ไฟล์ PDF ส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ eBook หรือหนังสือนั่นเอง ซึ่งจะต้องมีส่วนหัวหรือส่วนท้ายกระดาษ อาจจะเป็นชื่อหนังสือหรือชื่อสำนักพิมพ์ ชื่อผู้แต่ง ในขั้นตอนการทำไฟล์ PDF อาจจะลืมใส่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายกระดาษ ก็สามารถเพิ่มในภายหลังได้

ตัวอย่างส่วนหัวกระดาษและส่วนท้ายกระดาษในหน้า eBook ของไฟล์ PDF ซึ่งบางเล่มอาจจะมีแค่ส่วนหัวกระดาษหรือส่วนท้ายกระดาษ ส่วนบาง เล่มอาจจะมีทั้งส่วนหัวและส่วนท้ายกระดาษในหน้าเดียวกัน

 

การใส่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษในไฟล์ PDF

การสร้างไฟล์ PDF อาจจะลืมใส่ส่วนหัวกระดาษหรือส่วนท้ายกระดาษ แต่เราสามารถสร้างเพิ่มภายหลังได้
1. เข้าโปรแกรม PDFill PDF Tools (Free)


2. ในหน้าจอโปรแกรมให้คลิก Add Header and Footer


3. คลิกเลือกไฟล์ pdf แล้วคลิก Open


4. ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา ให้ตั้งค่าส่วนต่างๆ เช่น
- Add Header หากต้องการเพิ่มส่วนหัวกระดาษในส่วน
- Add Footer หากต้องการเพิ่มส่วนท้ายกระดาษในส่วน
- Add on First Page เพิ่มหัวกระดาษใน
- Show Page Number แสดงเลขหน้า
- Text After Number แสดงข้อความถัดจากเลขหน้า
- Alignment จัดตำแหน่งเนื้อหาในหน้ากระดาษ
- Text Properties คุณสมบัติของข้อความ เช่น แบบตัวหนังสือ ขนาด สไตล์ สี
- Margin From Edges ขอบกระดาษ เช่น ขอบขวา ขอบบน ขอบล่าง
- Left ตั้งค่าเนื้อหาห่างขอบซ้าย
- Right ตั้งค่าเนื้อหาห่างขอบขวา
- Top ตั้งค่าเนื้อหาห่างขอบบน
- Bottom ตั้งค่าเนื้อหาห่างขอบล่าง
- Save As.. บันทึกเป็นไฟล์ PDF โดยที่ไฟล์ต้นฉบับยังอยู่เหมือนเดิม


5. ตั้งชื่อไฟล์ โดยคลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์
6. คลิก Save

 

ตัวอย่างผลงานที่ได้

หลังจากได้ทำไฟล์ PDF เสร็จแล้ว
1. Header ด้านบน เช่น Book Name 1 of 9
2. Footer ด้านล่าง เช่น Page Number 1 of 9

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :