บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย Where ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า ... ที่ไหน? อยู่.. ที่ไหน? ไป..ที่ไหน? จะไป...ที่ไหน? เคยไป... ที่ไหน? เช่น เขาอยู่ที่ไหน? คุณจะไปที่ไหน? คุณเคยไปที่ไหน? เป็นต้น พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย Where สามารถใช้สร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู่ ตำแหน่ง เคยไปไหน อยู่ที่ ไหน ไปทำอะไรที่ไหน เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Where

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย is

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย is สำหรับประธานเอกพจน์ He, She, It หรือคำนามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว โดยใช้ถามหาคน สัตว์ สิ่งของ ว่า อยู่ที่ไหน โดยมีโครงสร้างประโยค Where is + สิ่งของ/คน/ชื่อคน ?

 

ตัวอย่างประโยค : Where is he?
คำอ่าน : แวร อิสสึ ฮี?
คำแปล : เขาอยู่ที่ไหน? / Where ที่ไหน? / is he? เขาอยู่
คำอธิบายเพิ่มเติม :นอกจาก he แล้ว อาจจะเปลี่ยนเป็น she เธอ เธออยู่ที่ไหน? หรือ it มัน อยู่ที่ไหน?
หลัง is อาจจะเป็นชื่อคน เช่น Tom? ทอมอยู่ที่ไหน?
หลัง is อาจจะเป็นสัตว์ เช่น a dog? สุนัขอยู่ที่ไหน?
หลัง is อาจจะเป็นสิ่งของ เช่น your car? รถของคุณอยู่ที่ไหน?
หลัง he อาจจะเพิ่มคำขยายลงไป เช่น he now? เขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ / now ตอนนี้?

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย are

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย are สำหรับประธานพหูพจน์ We, They, I, you หรือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง โดยใช้ ถามหาคน สัตว์ สิ่งของ ว่า อยู่ที่ไหน โดยมีโครงสร้างประโยค Where are + สิ่งของ/คน/ชื่อคน ที่มีมากกว่าหนึ่ง?

 

ตัวอย่างประโยค : Where are you?
คำอ่าน : แวร อาร ยู?
คำแปล : คุณอยู่ที่ไหน
คำอธิบายเพิ่มเติม :นอกจาก you แล้ว อาจจะเปลี่ยนเป็น they พวกเขา พวกเขาอยู่ที่ไหน? หรือ we พวกเรา พวกเราอยู่ที่ ไหน?
หลัง are อาจจะเป็นชื่อคน เช่น Tom and John? ทอมและจอห์นอยู่ที่ไหน?
หลัง are อาจจะเป็นสัตว์ เช่น the dogs? สุนัขหลายตัวอยู่ที่ไหน?
หลัง are อาจจะเป็นสิ่งของ เช่น your cars? รถของคุณ(หลายคัน)อยู่ที่ไหน?

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย was

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม ถามเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว โดยใช้กริยาช่วย was สำหรับประธานเอกพจน์ He, She, It หรือคำ นามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว มีโครงสร้างประโยค Where + was + ประธาน? เช่น Where + was + he? เขารวยที่ไหน?

 

ตัวอย่างประโยค : Where was he yesterday?
คำอ่าน : แวร วอสสึ ฮี เยสสะเตอเด?
คำแปล : เขาอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้?
คำอธิบายเพิ่มเติม :การพูดถึงเรื่องในอดีต ที่ผ่านมาแล้ว จะใช้ Where was ไม่ใช่ is ส่วน he อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น เป็นคน เป็นสัตว์ หรือสิ่งของ เช่น your dog? สุนัขของคุณอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้?

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย were

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม ถามเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว โดยใช้กริยาช่วย were สำหรับประธานพหูพจน์ We, They, I, you หรือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง มีโครงสร้างประโยค Where + were + ประธาน? เช่น Where + were + you?

 

ตัวอย่างประโยค : Where were they last night?
คำอ่าน : แวร เวอ เด ลาสสะถึ ไน้ถึ??
คำแปล : พวกเขาอยู่ที่ไหนเมื่อคืนนี้?

