รวมสูตรยอดนิยม (formula) สำหรับคำนวณหรือใช้งานใน Excel 2010
1. แปลงตัวเลขเป็นข้อความ เช่น สองหมื่นบาทถ้วน ในเซลล์ C2 แล้วพิมพ์ =BAHTTEXT(A2) หรือพิมพ์ตัวเลขลงไปเลยก็ได้เช่น =BAHTTEXT(20000)
2. แสดงวันที่และเวลาในขณะนั้น พิมพ์ =now() ลงในเซลล์ที่ต้องการแสดงวันที่และเวลา
3. การรวมเซลล์เข้าด้วยกันเช่น รวม a7 กับ b7 เป็นการรวมชื่อและนามสกุลนั่นเอง ใน c7 จะพิมพ์สูตร =A7&” “&B7 ใช้ “ “ แทนช่องว่างระหว่างชื่อและนามสกุล

 


4. เมื่อมีรวมก็ต้องมีแยกข้อมูลในเซลล์ออกจากกัน เช่น ในเซลล์ a10 ต้องการแยกคำว่า วันที่ และ เวลา ออกจากกันไว้คนละเซลล์เหมือนใน a11 ให้คลิก a10 เลือกเซลล์ที่ต้องการแบ่งก่อน
5. คลิกแท็ป ข้อมูล
6. คลิก ข้อความเป็นคอลัมน์
7. คลิก ถัดไป ทำงานต่อ

 


8. คลิกเลือกตัวแบ่งข้อมูลในภาพก็คือช่องว่างระหว่างสองคำ กรณีต้องการแบ่งหลายคำ ก็ต้องทำช่องว่างระหว่างคำหรืออาจจะพิมพ์จุลภาค (,) ลงไป ในตำแหน่งที่ต้องการแบ่ง แล้วเลือกจุลภาคในขั้นตอนนี้ก็ได้
9. คลิกเสร็จสิ้น
10. ผลที่ได้ ข้อมูลถูกแบ่งไว้คนละคอลัมน์

 


11. คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ เช่น 2% ของ 15000 คิดเป็นตัวเลขเท่าไหร่ ในเซลล์ c2 ให้จับ 15000 คูณกับ 2% ก็จะได้ =a2*c1
12. คำนวณค่าเฉลี่ย เช่นต้องการวัดค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมันใน 7 วัน ว่าอยู่ที่เท่าไร ในเซลล์ b13 จะพิมพ์สูตร =sum(b6:b12)/7
13. ผลลัพธ์ที่ได้ ถ้าจำนวนทศนิยมมากเกินไป ให้คลิกปุ่ม ลดตำแหน่งทศนิยม