แสดงการซ่อน Insert Bar ใน Dreamweaver CS3


1. คลิก View
2. คลิก Toolbars
3. คลิกติ๊กถูกชื่อเครื่องมือเพื่อแสดงหรือคลิกเอาถูกออกเพื่อซ่อนเครื่องมือ