บทความสอนใช้โปรแกรมVSDC Free Video Edition ช่วยในการตัดแบ่งวิดีโอ (splite video) ตัดบางฉากบางตอนออกไป ให้เหลือเฉพาะฉากที่ต้องการเท่านั้น

การถ่ายวิดีโอโดยปกติ เราก็จะถ่ายไปเรื่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีฉากหรือบางช่วงที่เกินมา จำเป็นต้องตัดออก ก่อนนำไปใช้งาน เราสามารถจัดการตัดวีดีโอบางฉากออกไปได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรมนี้

 

วิธีการตัดบางฉากในวีดีโอ

1. ก่อนอื่นให้เข้าโปรแกรมจัดการไฟล์ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์วีดีโอของเราก่อน ให้คลิกไฟล์วีดีโอ จากตัวอย่างจะเป็นวีดีโอความละเอียด 640 x 480 Pixels

2. เข้าโปรแกรม VSDC Free Video Edition
3. คลิก New project...
4. ตั้งค่าการสร้างวิดีโอ เช่น
- Project title ตั้งชื่อวิดีโอ เมื่อ Save ก็จะได้ไฟล์นี้
- Resolution ขนาดของวิดีโอ เช่น 640 x 480
- Framerate เช่น 30 fps
- Frequency คุณภาพเสียงในวิดีโอ จากตัวอย่างคุณภาพเสียงจะเทียบเท่าซีดี
- Channels เลือกแบบ Stereo
- เลือกลักษณะการสร้าง ในที่นี้ให้เลือก Import video and image
5. คลิก Finish

6. คลิก Drag and Drop media files here
7. คลิกเลือกไดรว์ที่เก็บไฟล์วีดีโอไว้
8. คลิกเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการ
9. คลิกปุ่ม Open

10. คลิกวิดีโอที่ต้องการตัดแบ่ง
11. คลิกไอคอนรูปกรรไกร

12. คลิกปุ่ม Play เพื่อเล่นไปยังฉากที่ต้องการตัด และคลิกปุ่มหยุดเล่นวีดีโอหยุดตำแหน่งที่ต้องการตัดวีดีโอ
13. คลิกปุ่ม Start selection เพื่อกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นที่จะติดวีดีโอ
14. กดปุ่ม Play เล่นวีดีโอต่อ ไปยังฉากที่ต้องการตัด แล้วคลิกปุ่ม หยุดเล่นวีดีโอ
15. คลิกปุ่ม End selection เพื่อกำหนดตำแหน่งท้ายของฉากวิดีโอที่ต้องการตัด
16. คลิก Cut region เพื่อตัดวิดีโอที่ได้เลือกออกไป
17. ตัวอย่างในส่วน Cut areas จะแสดงตำแห่งฉากในวีดีโอที่ได้เลือกเพื่อตัดออก มี 2 ตอน
18. หากต้องการลบ ฉาก ใด ไม่ต้องการตัด ให้คลิกเลือก แล้วคลิก Remove area of deleting
19. เสร็จแล้วคลิก Apply Changes

20. จะกลับหน้าจอเพิ่มวิดีโอ คลิก Apply Settings

21. ส่งออกวีดีโอที่ได้ตัดแบ่งแล้วเป็นไฟล์ใหม่ คลิก Projects
22. Export

23. คลิก Export project
24. คลิกเลือกอุปกรณ์ที่จะนำไฟล์วีดีโอไปใช้เช่น PC
25. คลิกเลือกประเภทของไฟล์วีดีโอ เช่น AVI
26. ด้านล่างให้ตั้งชื่อไฟล์วิดีโอและเลือกคุณภาพของไฟล์วิดีโอ
27. คลิก Convert files ทำการแปลงเป็นวีดีโอ

28. เมื่อทำการแปลงวีดีโอครบ 100% แล้ว ให้คลิก OK

การตัดแบ่งวิดีโอด้วยโปรแกรมนี้ จะมีขั้นตอนค่อนข้างมาก แต่ก็จำเป็นต้องเรียนรู้ เพราะปัจจุบันเราต้องใช้งานไฟล์วีดีโอกันค่อนข้างมาก และเป็นอีก หนึ่งช่องทางการทำเงินโดยส่งเข้า Youtube.com

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :