รวมตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายจราจรประเภทบังคับ ให้ต้องปฏิบัติตาม ไม่เช่นนั้นถือว่าผิดกฏหมาย ป้ายเหล่านี้ต้องท่องจำให้ได้ เพราะมีความสำคัญ หากจำไม่ได้ ก็สอบไม่ผ่าน ส่วนในชีวิตจริง หากละเมิด ไม่ปฏิบัติตามป้าย ก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ

 

ตัวอย่างแนวข้อสอบในหมวดนี้

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามเลี้ยวขวา

* ค. ให้เลี้ยวซ้าย

ง. ให้เลี้ยวขวา

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

 

* ก. ห้ามกลับรถไปทางขวา

ข. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ค. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ง. ให้กลับรถไปทางขวา

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก. ให้ขับรถแซงคันอื่นได้เลย ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
ข. ให้ทางแก่รถคันอื่นก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
ค. ให้หยุดรถก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้

* ง. ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่าน

* ข. ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน

ค. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่าน
ง. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข. ห้ามกลับรถไปทางขวา

* ค. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

ง. ให้กลับรถไปทางขวา

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข. ให้กลับรถไปทางขวา
ค. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

* ง. ห้ามเลี้ยวขวา

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

 

* ก. ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา

ข. ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
ค. ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
ง. ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

 

* ก. ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ

ข. ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ค. ให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถ
ง. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

 

* ก. ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย

ข. ให้คนเดินเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค. ให้เฉพาะรถเก๋งเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ให้รถเข้าไปได้ ในเขตที่ติดตั้งป้าย

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

 

* ก. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ

ข. ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ค. ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา
ง. ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

* ข. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

ค. ห้ามเฉพาะรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ให้รถยนต์จอด และหยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

 

* ก. ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ข. ให้รถบรรทุกผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข. ให้กลับรถไปทางขวา

* ค. ห้ามเลี้ยวซ้าย

ง. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ห้ามรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ข. ห้ามรถยนต์จอด แต่หยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

* ง. ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออก

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามหยุดรถ

* ค. ห้ามใช้เสียง

ง. ให้ใช้เสียงได้

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

 

*. ก. ช่องเดินรถจักรยานยนต์

ข. ช่องเดินรถมวลชน
ค. ช่องเดินรถจักรยาน
ง. เฉพาะคนเดิน

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ให้ล้อเลื่อนลากเข็นจอด
ข. ให้รถจักรยานจอด
ค. ให้รถจักรยานยนต์จอด

* ง. ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ห้ามคนผ่าน
ข. ทางข้าม
ค. บริเวณคนข้ามถนน

* ง. เฉพาะคนเดิน

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ให้ใช้น้ำหนักไม่เกิน 50 กก.
ข. ห้ามใช้เสียงเกิน 50 เดซิเบล A

* ค. ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็น "กิโลเมตรต่อชั่วโมง" ตามจำนวนตัวเลขที่รับในป้ายนั้นๆ

ง. ให้ใช้ความเร็วเกิน 50 กม./ชม.

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ห้ามรถกว้างเกินกำหนด
ข. ห้ามรถยาวเกินกำหนด

* ค. ห้ามรถบรรทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็น "ตัน" ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายนั้นๆ ผ่านเข้าออก

ง. จำกัดความเร็ว

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก. ห้ามหยุดรถทุกชนิด
ข. ให้ขับรถไปได้เฉพาะรถเก๋ง.เพราะเป็นทางเอก
ค. ให้ลดความเร็วลง.และขับต่อไปช้าช้า

* ง. ต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงขับรถต่อไปได้

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

 

* ก. ให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน

ข. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ค. ห้ามกลับรถไปทางขวา
ง. ให้กลับรถไปทางขวา

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก. ห้ามขับรถยนต์ผ่าน

* ข. ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อน

ค. ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านซ้าย
ง. ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านขวา

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ไม่ขับรถตรงไป

* ข. ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น

ค. ไม่ขับรถเข้าไป
ง. ให้ขับรถไปทางซ้าย

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ให้หยุดรถ

* ข. ห้ามจอดรถทุกชนิด

ค. ให้แซงได้
ง. ให้ทาง

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

 

* ก. ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น

ข. ไปได้เฉพาะทางขวาเท่านั้น
ค. ห้ามขับรถไปทางขวา
ง. ให้ขับรถไปทางขวาเท่านั้น

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ให้ขับรถตรงไปอย่างเดียว
ข. ขับรถไปทางซ้ายได้อย่างเดียว
ค. ห้ามขับรถไปทางขวา

* ง. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ให้เลี้ยวซ้าย
ข. ให้เลี้ยวขวา
ค. ให้ชิดขวา

* ง. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

 

* ก. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย

ข. ให้ชิดซ้าย
ค. ให้เลี้ยวซ้าย
ง. ให้เลี้ยวขวา

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา

* ข. ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา

ค. ให้ชิดขวาอย่างเดียว
ง. ให้ชิดซ้ายอย่างเดียว

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

 

* ก. ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

ข. ห้ามเลี้ยวทางซ้ายหรือทางขวา
ค. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ให้ตรงไปแต่ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

* ค. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

ง. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

 

* ก. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา

ข. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ค. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ง. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก. ให้รถยนต์ขับรถทางเดียวด้านซ้าย
ข. ให้รถทุกชนิดเดินวนด้านขวาของวงเวียน
ค. ให้ขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถคันอื่นในวงเวียนได้

* ง. ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้องขับรถวนทางซ้ายของวงเวียนและหยุดรอให้รถที่แล่นอยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน ผ่านไปก่อน

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

 

* ก. รถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้

ข. รถมีคนนั่ง.1 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้
ค. ห้ามรถมีคนเกิน 3 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้
ง. รถมีคนนั่ง.2 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามเลี้ยวขวา
ค. ให้เลี้ยวซ้าย

* ง. ให้เลี้ยวขวา

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ให้เลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามเลี้ยวขวา
*. ค. สุดเขตบังคับ
ง. ให้ใช้ความเร็ว

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก. ขับรถเข้าช่องเดินรถยนต์และรถจักรยานยนต์

* ข. ห้ามแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง

ค. ให้ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ง. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา