กำหนดโปรแกรมไว้ดูเว็บเพจ Dreamweaver CS3


เป็นการกำหนดโปรแกรมไว้ดูผลงาน ขณะออกแบบใน Dreamweaver ว่าเว็บเพจที่ได้หน้าตาเป็น อย่างไร
1. คลิก File>>Preview in Browser
2. คลิก Edit Browser Use...
3. คลิกชื่อโปรแกรมเช่น IExplorer
4. คลิกติ๊กถูก Primary Browser
5. คลิก OK

6. ในการดูก็กด F12 ที่แป้นพิมพ์ดูผลงานได้เลย
7. เสร็จแล้วต้องปิดหน้าจอโปรแกรม IExplorer
8. คลิกติ๊กถูก Don't show this message again ก็ได้ ไม่ต้องแสดงออกมาอีก
9. คลิก Yes เพื่ออัพเดทข้อมูล
10. คลิกติ๊กถูกเช่นกัน ไม่ต้องแสดงออกมา
11. คลิก No
12. ก่อนจะกด F12 ต้องปิดหน้าจอ IExplorer ทั้งหมดก่อน ไม่เช่นนั้นจะไม่แสดงข้อมูลที่ถูกต้อง