ออกแบบภาพโลโก้ร้านค้าใน VirtueMart
จะใช้โปรแกรม Paint อีกแล้วครับ ตามสูตรเพราะมีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ภาพ โลโก้ที่แสดงนี้จะเป็นภาพขนาด 193 x 40 Pixels
1. เข้าโปรแกรม Paint
2. คลิก Image>>Attributes
3. พิมพ์ค่า Width = 193 ค่า Height = 40
4. เลือกค่าอื่นๆ ตามตัวอย่าง แล้วคลิกปุ่ม OK
5. ออกแบบตามต้องการ
6. เสร็จแล้วคลิก File>>Save

7. คลิกเลือกชนิดของไฟล์เป็นแบบ JPEG
8. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์เป็น kcamplogo
9. คลิกปุ่ม Save