บทความนี้จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีสรรพนาม Pronoun เป็น Indirect Speech เช่น I, you, we, me, us, myself, yourself ฯลฯ เป็นประโยคแบบ Indirect Speech ตัวอย่าง She says, "I like you." / She says that she likes me.

 

ลักษณะของประโยค Direct Speech ที่มีสรรพนาม หรือ Pronoun แบบต่างๆ

ประโยคแบบนี้มีหลายแบบตัวอย่างเช่น
ประโยคที่มีกริยานำเป็น Present Tense เช่น He says,
Direct Speech :He says, "I like Sara." เขาพูด, "ฉันชอบซาร่า"
Indirect Speech : He says that he likes Sara. เขาพูดว่า เขาชอบซาร่า

คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนสรรพนามจาก I like เป็น he likes โดย like ต้องเติม s เพราะประธานเป็นเอกพจน์

ประโยคที่มีกริยานำเป็น Future Tense เช่น He will say ใช้ will + กริยาช่องที่ 1 say
Direct Speech :He will say to me, "I like Sara." เขาจะพูดกับฉัน, "ฉันชอบซาร่า"
Indirect Speech : He will tell me that he likes Sara. เขาจะพูดกับฉันว่า เขาชอบซาร่า

คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนสรรพนามจาก I like เป็น he likes โดย like ต้องเติม s เพราะประธานเป็นเอกพจน์

ประโยคที่มีกริยานำเป็น Past Tense เช่น They said กริยา said เป็นกริยาช่องที่ 2 ของ say
Direct Speech :They said, "we like you." พวกเขาพูดว่า, "พวกเราชอบคุณ"
Indirect Speech : They said that they liked me. พวกเขาได้พูดว่า พวกเขาชอบฉัน

คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนสรรพนามจาก we like เป็น they liked ส่วน you เปลี่ยนเป็น me

การเปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีสรรพนามเป็นประโยค Indirect Speech แบบต่างๆ

 

1. สรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค Direct Speech เช่น I we you she he it

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีสรรพนาม I เป็นประโยค Indirect Speech ประธานเป็นผู้ชาย

Direct Speech : He says, "I like the cat." เขาพูด, "ฉันชอบแมว"

Indirect Speech : He says that he likes the cat. เขาพูดว่าเขาชอบแมว
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานของประโยครองเป็นผู้ชาย He เปลี่ยน I เป็น he likes

 

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีสรรพนาม I เป็นประโยค Indirect Speech ประธานเป็นผู้หญิง

Direct Speech : She says, "I like the dog." เธอพูด, "ฉันชอบสุนัข"

Indirect Speech : She says that she likes the dog. เธอพูดว่า เธอชอบสุนัข

คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานของประโยครองเป็นผู้หญิง She เปลี่ยน I เป็น she likes

 

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีสรรพนาม you เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech : He says to me, "you can stay here." เขาพูดกับฉัน, "คุณสามารถพักที่นี่ได้"

Indirect Speech : He tells me that I can stay here. เขาบอกกับฉันว่า ฉันสามารถพักที่นี่ได้

คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานของประโยครองเป็น you เปลี่ยน you เป็น I can

 

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีสรรพนาม we เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech :They say, "we like Thai food." พวกเขาพูด, "พวกเราชอบอาหารไทย"

Indirect Speech : They say that they like Thai food. พวกเขาพูดว่า พวกเขาชอบอาหารไทย

คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานของประโยครองเป็น we เปลี่ยน we เป็น they like

 

2. สรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค Direct Speech เช่น me us you him her them it

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีกรรมเป็น me โดยเป็นผู้ชาย เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech : He says, "Sara love me." เขาพูด, "ซาร่ารักฉัน"

Indirect Speech : He says that Sara love him. เขาพูดว่า ซาร่ารักเขา

คำอธิบายเพิ่มเติม : กรรมของประโยครองเป็น me เปลี่ยน me เป็น him / Sara love him.

 

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีกรรมเป็น me โดยเป็นผู้หญิง เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech : Sara says, "Tom love me." ซาร่าพูด, "ทอมรักฉัน"

Indirect Speech : Sara says that Tom love her. ซาร่าพูดว่า ทอมรักเธอ

คำอธิบายเพิ่มเติม : กรรมของประโยครองเป็น me เปลี่ยน me เป็น her / Tom love her.

