บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง write wrote written เขียน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

write ไร้ถึ / wrote โร้ทถึ / written ริทเทน / เขียน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She writes email / letter/ an essay / poem.
คำอ่าน ชี ไร้สึ อีเมล / เล้ดเถ่อ / แอน เอ้สเซ / โพ้เอ็ม
คำแปล เธอเขียนอีเมล์ /She writes email หรือ จดหมาย / letter หรือ เรียงความ / an essay หรือ บทกวี / poem

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They write me 2 emails.
คำอ่าน เด ไร้ มี ทู อี๊เมลสึ
คำแปล พวกเขาเขียนอีเมล์ถึงฉัน/They write me 2 ฉบับ /2 emails

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค The kids write in pencil.
คำอ่าน เดอะ คิ้ดสึ ไร้ อิน เพ้นซิล
คำแปล เด็กๆ เขียน /The kids write ด้วยดินสอ /in pencil

 

ประโยค He writes the check for me.
คำอ่าน ฮี ไร้สึ เดอะ เช้ค ฟอร มี
คำแปล เขาเขียนเช็ค /He writes the check ให้ฉัน /for me

 

ประโยค She writes English well.
คำอ่าน ชี ไร้สึ อิ๊งลิชฉุ่ เวล
คำแปล เธอเขียน /She writes ภาษาอังกฤษได้ดี /English well

 

ประโยค She writes down the advice of the doctor.
คำอ่าน ชี ไร้สึ ดาว ดิ แอดไว้ ออฟ เดอะ ด๊อกเต่อะ
คำแปล เธอเขียน /She writes down คำแนะนำของแพทย์ไว้ /the advice of the doctor จดบันทึกคำแนะนำเก็บไว้

 

ประโยค She writes email to her mother twice a week.
คำอ่าน ชี ไร้สึ อี๊เมล ทู เฮอ ม้าเส่อะ ทะไว้ สะ วีกขึ
คำแปล เธอเขียน /She writes อีเมลถึงแม่ /email to her mother สัปดาห์ละสองครั้ง / twice a week

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She wrote email to her mother yesterday.
คำอ่าน ชี โร้ต อี๊เมล ทู เฮอ ม้าเส่อะ เย้สสะเตอเด
คำแปล เธอเขียน /She wrote อีเมลถึงแม่ /email to her mother เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has written email to her mother.
คำอ่าน ชี แฮ่ส ริ้ทเทน อี๊เมล ทู เฮอ ม้าเส่อะ
คำแปล เธอได้เขียน /She has written อีเมลถึงแม่แล้ว /email to her mother

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have written me 2 emails.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ ริ้ทเทน มี ทู อี๊เมลสึ
คำแปล พวกเขาได้เขียนอีเมล์ถึงฉันแล้ว / They have written me 2 ฉบับ /2 emails

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is writing down the advice of the doctor.
คำอ่าน ชี อิส ไร้ติง ดาว ดิ แอดไว้ ออฟ เดอะ ด๊อกเต่อะ
คำแปล เธอกำลังเขียน /She is writing down คำแนะนำของแพทย์ไว้ /the advice of the doctor จดบันทึกคำแนะนำเก็บไว้

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will write email to her mother twice a week.
คำอ่าน ชี วิล ไร้ถึ อี๊เมล ทู เฮอ ม้าเส่อะ ทะไว้ สะ วีกขึ
คำแปล เธอจะเขียน /She will write อีเมลถึงแม่ /email to her mother สัปดาห์ละสองครั้ง / twice a week

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

plot / พะล่อต /เขียน