เป็นกลุ่มเครื่องมือช่วยในการวาดภาพรูปทรงแบบต่างๆ Rectangle Tool ไว้วาดภาพสี่เหลี่ยม
1. ชี้ที่เครื่องมือ เรคแทงเกิล ทูล แล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ เพื่อแสดงเครื่องมือทั้งหมด
2. เลื่อนลูกศรไปที่เครื่องมือที่ต้องการ
3. คลิกเลือกลักษณะการใช้งานเครื่องมือ เช่น From Center เป็นการวาดแบบออกจากจุดศูนย์ กลาง คลิกเลือกแบบ Fill Pixels
4. คลิกเลือกสี
5. ชี้ที่พื้นที่ทำงาน แล้วก็วาดภาพ โดยกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากออก อาจกดปุ่ม Shift ค้างไว้ด้วย เพื่อให้ได้ภาพที่สมส่วน
6. ภาพที่ได้