 

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีกรรมเป็น me เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech :He said, "a dog bites me." เขาพูด, "สุนัขตัวหนึ่งกัดฉัน"

Indirect Speech :He said that a dog bit him. เขาพูดว่า สุนัขตัวหนึ่งกัดเขา

คำอธิบายเพิ่มเติม : กรรมของประโยครองเป็น me เปลี่ยน me เป็น him กรรมเป็นผู้ชาย โดนสุนัขกัด

 

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีกรรมเป็น us เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech : They says, "the dogs bite us." พวกเขาพูด, "สุนัขหลายตัวกัดพวกเรา"

Indirect Speech : They says that the dogs bite them. เขาพูดว่า สุนัขหลายตัวกัดพวกเขา

คำอธิบายเพิ่มเติม :กรรมของประโยครองเป็น us เปลี่ยน us พวกเรา เป็น them พวกเขา

 

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีกรรมเป็น you เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech : Sara says to me, "I love you." ซาร่าพูดกับฉัน, "ฉันรักคุณ"

Indirect Speech :Sara tells me that she loves me. ซาร่าบอกกับฉันว่า เธอรักฉัน

คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานของประโยครองเป็น you เปลี่ยน you เป็น me

 

3. สรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ในประโยค Direct Speech เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น my our your his her its your their

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีสรรพนาม my เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech :Sara says, "this is my house."ซาร่าพูด, "นี่คือบ้านของฉัน"

Indirect Speech : Sara says that that is her house. ซาร่าพูดว่า นั่นคือบ้านของเธอ

คำอธิบายเพิ่มเติม : คำคุณศัพท์ในประโยคเป็น my เปลี่ยน my เป็น her เพราะ Sara เป็นผู้หญิง

 

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีสรรพนาม my เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech :Tom says, "this is my house." ทอมพูด, "นี่คือบ้านของฉัน"

Indirect Speech : Tom says that that is his house. ทอมพูดว่า นั่นคือบ้านของเขา

คำอธิบายเพิ่มเติม : คำคุณศัพท์ในประโยคเป็น my เปลี่ยน my เป็น his เพราะ Tom เป็นผู้ชาย

 

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีสรรพนาม our เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech : They say, "this is our house." พวกเขาพูด, "นี่คือบ้านของพวกเรา"

Indirect Speech : They say that that is their house. พวกเขาพูดว่า นั่นคือบ้านของพวกเขา

คำอธิบายเพิ่มเติม : คำคุณศัพท์ในประโยคเป็น our เปลี่ยน our เป็น their

 

Direct Speech : They say, "these are our dogs." พวกเขาพูด, "เหล่านี้เป็นสุนัขของพวกเรา"

Indirect Speech : They say that those are their dogs. พวกเขาพูดว่า สุนัขเหล่านั้นเป็นของพวกเขา

คำอธิบายเพิ่มเติม : คำคุณศัพท์ในประโยคเป็น our เปลี่ยน our เป็น their dogs สุนัขของพวกเขา

 

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีสรรพนาม your เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech :Sara says to me, "I like your car." ซาร่าพูดกับฉัน, "ฉันชอบรถของคุณ"

Indirect Speech : Sara tells me that she likes my car. ซาร่าบอกกับฉันว่า เธอชอบรถของฉัน

คำอธิบายเพิ่มเติม : คำคุณศัพท์ในประโยคเป็น your เปลี่ยน your เป็น my car

 

4. สรรพนามที่ทำหน้าที่แทนคำนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ในประโยค Direct Speech เป็นการรวมคำสรรพนามและคำนามเข้าด้วยกัน เช่น my house เป็น mine

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีคำนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเป็น mine เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech : Sara says to me, "these are pens. Mine are pink. ซาร่าพูดกับฉัน, "สิ่งเหล่านี้เป็นปากกา" ของฉันสี ชมพู

Indirect Speech : Sara tells me that those are pens. Hers are pink. ซาร่าบอกกับฉันว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นปากกา. ของเธอ (ปากกาของเธอ)เป็นสีเหลือง

คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานของประโยครองเป็น Mine เปลี่ยน Mine เป็น Hers เพราะ Sara เป็นผู้หญิงต้องใช้ Hers ย่อมาจาก Her pens

 

Direct Speech : Tom says to me, "these are pens. Mine are black. ทอมพูดกับฉัน, "สิ่งเหล่านี้เป็นปากกา" ของฉันสี ชมพู

