การแสดงหรือซ่อนหน้าจอ Welcome Screen ใน Dreamweaver CS3


ปกติจะแสดงหน้าจอ Welcome Screen ให้ปรากฏบนหน้าจอตลอดเวลา สามารถซ่อนหรือแสดง ได้

1. คลิก Edit>>Preferences
2. คลิก General
3. คลิกเอาถูกออกหน้า Show Welcome Screen
4. คลิก OK