บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unbend unbent unbent คลาย ทำให้ตรง ทำให้หย่อน ผ่อนคลาย ทำให้หายแข็ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยก ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

unbend อันเบ๊นดึ / unbent อันเบ๊นถึ / unbent อันเบ๊นถึ / คลาย ทำให้ตรง ทำให้หย่อน ผ่อนคลาย ทำให้หายแข็ง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He unbends the curvy bamboo.
คำอ่าน ฮี อันเบ๊นสึ เดอะ เคิ้ฟหวี่ แบมบู๊
คำแปล เขาทำไม้ไผ่โค้งให้ตรง หรือดัดไม้ไผ่โค้งให้ตรง เช่น ใช้ไฟเผาแล้วจึงดัด ใช้การแขวน หรือมัดให้ตรง

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They unbend the ropes.
คำอ่าน เด อันเบนดึ เดอะ โร่พสึ
คำแปล พวกเขาคลาย /They unbend เชือก /the ropes หรือทำให้เชื่อกหย่อนหรือคลาย

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค They unbend by swimming.
คำอ่าน เด อันเบนดึ บาย สะวิมมิง
คำแปล พวกเขาผ่อนคลายร่างกาย /They unbend ด้วยการว่ายน้ำ /by swimming

 

ประโยค He unbends his body by lying on the floor.
คำอ่าน ฮี อันเบ๊นสึ ฮิส บ๊อดิ บาย ไล้อิง ออน เดอะ ฟลอร
คำแปล เขาผ่อนคลาย หรือทำให้ร่างกายเหยียดตรง /He unbends his body ด้วยการนอนราบบนพื้น / by lying on the floor

 

ประโยค She unbends her fingers to relax.
คำอ่าน ชี อันเบ๊นสึ เฮอ ฟิ้งเก่อะ ทู รีแล่ก
คำแปล เธอเหยียด /She unbends นิ้วให้ตรง /her fingers to relax เพื่อผ่อนคลายความเมื่อย (นิ้ว) อาจจะทำงานพิมพ์ดีดนานๆ ทำให้ นิ้วแข็ง ปวด

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He unbent the curvy bamboo.
คำอ่าน ฮี อันเบ๊นถึ เดอะ เคิ้ฟหวี่ แบมบู๊
คำแปล เขาทำไม้ไผ่โค้งให้ตรง หรือดัดไม้ไผ่โค้งให้ตรง เช่น ใช้ไฟเผาแล้วจึงดัด ใช้การแขวน หรือมัดให้ตรง

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has unbent the curvy bamboo.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส อันเบ๊นถึ เดอะ เคิ้ฟหวี่ แบมบู๊
คำแปล เขาได้ทำไม้ไผ่โค้งให้ตรง หรือได้ดัด / has unbent ไม้ไผ่โค้ง /the curvy bamboo ให้ตรง แล้ว ได้ทำเสร็จแล้ว เช่น ใช้ไฟเผาแล้วจึงดัด ใช้การแขวน หรือมัดให้ตรง

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have unbent the ropes.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันเบนถึ เดอะ โร่พสึ
คำแปล พวกเขาได้คลาย /They have unbent เชือกแล้ว /the ropes หรือได้ทำให้เชื่อกหย่อนหรือคลายแล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is unbending the curvy bamboo.
คำอ่าน ฮี อิส อันเบ๊นดิง เดอะ เคิ้ฟหวี่ แบมบู้
คำแปล เขากำลังทำไม้ไผ่โค้งให้ตรง หรือกำลังดัด / is unbending ไม้ไผ่โค้ง/the curvy bamboo ให้ตรง เช่น ใช้ไฟเผาแล้วจึงดัด ใช้การแขวน หรือมัดให้ตรง

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will unbend the curvy bamboo.
คำอ่าน ฮี วิล อันเบ๊น เดอะ เคิ้ฟหวี่ แบมบู๊
คำแปล เขาจะทำไม้ไผ่โค้งให้ตรง หรือจะดัด / will unbend ไม้ไผ่โค้ง/the curvy bamboo ให้ตรง เช่น ใช้ไฟเผาแล้วจึงดัด ใช้การแขวน หรือ มัดให้ตรง

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

bend / เบนดึ / โค้ง โอนอ่อน