Indirect Speech : Tom tells me that those are pens. His are black. ทอมบอกกับฉันว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นปากกา. ของเขา (ปากกาของเขา)เป็นสีดำ

คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานของประโยครองเป็น Mine เปลี่ยน Mine เป็น His เพราะ Tom เป็นผู้ชายต้องใช้ His ย่อมาจาก His pens

 

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีคำนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเป็น ours เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech :They say, "this is your bicycle." Ours are white. พวกเขาพูด, "นี่คือรถจักรยานของคุณ" ส่วนของเราเป็นสี ขาว

Indirect Speech :They say that that is my bicycle. Theirs are white พวกเขาพูดว่า นั่นคือจักรยานของฉัน ส่วนของพวกเขา เป็นสีขาว

คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานของประโยครองเป็น ours เปลี่ยน ours เป็น theirs ย่อมาจาก their bicycles

 

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีคำนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเป็น yours เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech : Tom and Sara say, "these are our pens." Yours are on the table. ทอมและซาร่าพูด, "ปากกาเหล่านี้เป็น ของพวกเขา" ส่วนของคุณอยู่บนโต๊ะ

Indirect Speech : Tom and Sara say that these are their pens." mine are on the table. ทอมและซาร่าพูดว่า ปากกาเหล่า นี้เป็นของพวกเขา ส่วนของฉัน (ปากกาของฉัน)อยู่บนโต๊ะ

คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานของประโยครองเป็น yours เปลี่ยน yours เป็น mine ของฉัน ย่อมาจาก my pens ปากกาของฉัน

 

5. สรรพนามที่ทำหน้าที่เน้นตัวเองในประโยค Direct Speech จะมีการนำคำว่า self มารวมกับคำสรรพนาม my เช่น myself

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีสรรพนามทำหน้าที่เน้นตัวเองเป็น myself เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech : He says, "I make money by myself." เขาพูด, "ฉันหาเงินด้วยตัวฉันเอง"

Indirect Speech : He says that he makes money by himself. เขาพูดว่า เขาหาเงินด้วยตัวเขาเอง

คำอธิบายเพิ่มเติม : สรรพนามที่ทำหน้าที่เน้นตัวเองในประโยครองเป็น myself เปลี่ยน myself เป็น himself

 

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีสรรพนามทำหน้าที่เน้นตัวเองเป็น ourselves เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech : They say, "we build this house by ourselves." พวกเขาพูด, "พวกเราสร้างบ้านหลังนี้ด้วยตัวพวกเราเอง

Indirect Speech : They say that they build that house by themselves. พวกเขาพูดว่า พวกเขาสร้างบ้านหลังนั้นด้วยตัวพวก เขาเอง

คำอธิบายเพิ่มเติม : สรรพนามที่ทำหน้าที่เน้นตัวเองในประโยครองเป็น ourselves เปลี่ยน ourselves เป็น themselves

 

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีสรรพนามทำหน้าที่เน้นตัวเองเป็น yourself เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech : The teacher says to me, "you have to do homework by yourself." ครูพูดกับฉัน, "เธอต้องทำการบ้านด้วย ตัวเธอเอง"

Indirect Speech : The teacher tells me that I have to do homework by myself. ครูบอกฉันว่า ฉันต้องทำการบ้านด้วยตัว ฉันเอง

คำอธิบายเพิ่มเติม : สรรพนามที่ทำหน้าที่เน้นตัวเองในประโยครองเป็น yourself (คนเดียว) เปลี่ยน yourself เป็น myself

 

เปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีสรรพนามทำหน้าที่เน้นตัวเองเป็น yourselves เป็นประโยค Indirect Speech

Direct Speech : The teacher says, "you have to do homework by yourselves. ครูพูด, "พวกเธอต้องทำการบ้านด้วยตัวพวก เธอเอง"

Indirect Speech : The teacher tells that we have to do homework by ourselves. ครูบอกว่า พวกเราต้องทำการบ้านด้วย ตัวพวกเราเอง

คำอธิบายเพิ่มเติม : สรรพนามที่ทำหน้าที่เน้นตัวเองในประโยครองเป็น yourselves (พวกคุณหลายคน) เปลี่ยน yourselves เป็น ourselves

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มีสรรพนาม Pronoun เป็น Indirect Speech เช่น I, you, we, me, us, myself, yourself ฯลฯ เป็นประโยคแบบ Indirect Speech