ข้อความส่วนที่เป็นหัวข้อและไม่ต้องการให้ขยับเมื่อมีการเลื่อนหน้าจอ ก็สามารถล็อกหรือตรึงแนวไว้ได้ อาจตรึงเฉพาะคอลัมน์ แถว หรือทั้งสองอย่างก็ได้
1. คลิกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์ เช่น แถวที่ 2
2. คลิก มุมมอง
3. คลิก ตึงแนว แล้วคลิกเลือกแบบที่ต้องการ
4. ลองเลื่อนแถบเลื่อนทั้งสองด้าน เพื่อดูผลงาน
5. การยกเลิก ก็คลิกหัวแถวนั้นๆ อีกครั้ง แล้วคลิก ตรึงแนว ยกเลิกตรึงแนว