ข้อสอบใบขับขี่เกี่ยวกับ สัญลักษณ์พื้นทาง สัญลักษณ์ขอบทาง ป้ายจราจรทั้งประเภทบังคับ ป้ายเดือน ป้ายแนะนำ ที่จำเป็นต้องรู้ขณะใช้รถใช้ถนน เพราะหากเป็นป้ายบังคับ การละเมิดจะเป็นการทำผิดกฏจราจร หรืออาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย

  

ตัวอย่างข้อสอบหมวด สัญลักษณ์พื้นทาง สัญลักษณ์ขอบทาง

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. เขตหยุดรถ
ข. เขตหยุดรับ-ส่ง

*. ค. เขตปลอดภัย

ง. เขตจอดรถ

 

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร?ก. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ข. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ค. ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย

*. ง. รถที่อยู่ด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือคร่อมเส้นทึบ แต่รถที่อยู่ด้านเส้นประอาจแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?ก. เพิ่มความระมัดระวัง.แล้วหยุดรถ
ข. เพิ่มความระมัดระวัง.เขตหยุดรับ-ส่ง

*. ค. ขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง

ง. เพิ่มความระมัดระวัง.แล้วจอดรถ

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

 

*. ก. เส้นชะลอความเร็ว

ข. ให้เลี้ยวรถได้
ค. ห้ามเลี้ยวรถ
ง. ให้จอดรถได้

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

 

*. ก. สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้

ข. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
ค. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
ง. ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?ก.ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง.และรีบเร่งเครื่องไปก่อน

*. ข. ขับรถให้ช้าลง.หากเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทาง

ค. ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว
ง. ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง.แล้วแซงได้

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?ก. ให้จอดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา
ข. เขตหยุดรับ-ส่ง.ได้ตลอดเวลา

*. ค. ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทาง.เพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อน

ง. ให้หยุดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก. ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว เส้นให้ไปได้ทันที
ข. ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง.แล้ว แซงได้

*. ค. ให้หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้ง

ง. ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง.และรีบเร่งเครื่องไปก่อน

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

 

*. ก. ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซง.ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด

ข. ขับรถให้ช้าลง.ให้เลี้ยวขวา
ค. ขับรถไปทางด้านขวา ให้เลี้ยวซ้าย
ง. เพิ่มความระมัดระวัง.ห้ามเลี้ยวซ้าย

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก. เพิ่มความระมัดระวัง.และห้ามแซง

*. ข. ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้

ค. เพิ่มความระมัดระวัง.ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
ง. ขับรถให้ช้าลง.ขับรถคร่อมเส้นได้

 

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

 

*. ก. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยง.ห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา

ข. รถยนต์ทุกชนิด จอดรถได้
ค. รถยนต์ทุกชนิด หยดรถได้
ง. รถยนต์ทุกชนิด กลับรถได้