การใช้เครื่องมือพิมพ์ข้อความใน Photoshop เวอร์ชัน 4.0 และ 5.0
ในสองรุ่นนี้จะใช้งานคล้ายๆ กัน
1. คลิกเครื่องมือ ไทพ์
2. คลิกเลือกสีตัวหนังสือ
3. คลิกที่พื้นที่ทำงาน
4. คลิกและพิมพ์ เช่น Photo
5. คลิกติ๊กถูก Size
6. คลิกเลือกลักษณะของตัวหนังสือ
7. คลิกเลือกแบบและขนาดของตัวหนังสือ
8. คลิกปุ่ม OK ข้อความที่ได้ ถ้าไม่ถูกใจให้คลิก Edit>>Undo แล้วพิมพ์ใหม่