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย is + V. ing

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย is กับกริยาเติม ing ที่มีความหมายว่า กำลัง...อยู่ที่ไหน? สำหรับประธานเอกพจน์ He, She, It หรือคำนามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว โดยใช้ถามหาคน สัตว์ สิ่งของ ว่า อยู่ที่ไหน โดยมีโครงสร้างประโยค Where is + สิ่งของ/คน/ชื่อคน + กริยาเติม ing

 

ตัวอย่างประโยค : Where is he going now?
คำอ่าน : แวร อิสสึ ฮี โกอิง นาว?
คำแปล : เขากำลังไปที่ไหน?
คำอธิบายเพิ่มเติม :นอกจาก he แล้ว อาจจะเปลี่ยนเป็น she เธอ เธอกำลังไปที่ไหน? หรือ it มัน กำลังไปที่ไหน?
หลัง is อาจจะเป็นชื่อคน เช่น Tom? ทอมกำลังไปที่ไหน?
หลัง is อาจจะเป็นสัตว์ เช่น a dog? สุนัขกำลังไปที่ไหน?
หลัง is อาจจะเป็นสิ่งของ เช่น a bus? รถบัสกำลังไปที่ไหน?
ส่วนคำกริยา going กำลังไป อาจจะเปลี่ยนเป็นคำอื่น เช่น hiding? กำลังซ่อนตัวอยู่ที่ไหน? / roaming? เดินเตร็ดเตร่ ตะลอนไปที่ไหน?
กรณีเป็น was อดีตของ is ก็สร้างประโยคคล้ายกันเช่น Where was he going? การใช้ was มีประโยคที่จะต้องจำก็คือ ประธาน I จะใช้กับ was ไม่ใช้ were / Where was I going? ฉันกำลังจะไปไหน?

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย are + V.ing

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย are กับกริยาเติม ing ที่มีความหมายว่ากำลัง... สำหรับประธานเอกพจน์ We, They, I, you หรือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง โดยใช้ถามหาคน สัตว์ สิ่งของ ว่า อยู่ที่ไหน โดยมีโครงสร้างประโยค Where are + สิ่งของ/คน/ชื่อคน ที่มีมากกว่าหนึ่ง + กริยา ing

 

ตัวอย่างประโยค : Where are they going?
คำอ่าน : แวร อาร เด โกอิง?
คำแปล : พวกเขากำลังไปที่ไหน
คำอธิบายเพิ่มเติม :นอกจาก they แล้ว อาจจะเปลี่ยนเป็น you คุณ คุณกำลังไปที่ไหน? หรือ we พวกเรา พวกเรากำลังไปที่ ไหน?
หลัง are อาจจะเป็นชื่อคน เช่น Tom and John? ทอมและจอห์นกำลังไปที่ไหน?
หลัง are อาจจะเป็นสัตว์ เช่น the dogs? สุนัขหลายตัวกำลังไปที่ไหน?
กรณีเป็น ware อดีตของ are ก็สร้างประโยคคล้ายกันเช่น Where were they going?

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย Do

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม กับกริยาช่วย Do ใช้กับประธานพหูพจน์ We, They, I, you หรือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง โดยมีโครงสร้าง Where + do + ประธาน + คำกริยา + คำนาม เช่น Where + do + you (ประธาน) + buy(กริยา) + a bicycle(คำนาม)? คุณซื้อจักรยานที่ไหน?

 

ตัวอย่างประโยค : Where do you want to go today?
คำอ่าน :แวร ดู ยู ว้อนถึ ทู โก ทูเด?
คำแปล : คุณอยากจะไปที่ไหนวันนี้?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก go today? เป็นอย่างอื่น เช่น you buy a new car? ซื้อรถยนต์คันใหม่ที่ไหน? เป็นต้น ส่วน you อาจจะเปลี่ยนเป็น they พวกเขา

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย does

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย does สำหรับประธานเอกพจน์ He, She, It หรือคำนามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว โดยใช้กับคำ คุณศัพท์ ซึ่งมีโครงสร้างประโยค Where + does + ประธาน + คำกริยา + คำนาม เช่น Where + does + he(ประธาน) + buy(กริยา) + a bicycle (คำนาม)? เขาซื้อจักรยานที่ไหน?

 

ตัวอย่างประโยค : Where does she stay now?
คำอ่าน : แวร ดาสสึ ชี สะเต นาว?
คำแปล : เธอพักอยู่ที่ไหนตอนนี้?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนคำถามเป็นอย่างอื่น she buy a new smartphone? เธอซื้อมือถือใหม่ที่ไหน?

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย did

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม ถามเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว โดยใช้กริยาช่วย did สำหรับประธานทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ we, they, I, you, he, she, it โดยมีโครงสร้างประโยค Where + Where + did + ประธาน + คำกริยา + คำนาม เช่น Where + did + he(ประธาน) + buy(กริยา) + a bicycle(คำนาม)? เขาซื้อจักรยานที่ไหน? เป็นการถามเรื่องในอดีต เห็นเขาปั่นจักรยานคันใหม่ ก็เลยถามคนรอบข้างว่า เขาซื้อที่ ไหน? คำตอบก็จะเป็น ซื้อจากเน็ต ห้าง เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค : Where did he stay last night?
คำอ่าน : แวร ดิด ฮี สะเต ลาสสะถึ ไน้ถึ?
คำแปล : เขาพัก(โรงแรม บ้าน) ที่ไหนเมื่อคืนนี้?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก he เขา เป็นอย่างอื่น เช่น she เธอ / they พวกเขา พักที่ไหนเมื่อคืนนี้? ส่วนคำกริยา stay พัก อาจจะใช้คำอื่น อย่าง be อยู่ที่ไหน?

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย will

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม ถามถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถามว่า จะ.. ที่ไหน? โดยมีโครงสร้าง Where + will + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น Where + will + he(ประธาน) + buy(กริยา) + a bicycle(คำนาม)? เขาจะซื้อจักรยานที่ไหน?

 

ตัวอย่างประโยค : Where will we go having lunch?
คำอ่าน : แวร วิล วี โก แฮฟวิง ลั้นฉุ?
คำแปล : เราจะไปทานอาหารเที่ยงที่ไหน?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนคำถามเป็นอย่างอื่น they พวกเขา พวกเขาจะไปทานอาหารเที่ยงที่ไหน?

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย would

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม ถามถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือ เป็นคำถามที่มีความสุภาพกว่า will ถามว่า จะ.. ที่ไหน? โดยมีโครง สร้างประโยค Where + would + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น Where + would + he(ประธาน) + buy(กริยา) + a bicycle(คำนาม)? เขาจะ ซื้อจักรยานที่ไหน?

 

ตัวอย่างประโยค :Where would we meet her?
คำอ่าน :แวร วูด วี มีด เฮอ?
คำแปล : พวกเราจะพบเธอได้ที่ไหน? / Where ได้ที่ไหน?/ would we meet her? พวกเราจะพบเธอ
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนจาก meet her? พบเธอ เป็นคำอื่นได้ตามต้องการ เช่น find him จะพบเขาได้ที่ไหน?

 

ตัวอย่างประโยค : Where would you like to go shopping today?
คำอ่าน : แวร วูด ยู ไล้ขึ ทู โก ช้อปปิ้ง ทูเด?
คำแปล : คุณอยากจะไปช้อปปิ้งที่ไหนวันนี้?
คำอธิบายเพิ่มเติม : would .. like to เป็นสำนวนมีความหมายว่า อยากจะ ... อยากจะทำอะไร ก็ใช้คำกริยาตามหลัง to เช่น have lunch ทานมื้อกลางวันที่ไหน? / have some coffee? กินกาแฟที่ไหน?

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย shall

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะ.. ที่ไหน?โดยมีโครงสร้างประโยค Where + shall + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น Where shall we go tomorrow? พรุ่งนี้เราจะไปที่ไหน?

 

ตัวอย่างประโยค : Where shall we find him?
คำอ่าน : แวร ชอล วี ฟาย ฮิม?
คำแปล : เราจะพบเขาได้ที่ไหน
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก we find him? เป็นอย่างอื่น เช่น we stay? พักที่ไหน?

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย should

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถามว่า ควรจะ.. ที่ไหน? โดยมีโครงสร้างประโยค Where + should + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น Where should I buy a car? ฉันควรจะซื้อรถยนต์ที่ไหน?

 

ตัวอย่างประโยค : Where should I buy a car?
คำอ่าน : แวร ชู้ด ไอ บาย อะ คาร?
คำแปล : ฉันควรจะซื้อรถยนต์ที่ไหน? / Where ที่ไหน?/ should I buy a car? ฉันควรจะซื้อรถยนต์
คำอธิบายเพิ่มเติม :อาจจะเปลี่ยนคำถามเป็นอย่างอื่น เช่น should he start working? เขาควรจะเริ่มทำงานที่ไหน?

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย can

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม ด้วยกริยาช่วย can จะทำสิ่งนั้น จะทำสิ่งนี้ได้ที่ไหน? โดยมีโครงสร้าง Where + can + ประธาน + กริยา + คำนาม เช่น Where can I find him now? ตอนนี้ฉันจะพบเขาได้ที่ไหน?

 

ตัวอย่างประโยค : Where can I find him now?
คำอ่าน : แวร แคน ไอ ฟาย ฮิม นาว?
คำแปล : ตอนนี้ฉันจะพบเขาได้ที่ไหน?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น เช่น park a car? จะจอดรถได้ที่ไหน?

