เมื่อเข้าโปรแกรม Photoshop แล้ว จะยังเริ่มต้นทำงานไม่ได้ ให้ปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อเข้าโปรแกรมแล้ว ให้คลิก File>>New
2. กำหนดค่า Width, Height ตามต้องการ แล้วคลิก OK ในตัวอย่าง เป็นการกำหนดขนาด ของงานเป็น Width=6, Height=4 ในส่วน Content ให้เลือกพื้นหลังภาพเป็นสีขาว (White)
3. เมื่อคลิกปุ่ม OK แล้วก็จะได้พื้นที่ว่างๆ สำหรับทำงาน ก็เริ่มต้นสร้างภาพได้เลย