บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน and /แอน/และ เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน and

คำสันธาน and /แอน มีหลายความหมาย เช่น และ, กับ, ก็ดี, รวมทั้ง เช่น สุนัข และ แมว กำลังเล่นด้วยกัน เป็นคำสันธานใช้เชื่อมประโยค ข้อ ความ ที่มีความหมายคล้อยตามกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน and เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : He has bread and jam.
คำอ่าน : ฮี แฮสสึ เบร๊ด แอน แจม
คำแปล : เขามีขนมปัง/He has bread และแยม/and jam
คำอธิบายเพิ่มเติม : กรณีนี้จะใช้ and เชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน ก็คือ
- He has bread. เขามีขนมปัง
- He has jam. เขามีแยม
- He has bread and jam. ประโยคสั้น กระชับมากขึ้น ไม่ต้องกล่าวซ้ำๆ

 

ตัวอย่างประโยค : She smiles and talk with him.
คำอ่าน : ชี สมายเออะสึ แอน ท้อก วิด ฮิม
คำแปล : เธอยิ้ม/ She smiles และพูดคุยกับเขา/and talk with him
คำอธิบายเพิ่มเติม : กรณีนี้จะใช้ and เชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน ก็คือ
- She smile at him. เธอยิ่มให้เขา
- She talk with him. เธอพูดคุย สนทนากับเขา
- She smiles and talk with him. ประโยคสั้น กระชับมากขึ้น ไม่ต้องกล่าวซ้ำๆ แต่การนำประโยค 2 ประโยคมารวมกันแบบนี้ ก็จะต้องตัดบางคำใน ประโยคแรกออกออกไป อย่าง smile at him ซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษา การใช้กริยา smile ว่าใช้อย่างไร เพื่อให้รู้ว่าประโยคที่สมบูรณ์จะต้องใช้อย่างไร

 

ตัวอย่างประโยค : Somchai and Mana are walking to school.
คำอ่าน : สมชาย แอน มานะ อาร ว้อกกิง ทู สกูล
คำแปล : สมชาย/Somchai และมานะ/and Mana กำลังเดินไปโรงเรียน/are walking to school
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- Somchai is walking to school. สมชายกำลังเดินไปโรงเรียน
- Mana is walking to school. มานะกำลังเดินไปโรงเรียน
- Somchai and Mana are walking to school ใช้ and เชื่อมประโยคให้สั้น กระชับ แต่เมื่อประธานของประโยคมี 2 คนแบบ ก็ต้องเปลี่ยนจากกริยา เอกพจน์ is เป็นพหูพจน์ are

 

ตัวอย่างประโยค : They look pale and tired.
คำอ่าน : เด ลุ้ก เพล แอน ทายเออะ
คำแปล : พวกเขาดูหน้าซีด /They look pale และ เหนื่อยล้า /and tired
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้ and เชื่อมประโยคให้กระชับ
- They look pale. พวกเขาดูหน้าซีด
- They look tired. พวกเขาดูเหนื่อยล้า
- They look pale and tired. ใช้ and เชื่อมประโยคให้กระชับ ตัดคำกริยา look ออกไป

 

ตัวอย่างประโยค : You and I have to go to bed.
คำอ่าน : ยู แอน ไอ แฮ้ฟ ทู โอ ทู เบ้ด
คำแปล : คุณและฉัน/You and I ต้องไปนอน//have to go to bed
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้ and เชื่อม 2 ประโยคที่คล้อยตามกัน ให้กระชับ สั้นลง
- You have to go to bed. คุณต้องไปนอน
- I have to go to bed. ฉันต้องไปนอน
- You and I have to go to bed. คุณและฉันต้องไปนอน นอกจาก You and I แล้ว อาจจะใช้สรรพนามแบบอื่น เช่น He and She, They and I เป็นต้น