ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการทำงาน นิสัยในการทำงานแบบ ถวายหัว ทำงานต่างๆ ด้วยความพยายามอย่างสุดความสามารถ ส่วนใหญจะเป็นการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ ทำแบบถวายหัว

ตัวอย่าง :

เมื่อได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา เขาก็ทำงานอย่างเต็มที่ ทำแบบ ถวายหัว เพื่อหวังให้เจ้านาย เห็นผลงาน เพิ่มโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง ในปีหน้า

การทำงานอย่างเต็มที่ ทำงานอย่าง ถวายหัว ย่อมจะได้ผลงานออกมาดี เป็นที่ชื่นชมของเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชา

การได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เขาจึงทำงานอย่างเต็มที่ ทำงานชนิด ถวายหัว ดูแลชาวบ้านอย่างดี ด้วยความที่ฐานของครอบครัวร่ำรวย จึงไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ตามมา

เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานใดๆ บางคนก็ทำอย่างสุดกำลัง ทำงานแบบ ถวายหัว แต่เมื่อทำงานเสร็จแล้ว หากไม่ได้สิ่งใดตอบแทน ก็มักจะทำให้คนทำงานเสียกำลังใจ เพราะคนทำงานจริงๆ มักจะไม่ได้หน้า แต่คนไม่ทำงานกลับได้หน้าแทน

การทำงานที่ต้องใช้แรงกาย ใช้ร่างกาย ต้องคิดถึงช่วงอายุที่มากขึ้น อย่าทำงานให้ใคร แบบ ถวายหัว ทำเต็มที่ จนไม่ดุตัวเอง ทำให้เจ็บป่วยในภายหลัง ได้ไม่คุ้มเสีย