาป่วยวันนี้/He is sick today เพราะว่า/because เขาทำงานหนักเกินไป /he worked too hard.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He is sick today. เขาป่วยวันนี้
- He worked too hard. เขาทำงานหนักเกินไป
- He is sick today because he worked too hard.

 

ตัวอย่างประโยค : She looks fat because she is pregnant.
คำอ่าน : ชี ลุ้กสึ แฟ่ด บี ค่อสสึ ชี อิส พะแร็กแนนถึ
คำแปล : เธอดูอ้วน/She looks fat เพราะ/because เธอท้อง/she is pregnant.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She looks fat. เธอดูอ้วน
- She is pregnant. เธอท้อง
- She looks fat because she is pregnant.

 

ตัวอย่างประโยค :He gets up late because he drank very much last night.
คำอ่าน : ฮี เก็ดสึ อั้บ เล้ด บี ค่อสสึ ฮี แดรงขึ เว้หริ มัดฉุ ลาดสะถึ ไน้ถึ
คำแปล : เขาตื่นสาย /He gets up late เพราะ/because เขาดื่มหนักมาก/ he drank very much เมื่อคืน/ last night.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He gets up late. เขาตื่นสาย
- He drank very much last night. เขาดื่มหนักมากเมื่อคืน
- He gets up late because he drank very much last night.

 

ตัวอย่างประโยค : He will buy the van because he has a baby.
คำอ่าน : ฮี วิล บาย เดอะ แวน บี ค่อสสึ ฮี แฮสสึ อะ เบ๊บี่
คำแปล : เขาจะซื้อรถตู้/He will buy the van เพราะว่า / because เขามีลูกที่ยังเล็ก /he has a baby.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He will buy the van. เขาจะซื้อรถตู้
- He has a baby. เขามีลูกที่ยังเล็ก หรือเด็กเล็ก ไปไหนมาไหน มีข้าวของเยอะมาก
- He will buy the van because he has a baby.

 

ตัวอย่างประโยค : She will marry him because he is a family man.
คำอ่าน : ชี วิล แม้รี ฮิม บี ค่อสสึ ฮี อิสสึ อะ แฟ้มมิลี แมน
คำแปล : She will marry him because he is a family man.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She will marry him. เธอจะแต่งงานกับเขา
- He is a family man. เขาเป็นผู้ชายที่รักครอบครัว เป็นแฟมมิลี่แมน
- She will marry him because he is a family man.