การพิมพ์ข้อความใน Dreamweaver CS3

 

ก่อนอื่นให้เลือกแบบตัวหนังสือก่อนพิมพ์ข้อความลงไป
1. สร้างไฟล์ใหม่แล้วดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดไฟล์เช่น text02.php
2. คลิกเมนู ModifyPage Properties
3. คลิกเลือก Page font แบบ Ms Sans Serif
4. คลิกเลือกขนาด Size = 12
5. คลิกปุ่ม OK เพื่อออก
6. คลิกและพิมพ์ข้อความลงไปตามปกติ คล้ายๆ กับการพิมพ์ข้อความในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร
7. การลงบรรทัดใหม่ให้กด Enter บรรทัดจะห่างกัน
8. ถ้ากด Shift ค้างไว้แล้วกด Enter บรรทัดจะติดกัน เพราะยังเป็นย่อหน้าเดียวกัน