รวมตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปล แสดงวิธีการเปลี่ยนประโยคภาษาอังกฤษแบบ Active Voice ประโยคปฏิเสธที่ใช้กริยาช่วย don't, doesn't และ didn't เป็นประโยคแบบ Passive Voice

 

ประโยคแบบปฏิเสธในภาษาอังกฤษ ที่ใช้กริยาช่วย Do จะใช้ใน 3 รูปแบบด้วยกัน
1. don't ใช้กับประธานพหูพจน์ เช่น They, You, We, I เช่น They don't ...
2. doesn't ใช้กับประธานเอกพจน์ เช่น He, She, It เช่น He doesn't ...
3. didn't ใช้กับประธานทั้งพหูพจน์และเอกพจน์ แต่เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต เช่น พหูพจน์ They didn't ... / เอกพจน์ He didn't ...

 

เปลี่ยนประโยคปฏิเสธทีใช้กริยาช่วย Do เป็น Passive Voice

ตัวอย่างประโยคจะแยกเป็น 3 แบบด้วยกันคือ ประโยคปฏิเสธใช้ don't, doesn't และ didn't ตัวอย่างเช่น

 

1. เปลี่ยนประโยค Active Voice แบบประโยคปฏิเสธใช้ don't เป็น Passive Voice

ในที่นี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องในปัจจุบัน เป็นประโยคปฏิเสธใช้ don't โดยมีประธานเป็นพหูพจน์ จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป เช่น They, We, You, I, The dogs, These dogs, Somchai and Somsak, cookies, the apples เป็นต้น ส่วนกริยาจะใช้ช่องที่ 1 หรือ V.1 เช่น eat - don't eat

Active Voice : They don't eat cookies. / พวกเขาไม่กินกินคุ้กกี้ (หลายชิ้น)
Passive Voice : Cookies aren't eaten by them. / ขนมคุ้กกี้ (หลายชิ้น) ไม่ถูกกินโดยพวกเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม :
ประธาน They don't ... อาจจะเปลี่ยนเป็น We don't ... พวกเรา (by us), You don't ... คุณหรือพวกคุณ (by you), I don't ... ฉัน (by me), Somchai and Somsak don't ... สมชาย และ สมศักดิ์ (by Somchai and Somsak )
Cookies aren't ... /ขนมคุ้กกี้ (หลายชิ้น) / เป็นประธานพหุพจน์ ใช้ aren't อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่น The apples aren't ... (แอปเปิ้ลหลายลูก)

2. เปลี่ยนประโยค Active Voice แบบประโยคปฏิเสธใช้ doesn't เป็น Passive Voice

ในที่นี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องในปัจจุบัน เป็นประโยคปฏิเสธใช้ doesn't โดยมีประธานเป็นเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่าง เดียว เช่น He, She, It, A dog, The dog, Somchai, This dog, A bottle of water, an apple เป็นต้น ส่วนกริยาหลัง doesn't จะใช้ช่องที่ 1 หรือ V.1 เช่น drink -> doesn't drink

Active Voice : He doesn't drink milk. / เขาไม่ดื่มนม
Passive Voice : Milk isn't drunk by him. / นมไม่ถูกดื่มโดยเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม :
ประธาน He doesn't ... อาจจะเปลี่ยนเป็น She doesn't ... เธอ (by her), Somchai doesn't ... สมชาย (by somchai)
Milk isn't ... /นม / เป็นประธานเอกพจน์ ใช้ isn't อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่น A bottle of water isn't ... น้ำหนึ่งขวด / An apple isn't ...

 

3. เปลี่ยนประโยค Active Voice แบบประโยคปฏิเสธใช้ didn't เป็น Passive Voice

ในที่นี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต เรื่องที่ผ่านมาแล้ว เป็นประโยคปฏิเสธใช้ didn't โดยประธานของประโยคอาจจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ จะ ใช้ didn't เหมือนกัน ส่วนกริยาตามหลัง didn't จะใช้ช่องที่ 1 หรือ V.1

เปลี่ยนประโยคปฏิเสธประธานพหูพจน์ใช้ didn't เป็น Passive Voice

ประโยคประโยคปฏิเสธแบบ Active Voice ใช้ didn't โดยมีประธานเป็นพหูพจน์ จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป เช่น They, We, You, I, The dogs, These dogs, Somchai and Somsak, cookies, the apples เป็นต้น ส่วนกริยาจะใช้ช่องที่ 1 หรือ V.1 เช่น eat - They didn't eat ..
Active Voice : They didn't eat cookies. / พวกเขาไม่กินกินคุ้กกี้ (หลายชิ้น)
Passive Voice : Cookies weren't eaten by them. / ขนมคุ้กกี้ (หลายชิ้น) ไม่ถูกกินโดยพวกเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม :
ประธาน They didn't ... อาจจะเปลี่ยนเป็น We didn't ... พวกเรา (by us), You didn't ... คุณหรือพวกคุณ (by you), I didn't ... ฉัน (by me), Somchai and Somsak didn't ... สมชาย และ สมศักดิ์ (by Somchai and Somsak )
Cookies weren't ... /ขนมคุ้กกี้ (หลายชิ้น) / เป็นประธานพหุพจน์ ใช้ weren't อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่น The apples weren't ... (แอปเปิ้ล หลายลูก)

เปลี่ยนประโยคปฏิเสธประธานเอกพจน์ใช้ didn't เป็น Passive Voice

ประโยคประโยคปฏิเสธแบบ Active Voice ใช้ didn't โดยมีประธานเป็นเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว เช่น He, She, It, A dog, The dog, Somchai, This dog, A bottle of water, an apple เป็นต้น ส่วนกริยาหลัง doesn't จะใช้ช่องที่ 1 หรือ V.1 เช่น drink -> He didn't drink

Active Voice : He didn't drink milk. / เขาไม่ดื่มนม
Passive Voice : Milk wasn't drunk by him. / นมไม่ถูกดื่มโดยเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม :
ประธาน He didn't ... อาจจะเปลี่ยนเป็น She didn't ... เธอ (by her), Somchai didn't ... สมชาย (by somchai)
Milk wasn't ... /นม / เป็นประธานเอกพจน์ ใช้ wasn't อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่น A bottle of water wasn't ... น้ำหนึ่งขวด / An apple wasn't ...