บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน why / วาย / เพราะเหตใด ว่าทำไม เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน why

คำสันธาน why / วาย / เพราะเหตใด ว่าทำไม เช่น เขาไม่เข้าใจ ว่าทำไม หรือเพราะเหตุใด เธอจึงเลิกกับเขา คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความ หรือประโยคที่แสดงเหตุผลเกี่ยวข้องกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน why เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : I don't know why she married him.
คำอ่าน : ไอ ด๊อนถึ ไน วาย ชี แม้ริ ฮิม
คำแปล : ฉันไม่รู้/I don't know ว่าทำไม หรือ เพราะเหตุใด / why เธอถึงแต่งงานกับเขา/she married him.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I don't know. ฉันไม่รู้
- She married him. เธอแต่งงานกับเขา
- I don't know why she married him.

 

ตัวอย่างประโยค :The money is why she married him.
คำอ่าน :เดอะ มันหนิ อิส วาย ชี แม้ริ ฮิม
คำแปล : เงินเป็นเหตุผล/The money is ว่าทำไม/why เธอจึงแต่งงานกับเขา/she married him
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- The money is reason. เรื่องเงินเป็นเหตุผล
- She married himเธอแต่งงานกับเขาbr> - The money is why she married him

 

ตัวอย่างประโยค :He tells nothing why he brings her to that shop.
คำอ่าน : ฮี เทลสึ นาซิง วาย ฮี บริงสึ เฮอ ทู แด๊ด ช็อป
คำแปล : เขาไม่บอกอะไรเลย /He tells nothing ว่าเพราะเหตุใด/why เขาจึงพาเธอไปที่ร้านนั้น /he brings her to that shop.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He tells nothing. เขาไม่บอกอะไรเลย
- He brings her to that shop. เขาพาเธอไปที่ร้านนั้น
- He tells nothing why he brings her to that shop.

 

ตัวอย่างประโยค :I want to know why you come in my house.
คำอ่าน :ไอ ว้อน ทู โน วาย ยู คัม อิน มาย เฮ้าสึ
คำแปล : ฉันอยากรู้/I want to know ว่าทำไม/why คุณจึงเข้ามาในบ้านฉัน/ you come in my house.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I want to know. ฉันอยากรู้
- You come in my house. คุณเข้ามาในบ้านฉัน
- I want to know why you come in my house.

 

ตัวอย่างประโยค :I wonder why she is here.
คำอ่าน :ไอ ว้อนเดอ วาย ชี อิสสึ เฮีย
คำแปล : ฉันสงสัย หรือ ฉันประหลาดใจ /I wonder ว่าทำไม /why เธอถึงมาอยู่ที่นี่ /she is here.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I wonder. ฉันส่งสัย
- She is here. เธออยู่ที่นี่
- I wonder why she is here.

 

ตัวอย่างประโยค :I don't understand why she left me.
คำอ่าน :ไอ ด๊อนถึ อันเดอสะแตน วาย ชี เล่ฟฟะถึ มี
คำแปล : ฉันไม่เข้าใจ/I don't understand ว่าเพราะเหตุใด/why เธอถึงทิ้งฉันไป/she left me.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I don't understand. ฉันไม่เข้าใจ
- She left me. เธอทิ้งฉันไป
- I don't understand why she left me.