บทที่ 1 1
ลักษณะโดยรวมของเว็บไซท์ 1
ส่วนประกอบของเว็บไซท์ 1
เตรียมข้อมูลเพื่อสร้างเว็บไซท์ 2
1. การสร้างภาพประกอบ 2
2. ลงทะเบียนขอฟรีเว็บไซท์ 4
3. ลงทะเบียนขอฟรีเว็บบอร์ด 6
ลงมือสร้างเว็บไซท์ 9
1. สร้างไฟล์เว็บเพจหน้าจอหลัก index.htm 9
2. สร้างเว็บเพจย่อย aboutus.htm 13
3. สร้างเว็บบอร์ด 14
อัพโหลดข้อมูลไปไว้บนเว็บไซท์ 15
การดูข้อมูลเว็บไซท์ที่ได้อัพโหลด 17