ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงสมบัติ โดยเฉพาะสมบัติที่มีเพียงน้อยนิดอย่างที่ดิน มีน้อยมาก ที่เท่าแมวดิ้นตาย จนแทบจะไม่สมารถทำอะไรได้ นอกจากปลูกที่อยู่อาศัย

ตัวอย่าง :

การมีที่ดิน แม้เพียงเล็กน้อย ที่เท่าแมวดิ้นตาย แต่ก็ยังมีประโยชน์ใช้ปลูกบ้านเพื่ออยู่อาศัยได้ ก็จะช่วยลดรายจ่าย หรือหากมีที่เหลือ ก็ยังสามารถเพราะปลูกพืชผักไว้รอบบ้านช่วยลดรายจ่ายเรื่องอาหารได้อีกบางส่วน การมีที่ดินจึงเป็นเรื่องสำคัญ แม้จะเพียงน้อยนิดก็ตาม

การมีสมบัติเพียงเล็กน้อย อย่างที่ดิน แปลงเล็กๆ ที่เท่าแมวดิ้นตาย จำเป็นจะต้องวางแผนการปลูกสร้าง การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นปลูกบ้านหลายชั้น ใช้ใต้ถุนบ้านเป็นที่จอดรถ

ที่ดินเพียงเล็กน้อย ที่เท่าแมวดิ้นตาย แต่หากอยู่ในเมืองมีทำเลที่ดี ก็จะกลายเป็นที่ดินที่มีมูลค่าสูงได้เช่นกัน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยว