Article Index

 

เนื้อหาในบทนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในขั้นตอนหรือรูปแบบการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ได้อย่างรวดเร็วที่สุด ผู้เขียนคิดว่าจะเป็นการดีมากๆ ถ้าผู้อ่านสามารถเริ่มต้นความสำเร็จ แบบง่ายๆ กันก่อน มีเว็บไซต์ที่ดูข้อมูลได้จริงๆ โดยยังไม่ต้องอ่านหนังสือทั้งเล่ม

 

ความสำเร็จเล็กๆ นี้ก็จะ ช่วยให้มีกำลังใจเรียนรู้เนื้อหาในบทอื่นๆ ที่ยากยิ่งขึ้นไปอีกได้ อาจเป็นรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างจาก หนังสือเล่มอื่นในท้องตลาด ที่จะเน้นการสร้างเว็บไซต์ในบทท้ายๆ แต่ผู้เขียนอยากนำเสนอแนวนี้มากกว่า มีเว็บไซต์ที่เป็นของตัวเองได้จริงๆ ก่อน แล้วค่อยปรับแต่ง ใส่เนื้อหาเข้าไป จะช่วยให้ผู้อ่านมีกำลังใจ ในการ ศึกษามากกว่า อย่างน้อยที่สุดก็มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้ว