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย could

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม ด้วยกริยาช่วย could สามารถทำสิ่งนั้น จะทำสิ่งนี้ได้ที่ไหน? โดยมีโครงสร้าง Where + could + ประธาน + กริยา + คำนาม

 

ตัวอย่างประโยค : Where could I learn to drive a car?
คำอ่าน : แวร คู้ด ไอ เลิน ทู ไดรฝึ อะ คาร?
คำแปล : ฉันจะเรียนขับรถได้ที่ไหน? / Where ที่ไหน?/ could I learn to drive a car? ฉันจะเรียนขับรถได้

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย may

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม กริยาช่วย may โดยมีโครงสร้าง Where + may + ประธาน + กริยา + คำนาม เช่น Where may I see you again? ฉันอาจจะได้พบคุณอีกครั้งที่ไหน? หรือ ฉันน่าจะได้พบคุณอีกครั้งที่ไหน?

 

ตัวอย่างประโยค : Where may I see you again?
คำอ่าน : แวร เม ไอ ซี ยู อะเกน?
คำแปล : ฉันอาจจะพบคุณได้อีกครั้งที่ไหน? หรือ ฉันน่าจะพบคุณได้อีกครั้งที่ไหน?

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย might

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม กริยาช่วย might ซึ่งเป็นอดีตของ may การคาดคะเนที่อาจจะไม่เป็นจริง และใช้กรณีขออนุญาต โดยมีโครง สร้าง Where + might + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น Where might I see you again ? ฉันอาจจะได้พบคุณอีกครั้งที่ไหน? หรือ ฉันน่าจะได้ พบคุณอีกครั้งที่ไหน?

 

ตัวอย่างประโยค : Where might we go for a long weekend?
strong>คำอ่าน : แวร ไม้ถึ วี โก ฟอ อะ ลอง วี้กเกน?
คำแปล : วันหยุดยาวเราจะไปที่ไหนดี?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ให้เปลี่ยนคำกริยาเป็นอย่างอื่น เพื่อฝึกแต่งประโยค เช่น go camping for this winter? ไปที่กางเต็นท์ที่ ไหนดีสำหรับฤดูหนาวนี้

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย have

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม กับกริยาช่วย have โดยมีโครงสร้าง Where + have + ประธานพหูพจน์ คำนาม หรือ สรรพนาม หรือชื่อคน ชื่อสัตว์ ชื่อสิ่งของ + กริยาช่องที่ 3 + คำนาม?

 

ตัวอย่างประโยค : Where have they gone?
คำอ่าน : แวร แฮฟฝึ เด กอน?
คำแปล : พวกเขาหายไปไหน?
คำอธิบายเพิ่มเติม : กริยาจะต้องใช้ช่องที่ 3 จาก go เป็น gone? / หรือจาก be เป็น been? พวกเขาอยู่ที่ไหน?

 

ตัวอย่างประโยค : Where have you ever been in Thailand?
คำอ่าน :แวร แฮฟฝึ ยู เอ๊ฟเวอะ บีน อิน ไทยแลนด
คำแปล : คุณเคยอยู่ที่ไหนในประเทศไทย? อยู่จังหวัด ตำบล หรือ อำเภอ
คำอธิบายเพิ่มเติม :ใช้ ever เคย ส่วนคำกริยา been อาจจะเปลี่ยนเป็นคำอื่นเช่น stay พัก เป็นกริยาช่อง 3 stayed

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย has

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม กับกริยาช่วย has โดยมีโครงสร้าง Where + has + ประธานเอกพจน์ + กริยาช่องที่ 3 + คำนาม?

 

ตัวอย่างประโยค : Where has she gone?
คำอ่าน : แวร แฮส ชี กอน?
คำแปล : เธอหายไปไหน
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก she เธอ เป็น he เขา เขาหายไปไหน? ส่วนกริยา gone อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่น stayed พักอยู่ที่ไหน? หรือ hide ซ่อน กริยาช่อง 3 ใช้ hidden ซ่อนอยู่ที่ไหน?

 

การใช้ประโยคคำถามด้วย Where กับกริยาช่วย had

การใช้ Where สร้างประโยคคำถาม กับกริยาช่วย had ใช้กับเรื่องที่เกิดในอดีต โดยมีโครงสร้าง Where + had + ประธานเอกพจน์ หรือ พหูพจน์+ กริยาช่องที่ 3 + คำนาม?

 

ตัวอย่างประโยค : Where had they been?
คำอ่าน : แวร แฮ่ด เด บีน?
คำแปล : พวกเขาอยู่ที่ไหน
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนประธานจาก they พวกเขา เป็นอย่างอื่น เช่น she เธอ เธออยู่ที่ไหน? / it มัน มันอยู่ที่ไหน?

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Where สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