บทความแนะนำให้รู้จักกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ในภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำหน้าที่บอกให้รู้ว่า ประธาน กำลังทำอะไร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร ช่วยขยายคำกริยา เช่น เขาเดินเร็วมาก คำว่าเร็วมากจะเป็นกริยาวิเศษณ์ เป็นต้น พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำกริยาวิเศษณ์ หรือนิยมใช้คำย่อว่า adv. จะทำหน้าที่ขยายกริยาให้มีความหมายมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างคำประเภทนี้เช่น slow/ช้า fast/เร็ว very slow/ช้ามาก very fast/เร็วมาก here/ที่นี่ there/ที่นั่น เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำกริยาวิเศษณ์

เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจะขอยกตัวอย่างประโยค คำอ่าน และคำแปลดังต่อไปนี้
ประโยค : The turtle walks slowly.
คำอ่าน : เดอะ เทอเติล วอกสึ สโล หลิ
คำแปล : เต่า เดิน ช้าๆ หรือ เต่า เดิน/walkes อย่างช้าๆ/slowly คำว่า slowly เป็นกริยาวิเศษณ์ขยายคำกริยา เดิน ให้มีความ หมายมากยิ่งขึ้น ว่าเดินแบบไหน เร็ว หรือ ช้า กรณีนี้จะวางคำกริยาวิเศษณ์ไว้ท้ายประโยค

 

ประโยค : I feel very hot.
คำอ่าน : ไอ ฟีล เวหริ ฮอต ทูเดย์
คำแปล : วันนี้/today ฉัน รู้สึก/feel ร้อนมาก/very hot คำว่า มาก/very เป็นกริยาวิเศษณ์ ขยายคำคุณศัพท์ hot บอกให้รู้ว่า ร้อนแบบไหน ร้อนมาก ร้อนน้อย

 

ประโยค : The snail walks very slowly.
คำอ่าน : เดอะ สะเนล วอกสึ เวหริ สโลหลิ
คำแปล : หอยทาก/snail เดิน/walks อย่างช้า/slowly มาก/very คำว่า slowly เป็นกริยาวิเศษณ์ ส่วนคำว่า very ก็เป็นกริยา วิเศษณ์เช่นกัน ทำหน้าที่ขยายคำว่า slowly ขยายกริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง

 

ชนิดของคำกริยาวิเศษณ์

สำหรับคำกริยาวิเศษณ์จะมีด้วยกัน 9 ชนิด ดังนี้
1. คำกริยาวิเศษณ์ใช้บอกสถานที่ Adverb of Place เช่น here/ที่นี่ there/ที่นั่น somewhere/บางแห่ง
2. คำกริยาวิเศษณ์ใช้บอกเวลา Adverb of Time เช่น yesterday/เมื่อวาน today/วันนี้
3. คำกริยาวิเศษณ์ใช้บอกลักษณะอาการ ท่าทาง Adverb of Manner ส่วนใหญ่จะมี ly หลิ ต่อท้าย เช่น easily/อย่าง่ายดาย quickly/อย่างรวดเร็ว อย่างเร็ว
4. คำกริยาวิเศษณ์ใช้บอกระยะเวลา Adverb of Duration เช่น จากเวลา ถึงเวลา/ from...to จนกระทั่ง/until
5. คำกริยาวิเศษณ์ใช้บอกความถี่ Adverb of Freguency เช่น always/เสมอ again/อีกครั้ง sometime/บางครั้ง
6. คำกริยาวิเศษณ์ใช้บอกระดับหรือปริมาณ Adverb of Degree เช่น enough/เพียงพอ very/มาก hardly/แทบจะไม่
7. คำกริยาวิเศษณ์ใช้บอกการรับ ความแน่ใจ Adverb of Certainly เช่น certainly/อย่างแน่นอน surely/อย่างมั่นใจ
8. คำกริยาวิเศษณ์ใช้บอกการปฏิเสธ Adverb of Negation เช่น no/ไม่ not/ไม่ never/ไม่เคย
9. คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้แสดงมุมมองหรือความคิดเห็นของผู้พูด Commenting Adverb เช่น personally/ส่วนตัว officially/อย่าง เป็นทางการ
10. คำกริยาวิเศษณ์ใช้แสดงในประโยคคำถาม Interrogative Adverbs เช่น why/ทำไม, where/ที่ไกน, how/อย่างไร และ when/ เมื่อไร