การขึ้นบรรทัดใหม่
1. พิมพ์ข้อความไปจนสุดขอบขวา โปรแกรมจะตัดลงบรรทัดใหม่ให้เองอัตโนมัติ
2. ถ้าต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ โดยข้อความยังเป็นย่อหน้าเดียวกัน ก็กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วกด Enter จากนั้นก็เริ่มพิมพ์ข้อความต่อ เช่น ที่นี่เรามี
3. ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ โดยเป็นย่อหน้าใหม่ ก็กด Enter
4. กดปุ่ม Shift Enter บรรทัดจะอยู่ติดกัน เพราะยังเป็นย่อหน้าเดียวกัน
5. กดปุ่ม Enter บรรทัดจะห่างกัน เพราะเป็นคนละย่อหน้า